Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3107EM0030 MÈTODES MATEMÀTICS APLICATS A L'ECONOMIA


Objectius  

L'objectiu fonamental de l'assignatura és que l'alumne adquireixi les eines matemàtiques bàsiques que li seran imprescindibles per poder treballar i comprendre les nocions i conceptes dels diversos camps de l'Economia i l'Empresa que tenen relació amb la matemàtica.

Un segon objectiu genèric consisteix en ajudar a adquirir a l’alumne una capacitat raonadora i crítica que, sense cap dubte, li podrà ser útil en l’ulterior exercici de la seva professió.

Finalment, com a assignatura de suport a d’altres disciplines, ens proposem com a objectiu particular, aplicar les tècniques bàsiques apreses a la resolució de problemes, amb aplicacions en el camp de les ciències econòmiques i empresarials.

 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

Teoria

1. APLICACIONS DE LES DERIVADES PARCIALS.

1.1. Dependència lineal i dependència funcional.

1.2. Funcions homogènies. Teorema d’Euler. Aplicacions econòmiques.

1.3. Anàlisi marginal en derivades parcials. Elasticitats parcials.

2. OPTIMITZACIÓ

2.1. Optimització de funcions d’una variable. Màxims i mínims per a funcions d'una sola variable. Problemes d'optimització amb una restricció.

2.2. Optimització de funcions de dues o més variables. Càlcul de màxims i mínims. Determinant Hessià.

2.3. Optimització restringida. Problemes d’optimització de funcions de vàries variables amb restriccions d’igualtat.. Funció de Lagrange. Determinant Hessià orlat. Problemes d’optimització de funcions de vàries variables amb restriccions de desigualtat. Programació lineal.

3. CÀLCUL INTEGRAL.

3.1. Integrals indefinides. Funció primitiva. Concepte d’integral indefinida. Integrals immediates. Mètodes d'integració.

3.2. Integrals definides. Concepte d'integral definida. Regla de Barrow. Àrees i volums de revolució. Aplicacions econòmiques.

Pràctiques

Les pràctiques de l'asignatura Mètodes matemàtics aplicats a l'economia consisteixen en la realització d'exemples, exercicis i problemes relacionats amb els continguts teòrics explicats, i que, la majoria d’ells, són aplicacions a problemes propis de l'economia i de l'empresa. El programa de pràctiques està, per tant, en completa coordinació amb el programa de teoria, al complementar-lo en tota la seva vessant d’aplicacions.

 
Bibliografia  


Bàsica

BARBOLLA, R.: Optimización Matemática: teoria y ejemplos. Espasa Calpe. Madrid. 1991.

DOWLING, E.T.: Matemáticas para economistas.. Ed. Mc-Graw-Hill. México 1989.

COLIN GLASS, J.: Métodos matemáticos para economistas. Ed. Mc-Graw-Hill. Bogotá 1982.

CASSÚ, C., BONET, J., BERTRAN, X., FERRER, J.C. : Aplicacions de les derivades parcials i optimització. Servei de Fotocòpies de la FCEE.

Complementària

ALEGRE, P., BADIA, C. y otros. Ejercicios Resueltos de Matemáticas Empresariales 2. Ed.A.C. Madrid. 1990.

BALBAS, GIL, GUTIERREZ. Análisis Matemático para la Economia. Editorial AV. Madrid. 1989.

CHIANG, A.C. Métodos Fundamentales de Economía Matemática. Ed.McGraw-Hill. Mèxico. 1987.

COSTA REPARAZ, E.: Matemáticas para economistas. Ed. Pirámide. Madrid 1989.

COSTA REPARAZ, E.: Problemas y cuestiones de matemáticas para economistas. Ed. Pirámide. Madrid 1983.

BORRELL FONTELLES, J.: Métodos matemáticos para la economía. Programación matemática. Ed. Pirámide. Madrid 1987.

 
Mètodes docents  

Els 6 crèdits de que consta l’assignatura es reparteixen en 4 crèdits teòrics i 2 crèdits pràctics. En els crèdits teòrics es fa una exposició dels principals conceptes i resultats que l’alumne ha de coneixer per poder resoldre correctament els exercicis i problemes que serán proposats a les classes pràctiques. En aquestes classes s’anima a l’alumne a discutir les seves solucions i es realitza, amb l’ajut del professor, la resolució d’alguns dels problemes proposats. En les hores de tutories es tractarà de manera individualitzada o en petits grups d’alumnes, la resolució de problemes i conceptes teòrics que els permetin superar aquelles àrees on presentin més mancances i que siguin necessàries per seguir el normal desenvolupament del curs.

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

El sistema d'avaluació es realitza a través d’un examen que consta de diversos exercicics i problemes de característiques similars als que s’han treballat a les classes. La puntuació de cada problema s’especificarà en el full de l’examen.

 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes  

Català