Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3107EM0016 SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA


Objectius  

L´objectiu principal és que els estudiants coneixin la relació entre l´empresa i la societat. Això es concreta en l´anàlisi del marc social de l´empresa; en l´estudi de l´empresa com a institució social i com a organització burocràtica i humana; en el desenvolupament dels recursos humans, i en les diferents possibilitats de maximització dels recursos tant materials com humans de que es disposi,  aplicats al món de l´empresa.
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

Teoria

I. Introducció:

Tema 1. La coneixença sociológica com a coneixença de la societat industrial. Sociologia de l´empresa: història, objecte i mètode.

Tema 2. Les institucions socials. L´empresa com a institució. Funcions de l´empresa.

Tema 3. Metodologia de l´estudi de casos.

Tema 4. La cultura empresarial. Diferents tipus de cultura. Ètica empresarial.

II. Teories d´organització:

Tema 1. Teories estructurals. Burocràtica. Taylorisme. Fayolisme.

Tema 2. Teories orientades al comportament: Relacions Humanes. Recursos Humans. Percepció i decisió.

Tema 3. Teories situacionals i/o de contingència. Enfocament socio-tècnic.

Tema 4. L´empresa com a organització burocràtica. Estructura organitzativa: Principis d´organització. Esquemes gràfiques organitzatives.

III. L´empresa com a organització humana:

Tema 1. La jerarquia del poder a l´empresa. Rols a l´empresa: directiu, tècnic, comandament mig, empleat i obrer.

Tema 2. Anàlisi i descripció de llocs de treball. Contractació dels recursos humans.

Tema 3. La informació i la comunicació a l´empresa. Diferents tipus de comunicació.

Tema 4. El comportament humà: la motivació i el rendiment empresarial. Teories de lideratge.

Tema 5. Grups de treball i treball en equip. Fases del procés i problemes de funcionament.

Tema 6. Models de democràcia econòmica. Participació en diferents àmbits.

Pràctiques

Es desenvoluparan sessions d´estudi i discussió de casos durant el curs per potenciar els aspectes pràctics recolzant així el temari teòric amb material de treball audiovisual i bibliogràfic.

 
Bibliografia  


Bàsica

* DOLAN, Simon y otros (1999). "La gestión de los Recursos Humanos". Madrid. McGraw Hill.

* GARMENDIA, JA; PARRA LUNA (1993). "Sociologia industrial y de los recursos humanos". Madrid.

* LUCAS MARIN, A (1994). "Sociologia para la empresa". Madrid. McGraw Hill.

Complementària

* ALBIZU, E (1997). "Flexibilidad laboral y gestión de los recursos humanos". Barcelona. Ariel.

* DIAZ DE CASTRO, JC. REDONDO C.(1996) "Administración de Empresas". Madrid.Pirámide.

* FINKEL, I (1994) "La organización social del trabajo". Madrid. Pirámide.

* FRIEDMAN G. NAVILLE, P (1971) "Tratado de Sociologia del trabajo". 2 vols. Mèxico. FCE.

* GOMEZ MEJIA, L.R. y otros (1997) "Gestión de Recursos Humanos". Madrid. Prentice Hall.

* KLIKSBERG, B (1979) "El pensamiento organizativo: de Taylor a la teoria de la organización". Buenos Aires. Paidós.

* Mc. GREGOR, D. (1989). "El aspecto humano de las empresas". Mèxico. Diana.

* PUCHOL, L (1995). "Dirección y gestión de recursos humanos". Madrid. ESIC.

* SARRIES SANZ, I (1993) "Sociologia de las relaciones industriales en la sociedad postmoderna". Zaragoza. Mira.

* TENA MILLAN, J (1992). "Organización de la empresa: Teoria y aplicaciones". Barcelona. Gestión 2000.

 
Mètodes docents  

Les classes seran teòriques i pràctiques recolzades en un dossier de textos de treball, material audiovisual i la bibliografia recomanada. També es faran activitats acadèmicament dirigides que es centraran en l´anàlisi i discussió de textos que s´els facilitarà. Els estudiants hauran de realitzar els casos pràctics obligatòriament.

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

L´avaluació es realitzarà tenint en compte la participació a classe, les activitats acadèmicament dirigides, la realització dels casos pràctics i l´examen.

Les pràctiques puntuaran fins a un 20% i l´examen fins al 80% de la nota final. (Per aprovar l´assignatura s´ha de tenir una puntuació mínima de 4 punts a l´examen).

 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes  

Català