Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3107EM0001 INFORMÀTICA APLICADA A LA GESTIÓ DE L'EMPRESA


Objectius  

Que l’alumne assoleixi certs coneixements bàsics d’informàtica, del la gestió i el tractament de la informació a l’empresa, de les noves tecnologies, i del programari necessari per aquesta finalitat.

 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

Teoria

 1. Introducció
  1.Concepte i evolució de la informàtica
  2.Paper del sistema d’informació a l’empresa
  3.Tipus de sistemes d’informació empresarials
 2. Components de la tecnologia de la informació
  1.-Hardware
  2.-Software
  3.-Xarxes i comunicacions
 3. Sistemes de gestió de bases de dades
  1.-Organitzacions, dades i informació
  2.-Programes d´aplicació i bases de dades
  3.-Sistemes gestors de bases de dades
  4.-Datawarehouse
 4. Sistemes d’informació a l’empresa
  1.-Fluxes d’informació a l’empresa
  2.-Concepte, funcions i categories dels sistemes d’informació empresarials
  3.-Organització dels sistemes d’informació a l´empresa
  4.-Ofimàtica
  5.-Auditoria informàtica
 5. Internet
  1.-Antecedents històrics i la seva evolució
  2.-Terminologia bàsica
  3.-Protocols de comunicació
  4.-Serveis
  5.-Seguretat
  6.-Intranets i Extranets
 6. Comerç electrònic
  1.-Inicis, evolució i tendències
  2.-Modalitats de comerç electrònic
  3.-Màrqueting electrònic
  4.-Mètodes de pagament i seguretat en les transaccions
  5.-Aspectes legals

Pràctiques

 1. Eines bàsiques de productivitat empresarial: Sistema Operatiu, inici i perfeccionament de la recerca a internet, Comunicacions Sincròniques i asíncrones, Compressió d’arxius.
 2. Aplicacions per a la gestió integral de l’empresa.
 3. Els llibres de càlcul com a eines de gestió.
 4. Els llibres de càlcul com a instrument en la presa de decisions. Càlcul del punt mort, anàlisi d’interessos bancaris.
 5. Programari per enfrontar-se a una presentació oral.
 6. Les bases de dades relacionals: Obtenció i tractament de la informació.
 7. Les bases de dades relacionals. Aplicació a la gestió amb els clients.
 8. Gestió i tractament de textos.
 9. Els processadors de textos com a eina d’aprofitament dels fluxos d’informació en les organitzacions.
 10. Aprofitament dels serveis i recursos d’internet per la posterior aplicació a la gestió empresarial. Creació, gestió i manteniment de pàgines web.
 11. Creació d’imatge corporativa, i el Mailing com a element de promoció.
 12. Generació d’informes i memoràndums.
 
Bibliografia  


Bàsica

Referències Bibliogràfiques Teòriques

 • López-Hermoso, J. (2000); Informática aplicada a la gestión de empresas. Ed. Esic; Madrid.
 • Santodomingo, A (1997); Introducción a la informàtica de la empresa. Ed. Ariel; Madrid.
 • Salvador, R.; Guimet, J. (2000); Sistemes d’informació; Ed. UPC; Barcelona.

Referències Bibliogràfiques Pràctiques

 • Courter, G. ; Marquis, A. ; Browning, K. (2001); La biblia de office XP; Ed. Anaya multimedia; Madrid.
 • Underdahl, K.; Underdahl, B. (2001); La biblia de internet; Ed. Anaya multimedia; Madrid.

Complementària

Referències Bibliogràfiques Teòriques

 • Domènech, E.; Almiron, N. (2001); Negocis 3.0: Mites i realitats d’internet i la nova economia; Ed. Vergara; Barcelona.
 • Molina, L.C. (2002); Data Mining: Torturant les dades fins que conféssin; Ed. UOC; www.uoc.es
 • Sánchez, F. (2000); Internet en la empresa; Ed. Anaya Multimedia; Madrid.
 • Sistac, J.; Oliva, M.; Ortego, S.; Segret, R. (2002); Sistemes de gestió de base de dades; Ed. UOC; Barcelona.

