Universitat de Girona

Guia de la titulació

Assignatures curs 2003-2004

CIÈNCIES EMPRESARIALS, pla d'estudis de 1999

 

 

Dades generals


Cicle

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

108,00

30,00

24,00

18,00

0

180,00

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Primer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

H

3107EM0001

INFORMÀTICA APLICADA A LA GESTIÓ DE L'EMPRESA

Anàlisi dels sistemes d’informació a l’empresa. Estudi de models computeritzats de gestió d’empresa.

T

3,00+3,00

A

2

B

2

C

2

D

2

3107EM0002

COMPTABILITAT FINANCERA I

Estructura dels comptes anuals, incloent-hi el flux de fons i el procés de comptabilització. Principis de valoració generalment acceptats. Inflació i comptabilitat. Comptabilitat de societats.

T

6,00+3,00

A

A

B

A

C

A

D

A

3107EM0003

INTRODUCCIÓ AL DRET I DRET MERCANTIL

Introducció al Dret i als elements de dret civil, mercantil i laboral. Fiscalitat de l’empresa.

T

6,00+3,00

A

A

B

A

C

A

D

A

3107EM0004

ECONOMIA POLÍTICA (INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA)

Introducció als mecanismes bàsics de l’equilibri econòmic, tant en l’àmbit del mercat com del conjunt. Anàlisi econòmica de l’empresa i de la seva organització interna. Presa de decisions a l’empresa. Estudi de les àrees funcionals.

T

9,00+3,00

A

A

B

A

C

A

D

A

3107EM0005

MATEMÀTIQUES EMPRESARIALS

Àlgebra lineal, càlcul diferencial i integral. Matemàtiques de les operacions financeres. Estadística: estadística descriptiva, distribucions unidimensionals i multidimensionals; regressió i correlació; números índexs i sèries cronològiques.

T

12,00+3,00

A

A

B

A

C

A

D

A

3107EM0013

HISTÒRIA ECONÒMICA MUNDIAL

Anàlisi de l’evolució de la vida econòmica i de les seves institucions, des del període de trànsit cap a l’economia capitalista, i especialment a l’època contemporània.

OB

3,00+3,00

A

1

B

1

C

1

D

1

3100000966

TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ ESCRITA (ECONÒMIC)

Conèixer i aplicar els criteris i els recursos necessaris per a l'expressió escrita en l'àmbit professional de l'economia i l'empresa

LL

3,00+0

A

1

3100001321

TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ ORAL PER A L'ECONOMIA

Conèixer i aplicar els criteris i els recursos necessaris per a l'expressió oral en l'àmbit professional de l'economia i l'empresa

LL

3,00+0

A

2

Troncals

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle Curs

CT+CP

G

D

H

3107EM0006

ESTADÍSTICA EMPRESARIAL

Àlgebra lineal, càlcul diferencial i integral. Matemàtiques de les operacions financeres. Estadística: estadística descriptiva, distribucions uni i multidimensionals; regressió i correlació; números índexs i sèries cronològiques.

1 2

3,00+3,00

A

1

B

1

C

1

3107EM0007

DRET LABORAL

Introducció al dret i elements de Dret civil, mercantil i laboral. Fiscalitat de l’empresa.

1 2

3,00+3,00

A

2

B

2

C

2

3107EM0008

ECONOMIA ESPANYOLA I MUNDIAL

Anàlisi dels trets bàsics de les economies mundial i espanyola. Estudi de les relacions de l'economia espanyola amb les grans àrees econòmiques del món. Institucions més importants.

1 2

3,00+3,00

A

2

B

2

C

2

3107EM0009

DIRECCIÓ COMERCIAL

Estudis de mercat. Política de preus. Canals de distribució. Promoció de vendes i política del producte.

1 2

6,00+3,00

A

A

B

A

C

A

3107EM0010

DIRECCIÓ FINANCERA

Avaluació de projectes d’inversió i criteris de selecció. Fonts de finançament, estructura financera i cost de capital.

1 2

6,00+3,00

A

A

B

A

C

A

3107EM0011

COMPTABILITAT DE COSTOS

Introducció en l'àmbit de la comptabilitat interna; descripció del procés de càlcul de costos mitjançant els diferents models doctrinals fins arribar al càlcul del resultat intern; coneixement de diferents eines de gestió pràctiques per al desenvolupament d'una comptabilitat de costos en una unitat econòmica.

1 3

6,00+3,00

A

A

B

A

C

A

3107EM0012

ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

Mètodes i tècniques de direcció i organització de l’empresa, amb referència especial als recursos humans.

1 3

9,00+3,00

A

A

B

A

C

A

Obligatòries

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle Curs

CT+CP

G

D

H

3107EM0014

EMPRESA I FISCALITAT

Incidència de la fiscalitat en la creació de les empreses. La imposició sobre el benefici empresarial. La fiscalitat de les activitats i operacions agràries, industrials i mercantils. Formes de transmissió de la titularitat de les empreses i dels actius empresarials i la fiscalitat.

1 2

3,00+3,00

A

1

B

1

C

1

3107EM0015

COMPTABILITAT FINANCERA II I ANÀLISI D'ESTATS COMPTABLES

Anàlisi i registre de processos comptables complexos. Comptabilització d’impostos directes i indirectes. Estudi particularitzat de cadascun dels comptes anuals, magnituds rellevants i tècniques per a l’anàlisi.

