Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3107EM0004 ECONOMIA POLÍTICA (INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA)


Objectius  

Conèixer els conceptes i principis bàsics de l’anàlisi econòmica, aplicada als mercats, a l'economia en el seu conjunt, a les relacions entre empreses i a l’interior de l’empresa.

Comprendre el comportament dels agents econòmics que formen els mercats, i com això condiciona el seu funcionament. Introduir idees bàsiques del funcionament agregat de les economies.

Comprendre el comportament dels agents econòmics que formen les empreses, i com això condiciona l’èxit o fracàs de les organitzacions. Comprendre la importància de l’abast de les activitats de l’empresa, de la seva forma jurídica i organitzativa, i la importància dels principis d’eficiència, optimització i planificació.

 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

Programa teòric:

Part 1: Introducció a l’economia

1. Economia i teoria econòmica.

Problemes i objectius econòmiques. Conceptes i instruments que ajuden als raonaments. L'Economia com a ciència. Qüestions metodològiques. Instruments de l'anàlisi econòmica.

2. Qüestions econòmiques bàsiques.

Escassetat i elecció: La frontera de possibilitats de producció i el cost d’oportunitat. Cost econòmic i cost comptable. Mercats, economies mixtes i economies centralitzades: sistemes econòmics alternatius.

3. Economia Internacional.

El comerç internacional: les lleis d’aventatges absoluts i comparatius. El tipus de canvi nominal i real. La teoria de la paritat del poder adquisitiu.

4. El sistema econòmic basat en els mercats.

Els mercats i la competència. La demanda: els plans dels potencials compradors. L'oferta: els plans dels potencials venedors. L'Oferta, la Demanda i el preu d'equilibri. Algunes possibilitats d'intervenció del sector públic.

5. Mesura de la sensibilitat dels plans: les elasticitats.

L'elasticitat-preu de la demanda. Altres elasticitats de la demanda. L'elasticitat-preu de l'oferta. Aplicacions del concepte.

6. Els agregats econòmics.

El cicle econòmic i l'estabilitat dels mercats. Macromagnituds bàsiques. El flux circular de la renda. PIB, Renda i Compte Corrent i les relacions bàsiques de la comptabilitat nacional.  Instruments i objectius de la política econòmica: l'atur, la inflació i les polítiques econòmiques.

7. La relació entre la inflació i l'atur.

La corba de Phillips. El paper de les expectatives. Les polítiques contra l'atur i les polítiques contra la inflació.

Part 2: Introducció a l’economia de l’empresa

8. L'economia de l'empresa.

L'àmbit d'estudi de l'economia de l'empresa. Metodologia d'anàlisi de L'economia de l'empresa: elecció econòmica; decisions en certesa, incertesa i risc; teoria de jocs. Altres models d'elecció.

9. Empresa i mercat com a sistemes d'assignació.

Objectius d’un sistema d’assignació. Preus respecte a autoritat. Formes híbrides.

10. Teoria dels costos de transacció.

La teoria dels costos de transacció. Les imperfeccions del mercat: informació imperfecta i asimètrica, inversions específiques, relacions d'agència. Tecnologies d'equip.

11. Formes jurídiques d’empresa.

Grau de responsabilitat, incentius, coordinació, possibilitats de creixement.

12. Organització interna de l'empresa.

Jerarquia, tram de control, grau de delegació. Conflictes d’interès i drets de propietat. Contractes. Mesura de resultats.

13. Empresa pública.

Multiplicitat d’objectius. Situació d’agència.

14. Empresa multinacional.

Internalització de transaccions internacionals: causes i efectes.

15. Àrees funcionals de l’empresa.

Producció, comercial, finances, recursos humans.

 
Bibliografia  


Bàsica

Part 1: Introducció a l’economia

Mankiw, G. (2002). "Principios de Economía". Mac Graw-Hill. Segona Edició. (Té l'inconvenient de ser un llibre molt ampli)

Publicacions de l’assignatura que sortiran al servei de fotocòpies.

Part 2: Introducció a l’economia de l’empresa

Serra i Ramoneda, A. (1993) L’empresa: Anàlisi Econòmica, Manuals de la Universitat Autònoma de Barcelona. (versió en castellà a Ed. Labor).

Brickley, J.A, C.W. Smith i J.L. Zimmerman (1997). Managerial Economics and Organizational Architecture, Irwin McGraw Hill.

Publicacions de l’assignatura que sortiran al servei de fotocòpies.

Complementària

Part 1: Introducció a l’economia

Mochón, Fco. (2000). "Economía. Teoría y Política". Cuarta edición. McGraw-Hill. 

Schiller, B.R. (1994). "Principios Esenciales de Economia". McGraw-Hill.

Lypsey, R. & Harbury, C. (1994). "Principis d'economia". Vicens Vivies.

Samuelson, P. i W. Nordhaus (1996). "Economía". Mc Graw-Hill.

Tugores, Ayerbe, Carrasco, Colom, Fluvià (1992). "Introducción a la Economía. Problemas y Cuestiones". Vicens Vives.

Part 2: Introducció a l’economia de l’empresa

Acs, Z.J. i D.A. Gerlowski (1996). "Managerial Economics and Organization", Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.

Bueno Campos, E. (1993) "Curso Básico de Economía de la Empresa". Pirámide. (Capítols: 8,14,17,18,19,20 )

Cuervo García, A. (dir.) (1994) "Introducción a la Administración de Empresas". Civitas. (Capítols: 1,2,3,4,5,6,7,8)

 
Mètodes docents  

Les quatre hores setmanals de què disposa l’assignatura es distribuiran en dues hores de classes teòriques, una hora de pràctiques i una hora d’activitats acadèmicament dirigides. Aquestes darreres consistiran en la resolució d’exercicis, comentaris d’articles de premsa, casos, i aclariment de dubtes, i es realitzaran a la mateixa aula de classe assignada.

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

Els exàmens contindran preguntes de tipus teòric i pràctic. Per a aprovar l’assignatura cal aprovar els dos semestres. No obstant, si en els exàmens de febrer o en la convocatòria de juny, s’obté d’alguna de les dues parts una nota igual o superior a 4, aquesta part de l’assignatura queda alliberada, és a dir que no cal examinar-se’n, per la convocatòria de juny i/o de setembre.

 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes  

Català