Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3107EM0053 FISCALITAT DE LES OPERACIONS EMPRESARIALS


Objectius  

L’objectiu de l’assignatura és que l’alumne assoleixi un grau de coneixements complementaris sobre la incidència de la fiscalitat en el desenvolupament d' activitats empresarials i professionals per mitjà de l'anàlisi d'operacions concretes de singular importància. Aquesta assignatura té, en conseqüència, un caràcter ampliatori de l'assignatura obligatòria "empresa i fiscalitat" i un contingut substancialment pràctic.

Per assolir l'esmentat objectiu, i sense perjudici de les previes explicacions teòriques que es considerin necessàries, el desenvolupament del temari té un desenvolupament eminentment pràctic i requereix la participació activa de l'alumne.

 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

Teoria

Nota general: A continuació s'enumeren les activitats i operacions seleccionades que seran objecte d'anàlisi. El treball a realitzar consistirà en l'estudi de l'integritat de les implicacions fiscals que es derivin del plantejament de diferents situacions normals en la vida real. És a dir establir les conseqüencies que tingui la seva realització en tots els impostos (directes i indirectes) del sistema fiscal espanyol consolidat. Aquest tipus de plantejament té per objectiu que l'alumne s'habituï a un anàlisi integral de les conseqüències fiscals provocades per la realització d'operaciones econòmiques.

A continuació es contemplen les diferents operacions i activitats que han sigut seleccionades per a ser objecte d'analisi al llarg del curs.

1. La prorrata de l'IVA. Els sectors diferenciats i l'aplicació del règim de prorrata. Incidència de la prorrata en els processos d'inversió i desinversió empresarial.

2. Integració dels guanys i pèrdues patrimonials a l'IRPF. Imposició proporcional i progressiva. Operacions de venda de valors. Permutes. Integració dels guanys per operacions lucratives. Incentius fiscals en la venda amb reinversió.

3. Gravamen del resultat amb les operacions sobre actius empresarials a l'impost sobre societats. Determinació fiscal del guany o pèrdua. Ajustaments fiscals. Incentius fiscals.

4. Fiscalitat de les operacions immobiliàries. Delimitació del gravamen IVA-ITP. Tractament dels guanys i pèrdues patrimonials a l'IRPF. Aplicació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Incentius a l'IRPF per l'adquisició de l'habitatge que constituirà la residencia habitual del contribuent.

5. Els règims especials de l'IVA i la seva coordinació amb el règim d'estimació objectiva de l'IRPF. Activitats agràries, ramaderes, forestals i pesqueres; el comerç al detall; altres activitats sotmeses al règim simplificat de l'IVA.

6. Aplicació dels criteris de localització de les prestacions de serveis a l'IVA. S'analitzarà l'aplicació pràctica de les regles de localització dels serveis més frequents en el món empresarial i professional.

7. Beneficis fiscals aplicables a la transmissió de les petites i mitjanes empreses. S'analitzaran els diferents beneficis fiscals que aconsellen una planificació fiscal prèvia de les transmissions dels actius i patrimonis empresarials i professionals.

8. La fiscalitat en el sector turístic. S'analitzarà l'incidència de la fiscalitat directa i indirecta en les activitats específiques del sector turístic: hosteleria, agències de viatges, transport de viatgers i altres serveis típics de l'activitat turística.

Pràctiques

Al llarg del curs, les pràctiques (dues hores per setmana) consistiran en solucionar raonadament els supòsits pràctics que s'hauran proporcionat amb la deguda antelació als alumnes.

 
Bibliografia  


Bàsica

Al mercat espanyol no hi ha manuals que s’ajustin estrictament a cadascun dels temes continguts al programa de l’assignatura. Si més no, es poden consultar, obres generals com les següents (última edició):

L. Pérez Herrero. Fiscalitat de la Petita i Mitjana Empresa. Publicacions de l'UdG. 2 vols. Girona. 2001/2002.

E. Albi Ibañez i J.L. García Ariznavarreta. Sistema Fiscal Español. 2 vols. Edit Ariel. Barcelona. Última edició.

Diversos autors. Manual de Impuestos Directos, Indirectos y Locales. 2 vols. Edit. CISS. Valencia. 2000.

J.J. Ferreiro Lapatza i altres. Curso de Derecho Financiero Español (parte especial). Edit. Marcial Pons. Madrid. Última edició.

Martin Queralt, J i altres. Derecho Tributario. Edit. Aranzadi. Pamplona. Última edició.

És important que l’alumne tingui contacte amb el textes legals bàsics reguladors dels tributs. A la biblioteca i a l'Internet (http://www.aeat.es) es poden consultar diferents recopilacions actualitzades. Per exemple: "Código Tributario", edit. Aranzadi. Derecho Financiero y Tributario Español. Normas Básicas. Edit. Lex Nova; …

Complementària

Com a bibliografia complementària a les biblioteques de la Facultat (Econòmiques i Dret) es troben les publicacions més rellevants –llibres i revistes- sobre fiscalitat editades a Espanya i una selecció de les revistes i obres més importants publicades en anglès, francès, italià…, on es troben articles que es refereixen als temes plantejats.

Per a facilitar la resolució dels supòsits plantejats, es proporcionarà a l'alumne directament - per mitjà de fotocòpies o per remisió a les bases de dades informatitzades de lliure accés a la xarxa d'Internet - el material addient i mínim que sigui necessari als efectes de la resolució dels supòsits que es plantegin. 

 
Mètodes docents  

El desenvolupament del programa teòric ocuparà dues hores lectives per cada setmana.

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

L'examen de l'assignatura constarà de dues parts:

  1. Prova de coneixements bàsics. Resolució d’un qüestionari tipus test, de naturalesa conceptual i bàsica, sobre la integritat del programa i el seu desenvolupament en les sessions teòriques. Al llarg del curs es proporcionaran a l’alumne models de qüestionaris solucionats per tal que pugui tenir una orientació sobre el tipus de coneixements bàsics que se l’hi demanen. L’alumne per a superar aquesta prova, haurà de respondre correctament un mínim del 30 per cent de les qüestions plantejades. La qualificació del qüestionari teòric suposarà el 40 % de la nota final de l’assignatura.

  1. Supòsits pràctics. Al llarg del curs s’exposaran supòsits pràctics d’aplicació del sistema impositiu i es proporcionaran a l’alumne supòsits per a resoldre personalment. La prova escrita consistirà en la resolució d´un nombre reduït de supòsits pràctics inspirats en aquells. La qualificació de la part pràctica de l’examen suposarà el 60 % de la nota final de l’assignatura.

 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes  

Català