1 2

9,00+3,00

A

A

B

A

C

A

3107EM0016

SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA

L’empresa com a institució social i econòmica. Diferents formes d’organització del treball. Incidències de la tecnologia en les relacions socials del treball. Els rols socials a l’empresa. Importància dels recursos humans per l’empresa.

1 3

3,00+3,00

A

1

B

1

C

1

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle Curs

CT+CP

G

D

H

3107EM0017

AUDITORIA

Normes tècniques d’auditoria, planificació i execució de la funció d’auditor. Informe d’auditoria, regulació legal.

1

3,00+3,00

A

2

3107EM0020

COMPTABILITAT DE LES OPERACIONS FINANCERES

Registre comptable d'operacions específiques per a cada tipus de societat, especialment societats mercantils. Emissió d'obligacions. Fusions i escissions d'empreses.

1

3,00+3,00

A

1

3107EM0021

ANÀLISI ESTRATÈGICA APLICADA A L'EMPRESA

Aprofundiment en els diferents aspectes de la formulació de l'estratègia empresarial, especialment des d'una òptica financera.

1

3,00+3,00

A

1

3107EM0024

TÈCNIQUES DE GESTIÓ ECONOMICOFINANCERES DE L'EMPRESA

Tècniques per a l'elaboració de plans econòmics i financers en l'empresa. Tècniques per el control i anàlisi de l'activitat econòmica i financera de l'empresa.

1

3,00+3,00

A

2

3107EM0025

BANCA I ASSEGURANCES

Sistema financer espanyol. Gestió bancària. El finançament de les empreses i les possibilitats d’inversió mitjançant el sistema bancari. Introducció al mercat assegurador.

1

3,00+3,00

A

1

B

2

3107EM0027

DISTRIBUCIÓ COMERCIAL

Estratègies de comercialització. Canals de distribució. Distribució física i localització.

1

3,00+3,00

A

1

3107EM0028

POLÍTICA DE COMUNICACIÓ COMERCIAL

Venda directa. Publicitat. Promoció de vendes. Merchandising i altres estratègies de venda. Relacions públiques de l'empresa.

1

3,00+3,00

A

1

3107EM0030

MÈTODES MATEMÀTICS APLICATS A L'ECONOMIA

Tècniques de càlcul per a l’economia en processos d’equilibri estàtic i dinàmic. Aplicacions.

1

3,00+3,00

A

1

3107EM0031

TÈCNIQUES DE FINANÇAMENT

Tècniques de finançament a partir de la teoria de préstecs i d’emprèstits. Aplicacions.

1

3,00+3,00

A

1

3107EM0034

APLICACIONS EMPRESARIALS D'EINES ESTADÍSTIQUES

Comparació de tractaments i models de regressió lineal simple i múltiple.

1

3,00+3,00

A

2

3107EM0035

POLÍTICA ECONÒMICA

Anàlisi dels objectius i dels instruments de la política econòmica. Estudi de l’evolució de la política econòmica comunitària i espanyola: industrial, de serveis, agrària, financera, regional.

1

3,00+3,00

A

2

3107EM0037

RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS

Anàlisi de les relacions econòmiques internacionals: causes, mecanismes i conseqüències. Estudi de fenòmens actuals: integració econòmica, globalització, anàlisi conjuntural.

1

3,00+3,00

A

1

3107EM0040

SOCIOLOGIA DE LES RELACIONS LABORALS

Els actors socials del treball: patronal, estat i sindicats. Història de les relacions laborals a Espanya i Catalunya. Concertació social, negociació col·lectiva i conflictivitat laboral. Relacions laborals a Europa.

1

3,00+3,00

A

2

3107EM0044

DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL

La protecció social. La Seguretat Social Pública. Marc de previsió social lliure i voluntària.

1

3,00+3,00

A

1

3107EM0047

MICROECONOMIA

Teoria de l’elecció del consumidor. Consum i demanda. Producció i oferta. Decisions empresarials en mercats competitius i monopolítics.

1

3,00+3,00

A

1

B

1

3107EM0048

MACROECONOMIA

Comptabilitat nacional. Model de determinació de la renda en una economia tancada. Economies obertes. Anàlisi dels instruments de política econòmica.

1

3,00+3,00

A

2

B

2

3107EM0050

HISTÒRIA ECONÒMICA D'ESPANYA

Evolución de la economia española y de sus instituciones, con especial referencia a las épocas moderna y contemporánea.

1

3,00+3,00

A

2

3107EM0052

COMERÇ ELECTRÒNIC

1. Proporcionar coneixement de l’estat actual del comerç electrònic així com els factors que han originat el seu espectacular creixement a nivell global, europeu i espanyol. 2. Estudi dels principals actors que participen en el Comerç Electrònic (empreses, consumidors, administració i intermediaris). 3. Anàlisi i estudi d’estratègies de negoci per tal d’entrar en el món del Comerç Electrònic. 4. Proporcionar coneixement sobre les eines telemàtiques bàsiques aplicades al món del Comerç Electrònic (intranets, extranets, disseny de pàgines web). 5. Proporcionar coneixements sobre la fiscalitat i aspectes legals del comerç electrònic

1

3,00+3,00

A

2

3107EM0053

FISCALITAT DE LES OPERACIONS EMPRESARIALS

1

3,00+3,00

A

2

3107EM0056

PRÀCTIQUES EN EMPRESES, INSTITUCIONS PÚBLIQUES O PRIVADES

1

0+12,00

A

1