Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3107EM0013 HISTÒRIA ECONÒMICA MUNDIAL


Objectius  

Aquesta assignatura pretén introduir l’estudiant en l’anàlisi de l’evolució històrica de l’economia mundial, centrant l’atenció especialment en els segles XIX i XX. El programa pretén també estimular l’anàlisi crítica i la reflexió sobre alguns problemes més rellevants de l’economia mundial (el canvi tècnic, les interrelacions entre demografia i economia, la distribució de la renda i el creixement econòmic, etc.) des d’una perspectiva històrica.
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

Teoria

Tema 1. Les economies preindustrials.

1. 1. Població i recursos naturals en la història d'Europa.

1. 2. La producció agrària i la distribució de l'excedent.

1. 3. Les manufactures.

1. 4. Les transformacions del comerç i la dimensió ultramarina de l'economia europea.

Bibliografia: Livi-Bacci (1990) capítol 3; De Vries (Lectures d’Història econòmica mundial, 1996, pp. 19-47)

Tema 2. La Revolució Industrial Britànica.

2. 1. Les transformacions agràries.

2. 2. L'estímul de la demanda.

2. 3. Les transformacions tècniques i organitzatives en la indústria.

2. 4. L'arrencada industrial: un creixement econòmic desigual.

Bibliografia: De Vries (Lectures d’Història econòmica mundial, 1996, pp. 40-46); Landes (1979), capítol 2 (pàgines escollides); Wrigley (Lectures d’Història econòmica mundial, 1996, pp. 75-89)

Tema 3. Industrialització i creixement econòmic: una visió de conjunt.

3. 1. Característiques del creixement econòmic modern.

3. 2. La 'transició demogràfica'.

3. 3. La segona revolució tecnològica: nous materials i noves fonts d'energia.

3. 4. La diversitat dels processos d’industrialització: Europa i Estats Units.

Bibliografia: Livi-Bacci (1990), capítol 4; R. Cameron (Lectures d'Història econòmica mundial, 1996, pp. 175-196).

Tema 4. L'economia internacional al segle XIX.

4. 1. Els principals corrents migratoris.

4. 2. L'expansió de la inversió exterior.

4. 3. Comerç internacional i polítiques comercials.

4. 4. Els Països Nous i les altres economies exportadores.

Bibliografia: Kenwood y Lougheed (Lectures d’Història Econòmica mundial, 1996, pp. 213-244 i 261-274)

Tema 5. Crisi i transformacions de les economies capitalistes (1914-1939).

5 1. Aspectes econòmics de la Primera Guerra Mundial.

5.2. La inestabilitat econòmica dels anys vint: deutes, reparacions i desordres monetaris.

5.3. Els orígens de la Depressió als Estats Units.

5.4. Les vies de difusió de la crisi i les polítiques de recuperació.

5.5. La URSS: de la revolució a la industrialització forçada.

Bibiliografia: Keynes (1988), pp. 18-25; Aldcroft (1997), pp. 15-38 i 45-79; Palafox (1991), pp. 128-148.

Tema 6. Expansió i crisi de l’economia mundial 1945-1990.

6.1. Guerra i reconstrucció econòmica de l'Europa Occidental.

6.2. L'establiment d'un nou marc de relacions internacional.

6.3. L'estat del benestar, la dinàmica del creixement i el canvi estructural, 1950-1973.

6.4.Crisi del model de creixement de postguerra i reestructuració de l’economia dels països desenvolupats.

6.5. Evolucions divergents en el Tercer Món.

Bibliografia: Palafox, coord. (1997), pp. 429-458; Bethell, ed. (1997), pp. 84-92.

 
Bibliografia  


Bàsica

-Aldcroft, D.H. (1997): Historia de la economía europea, 1914-1990, Barcelona, Crítica.

-Bethell, L. (ed.) (1997): Historia de América Latina, vol 11: Economía y sociedad desde 1930, Barcelona, Crítica.