Referències Bibliogràfiques Pràctiques

 • Domínguez, J. (2000); Microsoft Windows 2000 professional: Iniciación y referencia; Ed. Mc Graw Hill; Madrid.
 • Frye, C. (2001); Microsoft Excel versión 2002 paso a paso; Ed. Mc Graw Hill; Madrid.
 • Sánchez, J. D. (2001); Microsoft Access versión 2002 paso a paso; Ed. Mc Graw Hill; Madrid.
 • Scott, P. (2001); Microsoft Power Point versión 2002 paso a paso; Ed. Mc Graw Hill; Madrid.
 • Tutor, P. (2001); Microsoft Word versión 2002 paso a paso; Ed. Mc Graw Hill; Madrid.

Referències Electròniques

 • ADSL forever; http://www.adsl4ever.com ; Gener de 2003.
 • Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació ; http://www.aimc.es ; Gener de 2003.
 • Associació d’Usuaris d’Internet; http://www.aui.es ; Gener de 2003.
 • The ATM Forum; http://www.atmforum.com ; Gener de 2003.
 • Baquia; http://www.baquia.com ; Gener de 2003.
 • Domòtica; http://www.domotica.net ; Gener de 2003.
 • Emergia consultoría en experiencia del usuario, Análisis de usabilidad i accesibilidad; http://www.emergia.net/servicios/usabilidad.htm ; Gener de 2003.
 • Ghost Sites; http://www.disobey.com/ghostsites/index.shtml ; Gener de 2003.
 • Historia gràfica y evolución de las computadoras y sus generaciones; http://www.geocities.com/pibeschorros2003/index.htm ; Gener de 2003.
 • Informàtica de Sistemas; http://www.inforsist.net ; Gener de 2003.
 • Institut català de tecnologia; http://www.ictnet.es ; Gener de 2003.
 • Omega Software; http://www.winomega.com ; Gener de 2003.
 • Paz eterna; http://www.pazeterna.com.ar ; Gener de 2003.
 • PC History; http://pc-history.org ; Gener de 2003.
 • Sappiens; http://www.sappiens.com ; Gener de 2003.
 • Wi-Fi Alliance; http://www.wirelessethernet.org ; Gener de 2003.
 
Mètodes docents  

Les dues parts del programa es desenvoluparan en paral·lel.

La part teòrica es realitzarà a l'aula de teoria, amb el suport de material gràfic, i amb la resolució de problemes i exercicis per facilitar la comprensió dels conceptes

La part pràctica es realitzarà a les aules d'informàtica. Consistirà en la utilització de les eines informátiques d´ús habitual a l'empresa per tal de resoldre un seguit de necessitats que es plantegen en una empresa fictícia, les dades de la qual són accesibles a través d´un programa de gestió estàndar.

Per a la relació entre alumnes i professors, a més de les classes i les hores de tutories presencials, s'utilitzaran habitualment els mitjans telemàtics, com el correu electrònic i la plana web de l'assignatura, que els alumnes hauran de dominar després d'haver cursat l'assignatura.

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

L’avaluació de l’assignatura es realitzarà respecte a dues parts fonamentals: pràctiques de curs i examen final.

Al llarg del curs s’avaluaran les classes pràctiques mitjançant el lliurament, dins els corresponents terminis, dels exercicis pràctics del programa.

Aquestes pràctiques de curs són obligatòries i suposaran el 50% del total de la nota final de l’assignatura. Les pràctiques hauran de superar la nota de 4 cada una, i la nota de 5 en el seu conjunt, per tal de realitzar mitjana amb la nota de l'examen final.

A final de curs s’avaluaran tant els coneixements teòrics com pràctics en un examen teorico-pràctic que representarà el 50% restant de la nota. En aquest examen, per tal que la mitjana sigui efectiva, s'haurà de superar necessàriament la nota de 4,5.

 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes  

Català