Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3107EM0008 ECONOMIA ESPANYOLA I MUNDIAL


Objectius  

El present programa és proposa aportar coneixements que han de servir per a poder: 

  • Interpretar les dades i la informació econòmica més importants que descriuen l’evolució i la situació actual d'una economia
  • Descriure l’economia mundial, analitzar les seves institucions i les relacions que es donen entre les diferents àrees econòmiques del món.
  • Analitzar el paper i posició de la Unió Europea i de l’Estat espanyol en l’economia mundial
  • Saber els trets del passat que fan que l'economia espanyola i mundial avui siguin el que observem
  • Comprendre el funcionament de l'economia espanyola en el moment actual

L'assignatura d'Economia Espanyola i Mundial utilitza conceptes i coneixements treballats a Economia Política (Introducció a l'Economia i a l'Empresa), Història Econòmica Mundial i Estadística Empresarial.

 
Prerrequisits  

 

 
Contingut (Programa)  

Teoria

Part I: EINES I CONCEPTES

Lliçó 1: Conceptes d’economia aplicada

Comptabilitat nacional: producció, renda, despesa. Comparacions entre economies i comparacions temporals. L’enregistrament de les operacions amb el sector exterior.

Part II: ECONOMIA INTERNACIONAL

Lliçó 2: Introducció a l’economia mundial

Característiques generals de l’economia mundial. Globalització i subdesenvolupament. La pèrdua de poder dels Estats. Les polítiques econòmiques dels anys 80 i el triomf del neoliberalisme. Regionalització i processos d’integració econòmica: NAFTA, UE, Mercosur... L'evolució de l'economia mundial en els últims anys.

Lliçó 3: La Unió Europea

Cronologia de les Comunitats Europees. Principals institucions comunitàries. El Tractat de Maastricht: antecedents i repercussions en la política econòmica. Costos i beneficis de la UEM. El debat de l’ampliació.

Part III: LA INSERCIÓ DE L’ECONOMIA ESPANYOLA EN L’ECONOMIA INTERNAICONAL

Lliçó 4: El procés de desenvolupament recent de l'economia espanyola

Les transformacions estructurals de l'economia espanyola. El despertar de l'economia espanyola. Traducció econòmica de la Transició política espanyola (1975-1979): polítiques davant la crisi: etapes i instruments. L’economia espanyola en l’economia mundial actual.

Lliçó 5: Les relacions econòmiques internacionals de l’economia espanyola

Fluxos de comerç entre grans blocs comercials. Fluxos de comerç entre països comunitaris. El sector exterior espanyol abans de la integració a la Comunitat Europea. Efectes de la integració a la Comunitat Europea sobre el sector exterior espanyol. El sector exterior espanyol davant l’ampliació de la UE. Moviments internacionals de capitals.

Part IV: EL MARC INSTITUCIONAL

Lliçó 6: Marc social i mercat de treball

Població i mercat de treball. Funcionament del mercat de treball i causes de l'atur. Magnituds del mercat de treball a la UE i a Espanya. Les relacions laborals a l'estat espanyol.

Lliçó 7: El sector públic

El paper del sector públic a l'economia. Unió Europea: pressupost i polítiques comunitàries. Estat espanyol: estructura institucional, pressupost i polítiques. L'empresa pública espanyola.

Lliçó 8: El sistema financer

El sistema financer: funcions, tipologia i intermediaris. La política monetària de la Unió Europea. Estructura institucional. El sistema financer espanyol i el procés d'integració en la UE. Mercats de capitals.

Part V: ESTUDI DE SECTORS

Lliçó 9: Anàlisi sectorial de l’economia espanyola

El sector primari: agricultura, ramaderia i pesca. Evolució i importància. La Política Agrícola Comunitària. La indústria: trets i evolució recent de la indústria espanyola. El sector serveis: concepte, classificacions i evolució històrica recent. Estudi de subsectors. El procés d’adaptació dels sectors econòmics espanyols al marc de la UE i a l’economia mundial.

