Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3107EM0010 DIRECCIÓ FINANCERA


Objectius  

Preparació per a la presa de decisions d’inversió i finançament a l’empresa

 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

Teoria

Tema 1.- PROJECTES D’INVERSIÓ, DE FINANÇAMENT I AGREGATS

1.1 Introducció a la dinàmica financera de l’empresa

1.2 Anàlisi del cost dels projectes de finançament

Tema 2.- SELECCIÓ DE PROJECTES D’INVERSIÓ

2.1 Anàlisi del rendiment dels projectes d'inversió

2.2. La planificació d’inversions

Tema 3.- ANOMALIES I PROBLEMÀTICA EN LES DECISIONS D’INVERSIÓ

3.1 Anomalies que poden sorgir en el VAN i la TRI

3.2 Inflació i decisions d’inversió

Tema 4.- EL RISC EN LA SELECCIÓ D’INVERSIONS

4.1 La mesura del risc

4.2 El model esperança-variança

4.3 L’equivalent de certesa

4.4 L’adopció de decisions sobre projectes d’inversió arriscats

4.5 Aplicació del valor final net a l’anàlisi de decisions d’inversió en condicions de risc

Tema 5.- FONTS DE FINANÇAMENT

5.1 Concepte i característiques

5.2 Finançament a curt termini.

5.3 El finançament aliè. Tipus.

5.4 El finançament propi extern: Les ampliacions de capital.

5.5 El finançament intern

Tema 6.- POLÍTICA FINANCERA DE L’EMPRESA

6.1 Política d’endeutament

6.2 Política de dividends

Tema 7.- ELS ACTIUS FINANCERS I LA SEVA VALORACIO

7.1 Valoració de títols de renda fixa.

7.2 Valoració d’accions.

7.3 Els actius financers derivats.

Pràctiques

- Tractament informàtic dels diferents continguts del programa teòric, durant el segon quadrimestre:

1. Procés complet de selecció d’inversions.

2. Representació gràfica de les tècniques de selecció d’inversions.

3. Anàlisi dels projectes amb risc a partir de les probabilitats del fluxos.

4. Valoració d'actius financers derivats

- Activitats acadèmicament dirigides : Exercicis de suport al temari teòric durant el segon quadrimestre.

 
Bibliografia  


Bàsica

* MONTLLOR i SERRATS, Joan, Selecció d’inversions, publicació docent UAB.

* KEOWN, PETTY, SCOTT, MARTIN (1999), Introducción a las finanzas.La práctica y la lógica de la dirección finnaciera, Prentice Hall Iberia, Madrid

Complementària

* BREALEY, R.A. i MYERS, S.C. (1993), Fundamentos de financiación empresarial, McGraw-Hill, Aravaca (Madrid).

* BREALEY, R.A.; MYERS, S.C. i MARCUS, A.J. (1996), Principios de dirección financiera, McGraw-Hill, Aravaca (Madrid).

* SUÁREZ SUÁREZ, A.S. (1993), Decisiones óptimas de inversión y financiación de la empresa, Pirámide, Madrid.

* DURAN HERRERA, J.J. (1992), Economía y dirección financiera de la empresa, Pirámide, Madrid.

* ROS, S.A., WESTERFIELD, R.W. i JORDAN, B.D. (1996), Fundamentos de finanzas corporativas, Irwin, Madrid.

* MALKIEL, B.G. (1997), Un paseo aleatorio por Wall Street, Alianza Ed., Madrid.

* BORRELL, M. ; CRESPÍ, R. (1993), Direcció financera de l’empresa, Ariel Economia, Barcelona.

 
Mètodes docents  

Combinació dels temes teòrics i resolució de casos, alguns amb el seu tractament informàtic.

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

La qualificació d’aquesta assignatura constarà de dues notes :

- Examen (90%)

- Pràctiques informàtiques (10%).

La prova del primer quadrimestre és alliberatòria per la convocatòria de juny però no per la de setembre.

Les pràctiques informàtiques es valoraran el juny i la seva nota es guardarà fins la convocatòria de setembre.

 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes  

Català