Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3107EM0027 DISTRIBUCIÓ COMERCIAL


Objectius  

1.      Proporcionar coneixement de l’estat actual de la distribució comercial.

 

2.      Proporcionar les eines i els coneixements necessaris per poder analitzar, implantar i gestionar la política de distribució comercial des de dues perspectives: fabricants i detallistes.

 

3.      Entendre i saber valorar els principals conceptes i eines del marketing.

 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

Teoria

MÒDUL 1. EL MÀRKETING I L´ACTIVITAT COMERCIAL A L´EMPRESA

1.      El pla d’empresa

2.      La planificació estratègica d’empresa i la planificació estratègica de marketing

3.      La planificació operativa: els ERP’s i MRP’s

4.      Fonaments de direcció comercial: estudi de les distintes matrius relacionades amb el marketing

5.      Cicle de vida dels productes

6.      El paper del marketing a les organitzacions i a la societat

7.      Cicle de vida dels productes

Durada aprox.: 12 hores

MÒDUL 2. LA DISTRIBUCIÓ COMERCIAL I EL SEU PES A L’ECONOMIA

1.      Participació del comerç en l’activitat econòmica i social

2.      Participació de la Distribució Comercial en el PIB d’Espanya

3.      Anàlisis històric

4.      Regulació legislativa

5.      Nous canals de marketing: Internet, volum de negoci i eines disponibles

Durada aprox.: 8 hores

MÒDUL 3. ANÀLISIS DESCRIPTIU DELS CANALS DE DISTRIBUCIÓ

1.      Concepte de canal de distribució

2.      Criteris de classificació dels canals

3.      Funcions dels intermediaris

4.      Majoristes

Durada aprox.: 4 hores

MÒDUL 4. EL COMERÇ ASSOCIAT

1.      Cooperatives

2.      Cadenes voluntàries

3.      Centrals de compra

4.      Franquícies

5.      Organització espacial del comerç

Durada aprox.: 4 hores

MÒDUL 5. TIPOLOGIA D’ESTABLIMENTS MINORISTES

1.      Lliure servei

2.      Magatzems

Durada aprox.: 4 hores

MÒDUL 6. ALTRES MÈTODES DE VENDA

1.      Venda a distància

2.      Venda personal

3.      Venda multinivell i piramidal

Durada aprox.: 4 hores

MÒDUL 7. MERCHANDISING

1.      Concepte

2.      Classes

3.      Implantació i criteris de gestió

Durada aprox.: 4 hores

MÒDUL 8. ESTRATÈGIES GENERALS DE DISTRIBUCIÓ (Pot ser substituït per visites)

1.      Objectius de la distribució

2.      Estratègies de la distribució

3.      Selecció de canals de distribució

4.      Avaluació d’alternatives

5.      Localització dels punts de venda

Durada aprox.: 2 hores

MÒDUL 9. RELACIONS INTERNES DEL CANAL I TEMES D’ACTUALITAT (Pot ser substituït per visites)

1.      Motivació

2.      Relacions i poder

3.      Conflictes

4.      Trade marketing

5.      Category management

6.      Mundialització de la distribució

Durada aprox.: 2 hores

Pràctiques

Es desenvoluparan sessions d’estudi i discussió de casos durant el curs per tal de potenciar els aspectes pràctics i l’anàlisi de situacions reals.

 
Bibliografia  


Bàsica

Salvador Miquel Peris y otros. Distribución comercial. 4a edición. ESIC Editorial. Madrid, 2000

Complementària

Vázquez, R.; Trespalacios, J:A., (1997) Distribución Comercial: Estrategias de Fabricantes y Detallistas", Ed Civitas, Madrid.

Stern, L.; El-Ansary, A.; Cruz, I., (1998) Canales de Distribución, Prentice-Hall, Madrid.

Berman, B.; Evans, J.R., (1995) Retail Management: A Strategic Approach, Prentice-Hall, New Jersey.

Díez de Castro, E: Distribución Comercial. Ed. McGraw Hill, 2a edición, 1997

Santesmases, M. Marketing. Conceptos y estrategias. Ed. Pirámide. Madrid, 1993

Vázquez Casielles, R. Y Trespalacios Gutiérrez, J.A. Marketing: estrategias y aplicaciones sectoriales. Ed Civitas, 1994

Vigny, J. La distribution. Structures et pratiques. Editions Dalloz, París, 1994.

 
Mètodes docents  

Combinació de la classe magistral participativa amb la resolució de casos pràctics

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

Examen final per poder avaluar el coneixement adquirits al llarg del curs.

S’avaluaran els casos realitzats pels alumnes a classe així com la seva eventual presentació.

 

El caràcter eminentment pràctic de l'assignatura farà que es tingui en compte l’assistència i la participació en les classes.

 

Examen final valdrà el 40 % de la nota final, els casos pràctics valdran el 10 % i el treball de final d’assignatura i la seva presentació el 50 % restant. Per poder realitzar mitja és necessari aprovar l’examen i el treball final d’assignatura.

 

Nota final: Treball final d’assignatura i presentació 50 %, Casos 10 % i Examen 40 %.

El llibre de la bibliografia básica és el text de bàsic de la matèria objecte d’avaluació més alguna lectura complementaria que es repartirà durant el curs. La documentació dels casos i les lectures o documents complementaris estaran disponibles al servei de fotocòpies durant el curs.

 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes  

Català