Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3107EM0017 AUDITORIA


Objectius  

L'objectiu de l'assignatura és que els alumnes coneguin els aspectes bàsics de l´auditoria i es familiaritzin amb la mecànica pròpia del seu desenvolupament així com també amb la documentació que d´ella es deriva.
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

Teoria

Primera part: aspectes generals

Tema 1 - Introducció

Tema 2 - El marc legal de l´auditoria

Tema 3 - Principis de comptabilitat generalment acceptats

Segona part: Normes Tècniques d´Auditoria

Tema 4 - Normes generals

Tema 5 - Normes de la feina

Tema 6 - Informes d´auditoria

Tercera part: auditoria per àrees

Tema 7 - Estudi dels programes de les diferents àrees

Pràctiques

El programa pràctic consistirà en la realització de supòsits coordinats amb el programa teòric segons l'estructura següent:

a) Comentaris als Principis de comptabilitat generalment acceptats

b) Exercicis corresponents a cadascuna de les diferents àrees estudiades en el programa teòric

 
Bibliografia  


Bàsica

- Llei 19/1988 de 12 de juliol, d´Auditoria de Comptes (BOE núm. 169 de 15 de juliol)

- Normes tècniques d'auditoria. Resolució de 19 de gener de 1991 de l´Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (BOICAC núm. 4 de gener de 1991)

- Reglament de la Llei d'auditoria de comptes. Reial decret 1636/1990 de 20 desembre (BOE núm. 308 de 25 de desembre)

- Vuitena directriu de la UE de 10 d'abril de 1984

Complementària

- Butlletí Oficial de l´Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (BOICAC). ICAC. Ministerio de Economia y Hacienda

- LLADÓ BADOSA, M. Aspectes generals de l´auditoria de comptes. Publicació interna de la UdG

- Pla general de Comptabilitat. Reial decret 1643/90 de 20 de desembre

- Registre d'economistes auditors (REA). Manual de auditoria. Inventario de objetivos y procedimientos de contabilidad y auditoria

- SANCHEZ FERNANDEZ DE VALDERRAMA, J.L. Teoria y práctica de la auditoria. Concepto y metodologia (2 tomos). Ciencias de la Dirección SA, 1997.

WEBS:

- http://www.aeca.es

- http://www.icac.meh.es

- http://www.rea.es

 
Mètodes docents  

Es realitzaran classes teòriques completades amb supòsits pràctics que s'aniran intercalant en la mesura que es vagi avançant en els diferents apartats de la matèria.
 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

L´avaluació dels coneixements adquirits es durà a terme mitjançant la realització d´una prova escrita al final del quadrimestre que constarà d´una part teòrica i una altra pràctica, el valor de les quals s´especificarà a l'examen. Així mateix, en el mes de setembre es realitzarà una altra prova amb les mateixes característiques.
 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes  

Català