Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3107EM0037 RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS


Objectius  

L’objectiu de l’assignatura és analitzar dos fenòmens econòmics bàsics de l'economia internacional contemporània:  la globalització i el desenvolupament econòmic. S'intenta situar l'estudiantat en quins són els factors que estan impulsant l'actual procés de globalització i quines conseqüències té aquest procés. D'altra banda, es pretén estudiar quines són les causes del subdesenvolupament, quines les estratègies existents per a promoure el desenvolupament econòmic i quina relació existeix entre globalització i desenvolupament.

 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

Teoria

Lliçó 1: L'economia mundial: introducció

1.1 Principals trets de l'evolució de l'economia mundial: 1973-2002

1.2 Principals característiques actuals de l'economia mundial

1.3 La transició econòmica als països de l'Europa Central i Oriental (PECO)

 

Llliçó 2: El procés de globalització: elements i causes

2.1 El procés de globalització: elements constituents

2.2: El procés de globalització: causes

 

Llliçó 3: El procés de globalització: conseqüències sobre la governabilitat

3.1 El procés de globalització i la capacitat gestió dels governs estatals

3.2 El procés de globalització i el paper dels organismes internacionals

 

Llliçó 4: El desenvolupament econòmic

4.1 Principals característiques dels Països en Vies de Desenvolupament (PVD)

4.2 Alguns indicadors de desenvolupament i desigualtat

4.3. L'endeutament dels PVD

 

Lliçó 5: Teories de desenvolupament econòmic

5.1 Els models per etapes

5.2 Els models de canvi estructural

5.3 Els models de dependència

5.4 La contrarevolució neoclàssica

5.5 Els nous models de creixement

 

Llliçó 6: Estratègies de desenvolupament econòmic

6.1 L'especialització en productes primaris: el cas de l'OPEP

6.2 El model d'industrialització per substitució d'importacions

6.3 El model d'industrialització orientat cap a les exportacions

 

Lliçó 7: Globalització i desenvolupament

 

Pràctiques

El programa pràctic consistirà bàsicament en el comentari de quadres i gràfics de dades econòmiques, així com del llibre bàsic i de les lectures que s’aniran publicant al llarg del curs.

 
Bibliografia  


Bàsica

BERZOSA, C. (2002). Los desafíos de la economía mundial en el siglo XXI. Tres Cantos, Nívola.

D'altra banda durant el curs, via publicacions, s’anirà subministrant unes lectures específiques per temes o parts del temari, que serà d’oblgada lectura, i que servirà com a material d’avaluació, tant als exàmens com a les avaluacions periòdiques. Algunes d’aquestes lectures podran ser en idiomes diferents dels dos oficials a Catalunya.

Complementària

EASTERLY, W. (2001/03). En busca del crecimiento. Barcelona, Antoni Bosch.
 
HELD, D.; McGREW, A. (2002). Globalization/Anti-Globalization. Cambridge, Pluto Press.
 
TODARO, M. (1999). Economic Development. Harlow, Addison-Wesley, 7a edició.
 
TUGORES, J. (1993/2002). Economía internacional, globalización e integración económica. Madrid, McGraw Hill, 5a edició.
 
VIDAL VILLA, J.M. (coord.) (2002). Cap a un món més o menys igualitari?. Barcelona, Pòrtic.
 
 
Mètodes docents  

Les classes de teoria i de pràctiques es desenvoluparan simultàniament en el temps. L'objectiu és que les classes pràctiques complementin els temes estudiats en la teoria. En funció del ritme de desenvolupament del curs, es realitzarà una o més  sessions d'activitats acadèmicament dirigides (AAD), destinades a discutir a classe aquelles lectures amb un major nivell de dificultat i/o interès.

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

Convocatòria de febrer:

  • Examen final escrit: 80 % de la nota
  • Avaluacions periòdiques: 20% de la nota

Convocatòries posteriors del mateix curs:

  • Examen escrit amb una ponderació del 100% en la nota final.
 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes  

Català