Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3100000966 TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ ESCRITA (ECONÒMIC)


Objectius  

Aconseguir un domini receptiu i productiu suficient del llenguatge econòmic en l'elaboració dels textos més usuals del camp de l'economia.
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

1. Introducció. El llenguatge d'especialitat com a variant lingüística. 1.1. Alguns conceptes bàsics: llengua, parla, àmbit d'ús, norma d'ús, procés de normalització lingüística, llengües minoritàries i llengües minoritzades, variants lingüístiques, llengua estàndard, dialecte, registre. 1.2. Caracterització dels diversos registres lingüístics. 1.3. Els llenguatges d'especialitat com a variant lingüística. 1.4. Caracterització del llenguatge científic. 1.5. El llenguatge de les ciències econòmiques. 2. La terminologia específica en el camp de l'economia i l'empresa. 2.1. La terminologia. Camp i funció. 2.2. La formació dels termes. 2.3. Els neologismes. 2.4. Els diccionaris generals. 2.5. Els lèxics especialitzats. 2.6. Els manuals i els formularis. 2.7. Recursos de llengua a Internet. 2.8. El tractament informàtic de la llengua. 2.9. Els organismes lingüístics. El TERMCAT. 3. La redacció d'un text. Estructura i recursos. 3.1. Tipus d'escriptura. 3.2. Equipament per a l'escriptura. 3.3. Recursos per buscar, nodrir i endreçar les idees. 3.4. L'arquitectura d'un text. 3.5. Convencions gràfiques. 3.6. Regles i observacions sobre l'escriptura dels nombres. 4. La redacció de textos d'economia, de la publicitat i de l'empresa. 4.1. Tipologia dels textos científics. 4.2. Tipologia dels documents econòmics. 4.3. La llengua de la publicitat.
 
Bibliografia  


BIBLIOGRAFIA BÀSICA -Alberola, Patricia et al. (1996): Comunicar la ciència, edicions del Bullent, València. -CASSANY, Daniel (1993): La cuina de l'escriptura, Empúries,Barcelona. -SANZ I PINYOL, Glòria; FRASER, Alba (1998): Manual de comunicacions escrites a l'empresa, Graó i Interactiva, Barcelona -TERMCAT (1999): Diccionari de comunicació empresarial, Enciclopèdia Catalana, Barcelona.
 
Mètodes docents  

Classes magistrals. Exercicis i pràctiques a l'aula. Pràctiques a l'aula d'informàtica, sobretot per a la recerca de recursos de llengua.
 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

Per a superar el curs de tècniques de comunicació escrita caldrà realitzar un treball sobre recursos de llengua catalana (Internet, terminologia, lèxic específic, bibliografia en llengua catalana d'economia de l'empresa...) i una prova pràctica l'últim dia del curs. La nota final s'obtindrà de la suma del resultat de la prova del curs (60 %) i del treball de recerca (40 %). Hi haurà un examen final el febrer per aquells alumnes que no hagin superat el sistema d'avaluació descrit en les línies anteriors. L'assistència a classe serà indispensable i es controlarà. Hi haurà un examen final, en segona convocatòria, el setembre.
 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes  

Català