Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3100001321 TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ ORAL PER A L'ECONOMIA


Objectius  

Coneixer i aplicar els criteris, les tècniques i els recursos necessaris per a l'expressió oral formal en l'àmbit de l'economia i l'empresa.
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

1. La comunicació. 1.1. Què és la comunicació? 1.2. Estratègies comunicatives. 1.3. La dialèctica positiva aplicada a l'atenció al client. 1.4. El procés de comunicació. 1.5. Els problemes de comunicació. 1.6. Consells per a una comunicació bidireccional eficaç. 1.7. Senyals per comunicar-se. 1.8. Especificitats de la comunicació oral. 1.9. Especificitats de la comunicació publicitària. 2. La comunicació verbal i no verbal. 2.1. Mirar, escoltar i imitar és aprendre a comunicar-se. 2.2. Integració de la comunicació verbal i la no verbal. 2.3. L'expressivitat de la veu humana. 2.4. Tècniques per millorar la comunicació verbal i no verbal. 3. Tècniques d'exposició i presentació de comunicacions orals. 3.1. Intencionalitat de l'exposició. 3.2. Preparació: conèixer la situació, conèixer el públic, delimitar el tema i recollir informació, organitzar la informació. 3.3. Els elements visuals auxiliars de l'exposició. 3.4. Condicions personals i tècniques socials de l'orador. 3.5. Recursos de l'orador. 3.6. L'acció: Entrada, la veu, el silenci, els gestos, la mirada. 3.7. La reacció del públic. 4. Exemples de comunicacions orals en el món de l'economia i l'empresa. 4.1. L'entrevista de feina. 4.2. Comunicacions orals monogestionades.
 
Bibliografia  


BIBLIOGRAFIA BÀSICA -AMADEO, Imma i SOLÉ, Jordi (2000): AZ. Curs pràctic de redacció, Columna, Barcelona. -CASSANY, Daniel (1993): La cuina de l'escriptura, Empúries, Barcelona. -COSTA, Josep Maria (1998): Gestió de la qualitat en un món de serveis, Gestió 2000, Barcelona. -FRASER, Alba i SANZ, Glòria (1998): Manual de comunicacions escrites per a l'empresa, Interactiva, Barcelona. -RUBIO, Joana i PUIGPELAT, Francesc (2000): Com parlar bé en públic, Pòrtic, Barcelona.
 
Mètodes docents  

A classe es faran exercicis i pràctiques i, a més, els alumnes faran exposicions orals en l'àmbit de l'economia i l'empresa. Realització de classes amb suport audiovisual i multimèdia i algunes exposicions orals pràctiques per part del professor, de l'estudiant o d'experts en determinades matèries.
 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

De totes les activitats de les classes teòriques i de les pràctiques se'n farà una avaluació contínua. L'assistència a classe serà indispensable i es controlarà. A més de l'assistència i la participació a classe, per superar el curs caldrà realitzar, com a mínim, una exposició oral individual en llengua catalana, que l'alumne podrà escollir lliurement d'entre les següents opcions: -Una exposició oral de 10 a 15 minuts sobre algun dels continguts teòrics del curs o d'un tema general del món de l'economia i l'empresa. -Una exposició oral de 10 a 15 minuts sobre algun dels exemples de comunicacions orals del curs. D'aquesta exposició oral, l'alumne n'haurà de presentar la documentació per escrit. En aquesta activitat oral es valorarà la forma (veu, pauses, correcció lingüística, fluïdesa, suports visuals..) i el contingut (introducció, desenvolupament, conclusió, claredat, adapatació a l'auditori).
 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes  

Català