Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3107EM0035 POLÍTICA ECONÒMICA


Objectius  

Aquest programa es proposa com objectiu formar a l’estudiant de Ciències Empresarials en els principals conceptes de Política econòmica. Des dels objectius fins als mitjans. Es fa èmfasi en el lligam de la política amb la teoria econòmica. El detall, que es pot veure en els títols de les diferents lliçons, pretén contemplar el conjunt de polítiques a curt i a llarg termini que estan a l’abast dels policy makers.
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

Teoria

El programa de l'assignatura s'estructura en les dues parts següents:

- Política econòmica conjuntural

- Política estructural

En qualsevol cas sempre es té en compte els conceptes de:

- Eficiència: polítiques de regulació i defensa de la competència

- Equitat i les polítiques redistributives

PART 1. POLÍTICA ECONÒMICA CONJUNTURAL

L 1. Introducció

. política conjuntural i política estructural

. objectius de política econòmica conjuntural

. instruments de la política estabilitzadora

. comptabilitat i jerarquització dels objectius

L 2. Política d’ocupació

. consideracions teòriques

. l’atur clàssic i el keynessià

. la política d’ocupació

. eficàcia de les polítiques

. compatibilitat amb altres polítiques

L 3. Lluita contra la inflació

. teoria quantitativa

. inflació de demanda

. inflació costos

. explicació monetarista

. inflació estructural

. inflació i estancament

L 4. L’equilibri de la balança de pagaments

. equació de la balança de pagaments

. mecanisme d’ajust

. teories de determinació del tipus de canvi

. tipus d canvi fix i flotants

. la devaluació

L 5. La política monetària

. contingut, objectius i instruments

. estratègia

. instruments quantitatius i qualitatius

. eficàcia

. els retards

. limitacions

. inconsistència temporal

L 6. Política fiscal

. naturalesa i contingut

. estabilitzadors automàtics i mesures discrecionals

. els multiplicadors de la despesa pública i dels impostos

. eficàcia

. relació de la política fiscal amb la política monetària

L 7. Les polítiques de rendes

. definició, tipus i contingut

. política d rendes basada en impostos

. eficàcia

PART II. POLÍTICA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

L 8. Reformes estructurals i desenvolupament econòmic

. introducció

. objectius i àmbits de la política de reformes estructurals

. característiques principals de la política econòmica estructural

L 9. La reforma del mercat laboral

. canvis en els elements institucionals i normatius

. polítiques actives del mercat de treball

L 10. Canvis al sector públic ...

. desregulació, privatització, apropiació de l’economia d’Estat

L 11. .... i al sector financer

. per augmentar la competència

. efectes i riscs de la liberalització: necessitat de control

. nou enfocament de la política financera

L 12. Política de la competència

. cap on va la política industrial?

. la política tecnològica

. altres polítiques d’infrastructures

Pràctiques

Les pràctiques de l'assignatura s’orientaran a destacar els exemples espanyols i comunitaris, amb alguna incursió a l’àmbit regional, relacionats amb el contingut de les lliçons teòriques. Al començament del curs es facilitarà la relació de temes a desenvolupar a les classes pràctiques.
 
Bibliografia  


Bàsica

- Albi, E.; González Páramo, J. M. i López, G. (1997) Gestión pública. Fundamentos, técnicas y casos. Ariel. Bar­celona.

- Fernández. Díaz, A. (1999) Fundamentos y papel actual de la Política Económica- Pirámide. Madrid.

- Fernández. Díaz, A., Parejo, J. A. i Rodríguez. Sáiz, L. (1999) Política económica. McGraw Hill. Madrid. 2ª edició.

Complementària

- Bel, G. (1996) Privatización, desregulación y competencia. Madrid. Civitas.

- Costas, A. (1997) Problemas económicos en las sociedades avanzadas. Argentaria. Madrid.

- Cuadrado Roura, J. R. (2000) Política Económica. Objetivos e instrumentos. McGraw-Hill. Madrid. 2ª ed.

- Stiglitz, j. (1995) La economía del sector público. A. Bosch, ed. Barcelona.

 
Mètodes docents  

L’assignatura es desenvoluparà al llarg del primer quadrimestre. Cada setmana hi hauran 4 hores de classe. Una de les tres es destinarà a treballar el programa pràctic. Altra serà destinada a activitats acadèmicament dirigides, les quals s’acabaran de perfilar una vegada tancada la matrícula. Les altres dues seran classes teòriques.
 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

L’assignatura s’avaluarà a través d’un examen escrit al mes de febrer que constarà de dues parts. La pri­mera contindrà 4 preguntes de desenvolupament curt de les quals caldrà respondre’n obligatòriament 3; aques­tes suposaran un 40% de la nota de l’examen.. A la segona s’oferiran 3 temes dels quals se n’hauran de triar obligatòriament 2 (restant 60% de la nota). Per a poder fer la mitjana ponderada de la primera i la ter­cera caldrà tenir un mínim de 4/10 en cada una d’elles. Aquesta nota valdrà el 80% de la nota final de curs. Als alumnes que hagin aprovat l’e­xamen (o com a mínim hagin tret una nota de 4/10) se'ls hi afegiran els punts que hagin obtingut pel tre­ball de les classes pràctiques i la valoració de les lectures que hagin realitzat (fins un màxim de 2). La valoració de la segona convocatòria contindrà exclusivament la nota de l'examen.
 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes  

Català