Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3107EM0012 ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES


Objectius  

L´assignatura d´Organització i Administració d´Empreses té com a objectiu proporcionar a l´estudiant formació sobre els principis, mètodes i tècniques per a la presa de decisions de l´empresa, posant especial èmfasi en la formulació de l´estratègia, el disseny organitzatiu, el control de gestió i la direcció de l'àrea de producció . Aquesta assignatura construeix sobre els coneixements obtinguts en les altres assignatures del pla d´estudis, especialment la Direcció Financera, la Direcció Comercial, la Comptabilitat i també la Sociologia de l´empresa.

 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

Teoria

Part 1. ESTRATÈGIA EMPRESARIAL

1.1 Anàlisi i formulació de l'estratègia

Fonaments d´estratègia empresarial

Tipus de decisions i concepte d´estratègia

Caracterització de l´estratègia empresarial

Nivells de l´estratègia empresarial

Conceptes bàsics d´estratègia: reflexió estratègica

Procés de formulació de l´estratègia

Anàlisi de l´entorn: oportunitats i amenaces

Anàlisi interna: punts forts i punts febles

Obtenció d´avantatge competitiu: estratègies genèriques

Anàlisi de l´entorn

Anàlisi de l´entorn genèric

Anàlisi de l´entorn competitiu (1): rendibilitat o atractiu d´un sector

Anàlisi de l´entorn competitiu (2): grups estratègics

Anàlisi del mercat

Anàlisi interna

Àrees de resultat clau

Anàlisi dels recursos i capacitats

Anàlisi de la cadena de valor

Anàlisi comparativa: benchmarking

1.2 Implantació de l'estratègia

Internacionalització i globalització

La nova economia i els e-negocis

Estructura organitzativa

El procés de disseny organitzatiu

Disseny de l´estructura organitzativa

Models bàsics d´organització

Part 2. DIRECCIÓ DE LA PRODUCCIÓ/OPERACIONS

2.1 La presa de decisions a l’empresa

Decisions d´inversió i d’explotació

Conceptes previs: classificació de costos, punt d’equilibri, palanquejament operatiu, ...

Decisions a alta i baixa capacitat

2.2 L´àrea funcional de producció

Models d’organització de la producció

Tipus d’articles

El Pla Mestre, MPS

El model MRP

La llista de materials

La planificació aproximada de recursos

La planificació de necessitats de materials

Les ordres de fabricació i aprovisionament

El model de Harris-Wilson

Control en planta

2.3 Sistemes de gestió (qualitat, medi ambient i seguretat)

Gestió de la qualitat a l’empresa

Control de Qualitat : SPC, Control d’acceptació

Gestió Total de la Qualitat : Model EFQM

Assegurament de la Qualitat : norma ISO 9001

Gestió mediambiental a les organitzacions: ISO 14001 i Reglament EMAS

Gestió de la prevenció i riscos laborals: Norma UNE 81900-EX

Part 3. CONTROL DE GESTIÓ

Introducció al control de gestió

El sistema de control: estructura, procés i sistema d’informació

Requeriments per a un control eficaç

Pressupostos

Propòsits del pressupost i conflicte entre objectius

Tipus de pressupostos

Elaboració d’un pressupost d’operacions

Anàlisi de les desviacions pressupostàries

Anàlisi de les desviacions per vendes

Desviacions de costos de producció: pressupostos flexibles

Desviacions de despeses comercials i generals

Centres de responsabilitat

Tipus de centres de responsabilitat

Criteris d’avaluació dels centres de responsabilitat: congruència i equitat

El control en els centres de costos i d’ingressos

Limitacions dels indicadors econòmico-financers

Variables clau de gestió

El control en els centres de beneficis

Els preus de transferència

El control en els centres d’inversions

Valoració de l’activitat

Valoració de la gestió

Pràctiques

Es durà a terme en sessions d´estudi i discussió d´articles i de casos durant el curs per a potenciar els aspectes pràctics i anàlisi de situacions reals en relació amb el programa teòric.

 
Bibliografia  


Bàsica

BUENO, E (1997), Organización de Empresas, Ed. Piràmide, Madrid.

GIMBERT, X (1998), El futur de l´empresa. Repensar-lo estratègicament, Ed. Proa, BCN.

GIMÉNEZ, G. (2002). Direcció de la Producció/Operacions, Apunts Docents

PÉREZ-CARBALLO, J.F. (1997), Control de la gestión empresarial: textos y casos, Ed. ESIC, 3ª edició, Madrid.

Complementària

BALLARÍN, E., J.M. ROSANAS i M.J. GRANDE (1989), Sistemas de Planificación y Control, Biblioteca de Gestión, Desclée de Brouwer.

COMPANYS, R. (1997), Direcció de la producció I, Servei de publicacions de la UOC

HEIZER, J.; RENDER, B. (2001), Dirección de la producción. Decisiones Tácticas, Pearson Educación, Madrid

JOHNSON, G.; SCHOLES, K. (2001), Dirección estratégica. Análisis de la estrategia de las organizaciones, 5ª ed., Prentice Hall, Madrid.

MINTZBERG, H (1988), La estructuración de las organizaciones, Ed. Ariel, BCN.

NAVAS LÓPEZ, J.E.; GUERRAS MARTÍN, L.A. (1998), La dirección estratégica de la empresa, Ed. Civitas, Madrid.

 
Mètodes docents  

En cadascun dels tres blocs de l'assignatura es combinaran les classes magistrals participatives amb classes pràctiques. En les classes pràctiques es resoldran exercicis numèrics, es duran a terme estudis de casos i anàlisi d'articles, segons correspongui a les diferents parts del programa i dels temes. Els estudiants tindran l'opció d'obtenir part de la nota per mitjà de la participació a classe, a través de les diferents activitats que els professors proposin per a cadascuna de les parts del programa. Per al desenvolupament del programa, a part de la bibliografia, els professors faran públics materials de suport per a cada part de l'assignatura. Aquests materials poden ser les transparències de classe, lectures, casos o exercicis.

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

Es faran dos exàmens, un al mes de juny (1a convocatòria) i un altre al mes de setembre (2a convocatòria). Els alumnes que ho desitgin podran examinar-se al febrer de la part del temari donada fins llavors. Aquest examen de febrer, en el cas d’aprovar-se, servirà per a eliminar matèria de cares a la convocatòria de juny, però en cap cas per la de setembre.

El contingut dels exàmens es basarà en els apunts de classe, la bibliografia bàsica recomanada, les publicacions, documentació i casos que es treballin durant el curs.

 
Informació addicional  

En el cas de que es sol.liciti convocatòria extraordinària final de l'assignatura, la primera convocatòria, que es realitza dins el calendari d'exàmens de gener-febrer, s'examinarà amb un examen oral amb un tribunal.

 
Llengua de les classes  

Català