Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3107EM0007 DRET LABORAL


Objectius  

L´ensenyament de l´assignatura aportarà les bases necessàries per a la comprensió, interpretació i aplicació de la regulació jurídica de les relacions de treball assalariat, en les vessants individual (contractació laboral, drets i obligacions, extinció del contracte) i col·lectiva (representació dels treballadors, negociació, convenis i conflictes col·lectius). L´estudiant haurà d´assolir un adequat nivell de coneixement del marc legal que regula les decisions de gestió de recursos humans a l´empresa.

 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

Teoria

PRIMERA PART
INTRODUCCIÓ AL DRET LABORAL
CONTRACTACIÓ LABORAL A L´EMPRESA

LLIÇÓ 1 Configuració del Dret Laboral
1. Concepte i parts
2. Funció
3. Àmbit d´aplicació

LLIÇÓ 2 Sistema normatiu del Dret Laboral i introducció a la jurisdicció social
1. Constitució i Dret Laboral
2. Normativa laboral estatal
3. Negociació i convenis col·lectius (remissió)
4. Normativa supraestatal i internacional
5. Aplicació i interpretació de les normes laborals
6. Introducció a la jurisdicció social

LLIÇÓ 3: Ingrés a l´empresa i contracte de treball (I)
1. Procés de col·locació: serveis públics d´ocupació, agències públiques i privades de col·locació
2. Empreses de treball temporal
3. Contracte de treball: concepte, funció, subjectes, contingut
4. Contracte de treball: forma i formalitats

LLIÇÓ 4 Contracte de treball (II): classes i modalitats
1. Contractes de treball de durada indefinida: règim general i modalitats especials
2. Contractes de treball de durada determinada: contractació temporal estructural
3. Contractes formatius: contracte per a la formació i contracte de treball en pràctiques
4. Contractes de treball a temps parcial: règim general i modalitats especials


SEGONA PART
DESENVOLUPAMENT DE LA RELACIÓ INDIVIDUAL DE TREBALL A L´EMPRESA

LLIÇÓ 5 Drets i obligacions de les parts
1. Drets laborals bàsics
2. Classificació professional i prestacions del treballador
3. Facultats d´organització, direcció i potestat disciplinària empresarial
4. Especial referència a la seguretat i salut en el treball

LLIÇÓ 6 Jornada i horari laborals
1. Jornada laboral
2. Horari laboral
3. Interrupcions de la jornada: llicències i permisos
4. Reducció de la jornada per motius familiars

LLIÇÓ 7 Retribució salarial
1. Concepte i funció
2. Modalitats
3. Estructura i composició
4. Percepcions extrasalarials
5. Sistemes de protecció del salari. Especial referència al Fons de Garantia Salarial

LLIÇÓ 8 Reorganització dels recursos humans a l´empresa
1. Mobilitat funcional
2. Mobilitat geogràfica: desplaçament i trasllat
3. Modificacions substancials de les condicions de treball
4. Suspensió del contracte: concepte i principals supòsits

LLIÇÓ 9 Terminació de la relació laboral i reducció de l´ocupació a l´empresa
1. Extinció del contracte de treball: concepte, causes i efectes
2. Acomiadament disciplinari: concepte, causes, forma i efectes
3. Extinció del contracte per amortització de llocs de treball i acomiadament col·lectiu


TERCERA PART
RELACIONS COL·LECTIVES DE TREBALL A L´EMPRESA

LLIÇÓ 10 Participació i representació dels treballadors a l´empresa
1. Participació dels treballadors a l´empresa
2. Representació unitària: delegats de personal i comitè d´empresa
3. Representació sindical: seccions sindicals i delegats sindicals
4. Dret de reunió o assemblea dels treballadors a l´empresa

LLIÇÓ 11 Negociació i convenis col·lectius
1. Negociació col·lectiva: concepte i subjectes
2. Conveni col·lectiu: concepte, àmbit d´aplicació, contingut i requisits
3. Acords i pactes d´empresa

LLIÇÓ 12 Conflictes col·lectius
1. Concepte i classes
2. Dret de vaga
3. Tancament patronal
4. Procediments extrajudicials de solució: conciliació, mediació i arbitratge

Pràctiques

Les classes pràctiques se centraran en el debat de supòsits de fet relatius als aspectes jurídics de la gestió de recursos humans a l´empresa, amb els següents continguts:

1. Objecte del Dret Laboral. Delimitació entre treball dependent i treball autònom. Relacions laborals especials (lliçó 1).

2. Sistema normatiu del Dret Laboral. Aproximació pràctica al conveni col·lectiu. Relacions entre llei, conveni col·lectiu i contracte de treball (lliçons 2, 3 i 11).

3. Contracte indefinit i contracte temporal. Contractes formatius. Causalitat i frau de llei en la contractació (lliçons 3 i 4).

4. Aspectes pràctics del desenvolupament de les relacions laborals a l´empresa: drets i deures dels treballadors, reorganització dels recursos humans (lliçons 5 a 8).

5. Extinció del contracte de treball. La carta d´acomiadament. Impugnació de la decisió empresarial: procedència, improcedència i nul·litat de l´acomiadament (lliçó 9).

6. Representació dels treballadors a l´empresa. Exercici dels drets i garanties dels representants (lliçons 10 i 12).

 
Bibliografia  


Bàsica

L´estudi de l´assignatura es fonamenta en les classes teòriques i pràctiques, el contingut de les quals haurà de ser complementat amb la lectura i consulta del manual.

MONTOYA MELGAR, A.: Derecho del Trabajo. Madrid, Tecnos, 2003.
GONZÁLEZ ORTEGA, S.: Derecho del Trabajo de la Empresa. Madrid, Colex, 2003.

Complementària

Igualment vàlids per a la preparació de l´assignatura són els manuals següents.

ALONSO OLEA, M i CASAS BAAMONDE, M.E. Derecho del Trabajo. Madrid, Civitas, 2002.
MARTÍN VALVERDE, A.; RODRÍGUEZ-SAÑUDO, F i GARCÍA MURCIA, J.: Derecho del Trabajo. Madrid, Tecnos, 2003.
PALOMEQUE LÓPEZ, M.C. i ÁLVAREZ DE LA ROSA, J.M.: Derecho del Trabajo. Madrid, CEURA, 2003.
SALA FRANCO, T. (Dirección): Derecho del Trabajo. València, Tirant lo Blanch, 2003.

Repertoris normatius
A l´inici del curs, el professor responsable informarà dels codis legislatius necessaris per al seguiment de l´assignatura.

 
Mètodes docents  

La metodologia docent es fonamenta en l´exposició teòrica de la matèria i en la seva posterior anàlisi i debat col·lectiu mitjançant casos pràctics, seguint l´ordre temàtic i cronològic proposat en el programa. Les classes teòriques i pràctiques es desenvoluparan de forma paral·lela durant el curs.

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

L´assignatura s´avaluarà mitjançant un examen final. L´examen consta de dues parts, no eliminatòries:
a) part teòrica: dues preguntes de desenvolupament llarg (cadascuna valorada de 0 a 10 punts) i vint preguntes de test (valor total 20 punts).
b) part pràctica: resolució d´un supòsit pràctic (valorat de 0 a 20 punts), fonamentat en la tipologia de les pràctiques realitzades durant el curs.

El sistema d'avaluació per a les convocatòries de juny i setembre és el mateix.

 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes  

Català