Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3107EM0044 DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL


Objectius  

L'assignatura pretén aportar les bases formatives necessàries per tal que l'estudiant pugui conèixer, interpretar i assimilar les obligacions empresarials en matèria de Seguretat Social (inscripció, afiliació, altes, baixes, cotització, col·laboració) i el contingut de l'acció protectora del sistema públic en situacions de necessitat (incapacitat temporal i permanent, jubilació, desocupació, entre d'altres).

 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

Teoria


PRIMERA PART
INTRODUCCIÓ I SISTEMA DE LA SEGURETAT SOCIAL

LLIÇÓ 1 Introducció al sistema públic de protecció social
1. Concepte
2. Principis
3. Relació jurídica de Seguretat Social: subjectes, objecte i contingut

LLIÇÓ 2 Sistema de la Seguretat Social
1. Ordenament jurídic de la Seguretat Social
2. Camp d'aplicació i estructura
3. Acció protectora
4. Règim econòmic
5. Gestió i administració

SEGONA PART
RÈGIM GENERAL. ENQUADRAMENT, COTITZACIÓ I RECAPTACIÓ

LLIÇÓ 3 Sistema de Seguretat Social i actes d'enquadrament
1. Àmbit subjectiu del Règim General i actes d'enquadrament
2. Inscripció d'empreses
3. Afiliació de treballadors. Altes i baixes
4. Infraccions, sancions, responsabilitats

LLIÇÓ 4 Cotització i recaptació
1. Concepte
2. Subjectes
3. Bases de cotització, tipus i quotes
4. Cotització en supòsits especials
5. Recaptació


TERCERA PART
RÈGIM GENERAL. FETS CAUSANTS I ACCIÓ PROTECTORA


LLIÇÓ 5 Fets causants i situacions de necessitat protegides
1. Fet causant, contingència i situació de necessitat
2. Fets causants professionals
3. Fets causants comuns
4. Altres situacions protegides

LLIÇÓ 6 Incapacitat temporal, situacions de risc durant l'embaràs i maternitat
1. Incapacitat temporal: concepte i subjectes beneficiaris
2. Prestacions econòmiques. Subsidi per incapacitat temporal
3. Aspectes dinàmics i efectes sobre la relació de treball
4. Situacions de risc durant l'embaràs i maternitat: concepte, subjectes beneficiaris i prestacions econòmiques

LLIÇÓ 7 Incapacitat permanent
1. Concepte i graus
2. Subjectes beneficiaris
3. Prestacions econòmiques
4. Aspectes dinàmics: qualificació i revisió
5. Efectes sobre la relació de treball
6. Modalitat no contributiva

LLIÇÓ 8 Jubilació
1. Concepte i subjectes beneficiaris
2. Prestacions econòmiques
3. Aspectes dinàmics i efectes sobre la relació de treball
4. Modalitat no contributiva

LLIÇÓ 9 Mort i supervivència
1. Subjectes causants i subjectes beneficiaris
2. Pensió de viduïtat
3. Pensió d'orfandat
4. Pensió-subsidi en favor d'altres familiars

LLIÇÓ 10 Desocupació
1. Concepte i subjectes beneficiaris
2. Prestacions econòmiques: prestació per desocupació i subsidi per desocupació
3. Aspectes dinàmics: reconeixement, suspensió i extinció


QUARTA PART
RÈGIMS ESPECIALS

LLIÇÓ 11 Règims especials
1. Concepte i classificació
2. Autònoms
3. Agrari
4. Treballadors del mar
5. Funcionaris públics
6. Servei domèstic
7. Altres

Pràctiques

L'ensenyament pràctic de l'assignatura es realitzarà de forma paral·lela a la formació teòrica, centrant els continguts en les obligacions empresarials en matèria de Seguretat Social (formularis, càlcul de cotitzacions, documents de cotització) i en els aspectes pràctics de les prestacions econòmiques del sistema (sol·licitud, reconeixement i càlcul).

1. Formularis d'inscripció d'empreses, afiliació, altes i baixes de treballadors (lliçó 3).

2. Cotització a la Seguretat Social. Càlcul de cotitzacions en el Règim General de la Seguretat Social (lliçó 4).

3. Full de salari i documents de cotització (lliçó 4).

4. Prestacions per incapacitat temporal i maternitat: càlcul, responsabilitats empresarials i cotització en aquesta situació (lliçó 6).

5. Pensions per incapacitat permanent, viduïtat, orfandat i jubilació: formularis i càlcul de les prestacions (lliçons 7, 8 i 9).

6. Prestacions per desocupació: formularis i càlcul de les prestacions (lliçó 10).

 
Bibliografia  


Bàsica

L'estudi de l'assignatura es fonamenta en les classes teòriques i pràctiques, el contingut de les quals haurà de ser completat amb la lectura i consulta del manual.

BLASCO LAHOZ, J.F.; LÓPEZ GANDÍA, J. i MOMPARLER CARRASCO, M.A.: Curso de Seguridad Social. Tirant lo Blanch, València, 2003.

Complementària


ALONSO OLEA, M., TORTUERO PLAZA, J.L., ALONSO GARCÍA, B.: Instituciones de Seguridad Social. Civitas, Madrid, 2002.

Repertoris normatius
A l'inici del curs, el professor responsable informarà dels codis legislatius necessaris per al seguiment de l'assignatura.

 
Mètodes docents  

La metodologia docent es fonamenta en l'exposició teòrica de la matèria i en la seva posterior anàlisi i debat col·lectiu mitjançant casos pràctics, seguint l'ordre temàtic i cronològic següent.

Primera part: Introducció i sistema de la Seguretat Social (lliçons 1 i 2). Ensenyament de la teoria general del sistema estatal de Seguretat Social.

Segona part: Actes d'enquadrament, cotització i recaptació (lliçons 3 i 4). Aprenentatge teòric i pràctic de la relació jurídica entre empresa i Seguretat Social (inscripció d'empreses; afiliació, altes i baixes de treballadors; càlcul de cotitzacions).

Tercera part: Acció protectora. Fets causants i situacions de necessitat protegides (lliçons 5 a 10). Teoria i pràctica de les diferents contingències causants de situacions de necessitat i de la seva protecció per la Seguretat Social (incapacitat temporal i permanent, jubilació, desocupació. Subjectes beneficiaris, reconeixement i càlcul de les prestacions econòmiques).

Quarta part: Règims especials (lliçó 11). Estudi de les particularitats pròpies dels principals règims especials de la Seguretat Social.

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

L'assignatura s'avaluarà mitjançant un examen final. L’examen consta de dues parts:
a) part teòrica: dues preguntes de desenvolupament llarg (cadascuna valorada de 0 a 10 punts) i deu preguntes de resposta concreta (valor total 10 punts).
b) part pràctica: resolució d'un supòsit pràctic (valorat de 0 a 20 punts), fonamentat en la tipologia de les pràctiques realitzades durant el curs.

El tipus d'examen és el mateix per a totes les convocatòries.

 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes  

Català