Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3107EM0015 COMPTABILITAT FINANCERA II I ANÀLISI D'ESTATS COMPTABLES


Objectius  

Per una part, aprofundir els coneixements de comptabilitat financera adquirits en el primer curs, estudiant la problemàtica derivada de la realitat econòmica i financera de l’empresa a través de la captació, la valoració i registre de les seves transaccions. Per altra part es pretén que l’alumne sigui capaç d'elaborar un diagnòstic de l'empresa, basat principalment en l'estudi dels seus estats comptables, que serveixi per a la presa de decisions.

 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

Teoria

 1. Aspectes generals de la comptabilitat financera.
 2. Principis comptables.
 3. Immobilitzat material i immaterial.
 4. Inversions financeres.
 5. Compres, vendes i existències.
 6. Altres despeses i ingressos.
 7. Creditors i deutors per operacions de tràfic.
 8. El finançament de l’empresa.
 9. L’impost de societats.
 10. La informació externa i el seu análisi
 11. Els comptes anuals
 12. Estats comptables complementaris
 13. Anàlisi financera.
 14. Anàlisi del resultat.
 15. Anàlisi de la rendabilitat

Pràctiques

Hi han dos tipus de pràctiques: pràctiques a l’aula de teoria i pràctiques a l’aula d’informàtica.

Les pràctiques a l’aula de teoria consisteixen en la resolució d’exercicis referents als diferents temes que componen el programa teòric.

Les pràctiques a l’aula d’informàtica consisteixen en l’estudi d’un programa informàtic de comptabilitat i la resolució amb el mateix d’un supòsit. Pel que respecta al segon semestre s'analitzen casos reals basats en comptes anuals dipositats en el Registre mercantil.

 
Bibliografia  


Bàsica

- BENITO MUNDET, H; VIÑAS XIFRA, J; (2002) : Comptabilitat per no economistes. Editorial Prentice-Hall Hispanoamericana.

- GOXENS M.A.; GAY J.M. (1999): Análisis de Estados Contables. Editorial Prentice-Hall Hispanoamericana.

- LLADÓ BADOSA, M. (1999): Comptabilitat financera. Publicació interna de la UdG.

- LLADÓ BADOSA, M., FARRERAS NOGUER, Mª A. (1999): Anàlisi d’estats comptables. Publicació interna de la UdG.

- PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD. R.D. 1643/1990 de 20 de desembre.

- URIAS VALIENTE, J.(1997): Contabilidad financiera: teoría y práctica. Ediciones Pirámide, SA. Madrid.

Complementària

- BUIREU, J. (1991): Problemas básicos resueltos de Contabilidad Superior. Pirámide, S.A. Madrid.

- ESTEO SANCHEZ, F. (1998): Análisis contable de la rentabilidad empresarial. CEF.Madrid

-JIMENEZ, S y GARCIA AYUSO SIERRA, G.(2000) "Análisis Financiero". Ed. Pirámide.

- MARTINEZ, F.J. y SOMOHANO, F (2002) "Análisis de estados contables. Comentarios y ejercicos". Ed. pirámide

- MORENO CARMONA, I. M. (2000): Contabilidad Financiera. Paraninfo. Madrid.

- RABASEDA, J., VIÑAS, J. (1997): "El equilibrio financiero en el diagnóstico sobre el nivel de capitalización de la empresa". Actas Contahavana-97. Congreso de Contabilidad, Finanzas y Administración. La Havana (Cuba).

- RODRIGUEZ, L., ROMAN, I. (1996): Análisis contable del equilibrio financiero de la empresa. Edinford. Málaga.

- SANZ SANTOLARIA, C. J. (1994): Cuentas anuales. 75 supuestos resueltos. Zaragoza.

 
Mètodes docents  

En les classes teòriques, bàsicament s’utilitza com a metodologia la lliçó magistral, no obstant el professor donarà bibliografia complementària que serà objecte de comentari a l’aula; aquí s’exigirà la participació directa de l’alumne.

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

Al ser una assignatura anual es realitzarà una prova al juny i una altra al setembre. A més es realitzarà una prova al final del primer quadrimestre eliminatòria de matèria. La nota de l'assignatura serà el promig de les obtingudes al primer i segon parcial, si cada una d'elles ha estat aprovada. Si no es produeix aquest fet, la nota de l'assignatura serà la corresponen a la inferior d'ambdues.

Els exàmens estaran composats, indistintament, per aspectes teòrics i aspectes pràctics o la conjunció dels dos. A l’examen figurarà la puntuació detallada.

Per poder superar l’assignatura, serà obligatòria la presentació d’un supòsit de comptabilitat realitzat mitjançant un programa informàtic que es valorarà amb un màxim d'1 punt. També es podrà realitzar, de manera voluntària, un treball referit a l'anàlisi d’uns estats comptables anuals, que es valorà amb un màxim de 1 punt.

Les puntuacions anteriors se sumaran a la nota obtinguda a cada un dels parcial, sempre i quan aquesta sigui superior a 4.

Per la realització dels exàmens queda prohibida la utilització de calculadores programables alfa-numèriques.

 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes  

Català