-Keynes, J.M. (1988): Ensayos de persuasión, Barcelona, Crítica

-Landes, D.S. (1979): Progreso tecnológico y revolución industrial, Madrid, Tecnos.

-Lectures d'Història Econòmica Mundial, Universitat de Barcelona, 1996.

-Livi-Bacci, M. (1990): Historia mínima de la población mundial, Barcelona, Ariel.

-P. Massa; G. Bracco; A. Guenzi ; J.A. Davis y Albert Carreras. Antonio Di Vittorio, coord (2003): Historia económica de Europa, siglos XV-XX, Barcelona, Crítica.

-Palafox, J. (coord.) (1997): Curso de historia de la economía, València, Tirant lo Blanc.

-Palafox, J. (1991): Atraso económico y democracia, Barcelona, Crítica.

Complementària

De caràcter general:

- E. J. Jones (1991) El Milagro Europeo, Alianza, Madrid.

-Cameron, R. (1990), Historia económica mundial, Alianza, Madrid.

-Maddison, A. (1991), Historia del desarrollo capitalista. Sus fuerzas dinámicas, Ariel, Barcelona.

De demografia històrica:

-Boserup, E. (1984), Población y cambio tecnológico. Estudio de las tendencias a largo plazo, Crítica, Barcelona.

-Flinn, M.W. (1989), El sistema demográfico europeo, 1500-1820, Crítica, Barcelona.

-Wrigley, E.A. (1985), Historia y población, Crítica, Barcelona.

Sobre el procés d’industrialització:

-Berg, M. (1987), La era de las manufacturas, 1700-1820, Crítica, Barcelona.

-Hobsbawm, E.J. (1988) Industria e Imperio. Una historia económica de Gran Bretaña desde 1750, Ariel, Barcelona.

-Wrigley, E.A.(1993), Cambio, continuidad y azar, Crítica, Barcelona.

Sobre l’economia del segle XX:

-Aldcroft, D. (1997): Historia de la economía europea, 1914-1990, Crítica, Barcelona.

-Aldcroft, D. (1985) , De Versalles a Wall Street, 1919-1929, Crítica, Barcelona.

-Arias, X.C. (1992), Leviatán tras el naufragio. Políticas económicas y financieras en los años 30, Espasa Calpe, Madrid.

-Hobsbawm, E.J. (1995), Historia del siglo XX, Crítica, Barcelona.

-Marglin, S. & Schor, J. Edt. (1990), The Golden Age of capitalism. Reinterpreting the Postwar Experience. Oxford University Press. (Especialment el capítol I).

-Van der Wee, H. (1986), Prosperidad y crisis, 1945-1980, Crítica, Barcelona.

Obres sobre l’economia internacional dels segles XIX i XX:

-Foreman-Peck, J. (1995), Historia económica mundial. Relaciones económicas internacionales desde 1850, Prentice Hall, Madrid.

-Kenwood, A.G. i Lougheed, A.L. (1991), Historia del desarrollo económico internacional, Istmo, Madrid.

 
Mètodes docents  

Els continguts de l'assignatura es desenvoluparan mitjançant les següents activitats:

- Exposicions orals del professor

- Lectura de llibres i articles (activitat individual dels estudiants complementària al treball d'aula)

- Exercicis sobre les lectures, debat, discussió i anàlisi crítica dels seus continguts

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

Es farà un examen final el gener/febrer. La nota d’aquest, sempre i quan sigui superior a 4, ponderarà un vuitanta per cent de la qualificació total i els exercicis de pràctiques un vint per 100. Els alumnes que no aprovin l'avaluació del gener/febrer, s’examinaran de tota l’assignatura en la convocatòria de setembre. Els exàmens podran combinar preguntes tipus test, anàlisi de quadres, gràfics i textos, i qüestions a desenvolupar de manera raonada sobre les lectures i explicacions de classe.

 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes  

Català