Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3107EM0002 COMPTABILITAT FINANCERA I


Objectius  

Capacitar a l’alumne, teòricament i pràctica, per poder elaborar, a partir d’uns fets econòmics, informació en termes quantitatius i qualitatius, correctament valorada que serveixi per a conèixer el passat, present i futur d’una unitat econòmica, així com l’estructura bàsica dels estats comptables, és a dir, el balanç de situació i el compte de resultats.

 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

Teoria

I - Introducció

Tema 1 - Teoria de la circulació econòmica de l’empresa.

Tema 2 - Concepte de la Ciència de la Comptabilitat.

II - Teoria general del mètode i procediment de comptabilitat

Tema 3 - Metodologia comptable.

III - Teoria de les estructures patrimonials

Tema 4 - Estàtica i dinàmica patrimonial.

IV - La instrumentació comptable

Tema 5 - Teoria dels comptes.

Tema 6 - Els estats comptables.

Tema 7 - Els llibres de comptabilitat.

V - La representació i mesura comptable de les magnituds econòmiques

Tema 8 - Problemàtica comptable de les disponibilitats líquides.

Tema 9 - Problemàtica comptable dels drets de cobrament.

Tema 10 - Problemàtica comptable de les existències.

Tema 11 - Inversions mobiliàries.

Tema 12 - Problemàtica comptable de l’actiu fix.

Tema 13 - Teoria de l’amortització.

Tema 14 - Teoria comptable del finançament aliè.

Tema 15 - Teoria comptable del finançament propi.

Tema 16 - Les despeses de l’exercici.

Tema 17 - Els ingressos de l’exercici.

Tema 18 - El resultat extern.

Tema 19 - El cicle comptable.

Pràctiques

Les pràctiques consistiran en la resolució d’exercicis que es desenvoluparan a partir de les explicacions teòriques que s’hagin realitzat, segons el detall següent:

Tema 1 – Introducció a l’estàtica patrimonial.

Tema 2 - Introducció a la dinàmica patrimonial.

Tema 3 - Problemàtica comptable de les disponibilitats líquides.

Tema 4 - Problemàtica comptable dels drets de cobrament.

Tema 5 - Problemàtica comptable de les existències.

Tema 6 - Inversions mobiliàries.

Tema 7 - Problemàtica comptable de l’actiu fix.

Tema 8 - Teoria comptable del finançament aliè.

Tema 9 - Teoria comptable del finançament propi.

Tema 10 – Les despeses i els ingressos de l’exercici.

Tema 11 - El resultat extern.

Tema 12 - El cicle comptable.

 
Bibliografia  


Bàsica

CAÑIBANO CALVO, L.: "La Contabilidad: Análisis contable de la realidad económica". Ed. Pirámide, S.A. Madrid, 1995.

FERNÁNDEZ PIRLA, J.M.: "Teoría económica de la Contabilidad". Ed. ICE. Madrid, 1983.

URÍAS VALIENTE, J.: "Introducción a la Contabilidad". Ed. Pirámide, S.A.,1997.

Complementària

ÁLVAREZ LÓPEZ, J.: "Introducción a la Contabilidad". Ed. Donostiarra, San Sebastián, 1990.

BARALDES, M.; MORERA, P.: "Guia didàctica d’introducció a la Comptabilitat". Publicació interna de la UdG.

MONTESINOS, V; SERRA, V; VELA, M.: "Manual de Contabilidad" Ed. Ariel, Barcelona, 1996.

OMEÑACA GARCÍA, J.: "Manual de Contabilidad" Ed. Deusto, 1992.

REQUENA RODRÍGUEZ, J.M.: "El resultado de la Empresa". Ed. Ariel, Barcelona, 1991.

SÁEZ TORRECILLA, A.: "Contabilidad General". Vol. 1 i 2 . Ed. McGraw-Hill Interamericana de España, S.A.,1995

 
Mètodes docents  

Els temes són consecutius, és a dir, han estat ordenats de forma que permetin un coneixement progressiu de la matèria, en la que es va incorporant gradualment una major complexitat, a partir dels temes assolits, per tant, es recomana que l'estudiant  segueix l'ordre establert a l'hora de treballar.

Els continguts dels temes són bàsics i cal assolir-los progressivament, tal com han estat programats.

Aquests es desenvoluparan al llarg del curs mitjançant una exposició teòrica i la resolució de casos pràctics, que serviran per clarificar i aprofundir els coneixements adquirits.

Tota decisió empresarial té efectes sobre la situació patrimonial de l'empresa i el resultat de gestió, i cal que l'alumne assoleixi la comptabilitat com a una eina cabdal per la gestió empresarial, per poder assolir l'objectiu d'aquesta matèria , es faran grups de 3 o 4 persones i cada grup crearà una empresa que  durant el curs anirà comptabilitzant d'acord amb els coneixements que vagi adquirint, així a final de curs haurà comptabilitzat totes les operacions pròpies que es troba una empresa durant un exercici econòmic.

Durant el curs els grups s'hauran d'entrevistar un mínim de tres vegades amb el professor per poder comentar tots els problemes que es poden anar trobant durant el desenvolupament del treball i poder comprovar el grau de raonament i assoliment de coneixements  realitzats fins el moment de l'entrevista.

També un cop, com a mínim, els estudiants hauran de fer una exposició oral a classe per poder compartir l'experiència amb la resta de companys.

Aquest treball es continuarà desenvolupant al segon curs en l'assignatura de comptabilitat financera i anàlisi d'estats comptables i al tercer curs amb l'assignatura de comptabilitat de costos.  D'aquesta forma l'estudiant podrà aprofundir en àrees més específiques amb el progressiu assoliment de conceptes més normalitzats i pràctics, imparatits en aquest curs.

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

L’avaluació de l’assignatura tractarà especialment de valorar el raonament comptable de l’alumne, a través de la simulació de casos de diferents empreses.

Per això, es realitzarà un examen al febrer d’una puntuació màxima del 15% de la nota final.

Pels alumnes que hagin fet el treball, i hagin assistit de forma regular a les classes tindràn una puntuació d'un 15% sobre al nota final. 

També hi haurà un altre examen al juny, que representarà el 70% del total.

Els alumnes que decideixin no assistir a les classes i només presentar-se als exàmens de febrer i juny, aquests tindran una puntuació del 15% i del 85% del total de nota final, respectivament.

Pels alumnes que no hagin superat l’assignatura, en el mes de juny,  hi haurà un examen al setembre que representarà el 100% de la nota.

Totes les proves es realitzaran per escrit i en elles s’especificarà la puntuació de cada pregunta o de les possibles parts de que pot constar l’examen.

 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes  

Català