Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3107EM0021 ANÀLISI ESTRATÈGICA APLICADA A L'EMPRESA


Objectius  

  1. Proporcionar els coneixements teòrics i les habilitats bàsiques per a comprendre el rol de la direcció general.
  2. Estudi de la metodologia relativa a la formulació de l'estratègia empresarial.
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

Teoria

1. Naturalesa de l'activitat empresarial.

    1.1. Una aproximació al concepte d'empresa.

    1.2. Activitat empresarial i competitivitat.

2. Naturalesa de l'activitat directiva.

    2.1. Lideratge i direcció.

    2.2. El factor Merlí.

3. Procés de pensament estratègic.

    3.1. Fonaments d'estratègia empresarial.

    3.2. Fases del procés.

4. Reflexió estratègica.

    4.1. Valors, missió i negocis.

    4.2. Objectius, estratègia i polítiques.

5. Anàlisi estratègica.

    5.1. Anàlisi de l'entorn.

    5.2. Anàlisi interna.

6. L'entorn empresarial actual.

    6.1. Desenvolupament econòmic i innovació.

    6.2. Reinterpretació del concepte d'empresa.

Pràctiques

Lectura i debat d'articles i textos que complementen la part teòrica.
 
Bibliografia  


Bàsica

Gimbert (Xavier) (1998), El futur de l'empresa. Repensar-lo estratègicament, Barcelona, Proa. Columna.

Jarillo (José Carlos) (1992), Dirección estratégica, Madrid, McGraw-Hill.

Menguzzato (M.) i Renau (J.J.) (1991), La dirección estratégica de la empresa, Barcelona, Ariel.

Es complementarà amb referències específiques per a cada tema i amb publicacions docents.

Complementària

Atamer (T.) i Calori (R.) (1993), Diagnostic et décisions stratégiques, Paris, Dunod.

Gimbert (Xavier) (1999), Cómo elaborar un plan estratégico en la empresa, ESADE.

Grant (R.M.) (1996), Dirección estratégica. Conceptos, técnicas y aplicaciones, Madrid, Civitas.

Mintzberg (H.), Quinn (J.B.) i Voyer (J.) (1997), El proceso estratégico, Mèxic, Prentice-Hall.

 
Mètodes docents  

Es combinaran els temes teòrics amb la part pràctica relacionada, en grups de treball.
 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

La qualificació final constarà de dues parts i serà el resultat d'un o més exàmens (80% de la nota) i de la participació en les sessions i de la realització d'un o més treballs (20% de la nota).

 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes  

Català