Pràctiques

Consta d’exercicis, casos, lectures, que entre d’altres fan referència a: redacció d'informes econòmics; comptabilitat nacional; balança de pagaments i indicadors de protecció i especialització comercial; política comercial; tècniques localització i procés d'informació econòmica. Aquestes pràctiques es van realitzant al llarg del curs d’acord amb el ritme de les classes teòriques. Els estudiants poden ser convidats a resoldre els exercicis a casa o a fer diverses lectures.

Treball de recerca opcional. El tema ha de tractar qualsevol aspecte actual que faci referència a l’economia espanyola i/o mundial sempre i quan aquest tingui el vist-i-plau del professor de l’assignatura. Aquests treballs poden ser realitzats individualment o en grups de com a màxim 4 ó 5 persones. És obligatori exposar els resultats de la recerca en seminari obert al públic.

 
Bibliografia  


Bàsica

 

BERZOSA, C.; BUSTELO, P.; DE LA IGLESIA, J. (2001). Estructura económica mundial. Síntesis Editorial. Madrid

 

GARCIA DELGADO, J. L. (Dir) (1999). España Economía ante el S. XXI. Espasa Calpe. Madrid.

 

MUÑOZ DE BUSTILLO, R.; BONETE, R. (1997/2000). Introducción a la Unión Europea. Un análisis desde la economía. Alianza Universidad, Madrid, 2ª edició.

  

Complementària

 

ALONSO, J. A. (2000). Diez lecciones sobre la economía mundial. Cívitas. Madrid.

 

DE PAZ, M. A. (1998). Economía mundial. Tránsito hacia el nuevo milenio. Pirámide. Madrid.

 

FERNÁNDEZ NAVARRETE, Donato (2002). Historia y economía de la Unión Europea. Centro de Estudios Ramon Areces. Madrid. 3a. Edición.

 

GARCÍA DELGADO, J. L. (2001). Lecciones de economía española. Civitas, Madrid. 5ª edició.

 

HARRISON, Joseph (1998). Economía española de la Guerra Civil a la Comunidad Europea. Istmo.

 

JORDAN,  J.M. (1999). Economía de la Unión Europea. Civitas, Madrid.

 

RALLO, A; GUZMAN, J; SANTOS, F. J. (2001). Curso de Estructura Económica Española. Pirámide. Madrid.

 

REQUEIJO, J.

- (1997). España en deuda 1975-1995. McGraw-Hill. Madrid

- (2002). Estructura económica mundial : introducción y técnicas básicas. Madrid : AC, 2001

 

TAMAMES, R. (1960/1997). Estructura Económica de España. Alianza Universidad Textos,  Madrid, 22a edició.

 

TUGORES, J. (1993/2002). Economía internacional, globalización e integración regional. Mc Graw Hill, Madrid, 5a edició.

 

Referències electròniques

 

Selecció d'adreces electròniques molt útils per a il·lustrar els continguts de l'assignatura:

 

Economia Mundial:

Unió Europea

Economia espanyola

 
Mètodes docents  

Al llarg del curs les classes de teoria (exposicions orals per part del professor) i de pràctiques (per exemple: treballs, exercicis lectures a comentar a classe i/o per escrit, preguntes tipus test) es desenvoluparan simultàniament en el temps. L'objectiu és que les classes pràctiques complementin els temes i conceptes estudiats en la teoria a mesura que aquests van essent presentats i que l'estudiant pugui utilitzar-los de manera immediata per a comprendre la conjuntura econòmica que estem vivint.

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

Convocatòria de juny:Examen escrit (70% de la nota);exercicis pràctics (30% de la nota).
Treball voluntari que afegeix fins un màxim d’1 punt a la nota final.

ACLARIMENTS:

  • Per a aprovar l'assignatura cal treure una nota mínima de 4 a l'examen escrit.
  • Els exercicis pràctics computen a la nota final de l'assignatura sigui quina sigui la nota obtinguda en aquests.
  • El treball voluntari només puntua en la nota final si la nota de l’examen és major o igual que 4,5.

Convocatòries posteriors del mateix curs: Examen escrit amb una ponderació del 100% en la nota final. En aquest cas es guarda la nota del treball voluntari realitzat durant el curs.

 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes  

Català