Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3107EM0011 COMPTABILITAT DE COSTOS


Objectius  

En els aspectes introductoris, es pretén veure la diferència entre comptabilitat externa i interna, i relacionar-les amb la comptabilitat de gestió; també es pretén conèixer els conceptes bàsics de la comptabilitat de costos i els diferents models aplicables; finalment, es busca conèixer com es desenvolupa el cicle intern de l'empresa mitjançant diferents tipologies de producció.

En la part central del programa es pretén conéixer amb profunditat l'estructura de costos del cicle intern de l'empresa, des de les classes de cost fins als portadors de cost, passant pels llocs de cost, per arribar, finalment, al càlcul del resultat intern de l'empresa.

En la part final del programa, es busca que es coneguin altres eines de la comptabilitat de costos, des del control pressupostari fins a models relacionats amb la gestió integral de l'empresa.

 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

Aspectes introductoris

 

·        Tema 1 - Evolució de la comptabilitat de costos

o       La comptabilitat externa

o       La comptabilitat interna

o       La comptabilitat de gestió

 

·        Tema 2 - Elements bàsics de la comptabilitat de costos

o       Conceptes bàsics

o       Variabilitat dels costos

o       Imputació dels costos

o       Models d’assignació dels costos

o       Models de captació dels costos

 

·        Tema 3 - Anàlisi formal del cicle intern de l’empresa

o       Classes de producció

o       Els processos productius

o       Mesura de la productivitat i el rendiment

 

Estructura de costos i càlcul del resultat del cicle intern de l’empresa

 

·        Tema 4 – Classificació dels costos

o       Cost dels materials

o       Cost del personal

o       Cost dels serveis exteriors

o       Cost de l’equip productiu

o       Cost financer

 

·        Tema 5 – Localització dels costos

o       Tipologia de llocs de cost

o       Criteris de distribució dels costos

o       La liquidació interna dels llocs de cost

 

·        Tema 6 –Acumulació dels costos

o       Tipologia dels portadors de cost i principis bàsics de l’acumulació

o       Acumulació de costos per comandes i per processos

o       Mètodes de càlcul de divisió i per suplements

o       Mètodes de càlcul especials per a la producció conjunta

 

·        Tema 7 – El resultat intern

o       Diferents models de resultats

o       La normativa espanyola

o       Altres normatives internacionals

 

Altres eines de la comptabilitat de costos

 

·        Tema 8 – El sistema de costos predeterminats

o       El pressupost i el seu control

o       Els costos estàndard

o       Anàlisi de les desviacions

 

·        Tema 9 – Altres desenvolupaments de la comptabilitat de costos com a eina de gestió

o       Anàlisi cost-volum-benefici

o       El model ABC

o       Els costos de qualitat

o       Els preus de transferència

 
Bibliografia  


Bàsica: 

 

o       “Contabilidad de costes y de gestión”. Requena J.M., Mir F. i Vera S. Ed. Ariel 2002.

o       “Exercicis resolts de comptabilitat de costos”. Viñas J. Ed. Universitat de Girona 2002.

o       “Contabilidad de costos y Estratégica de Gestión”. Mallo C., Kaplan R., Meljem S. i Giménez C. Ed. Prentice Hall 2000.

 

Complementària:

 

o       “Contabilidad de Costes. Análisis y control”. Blanco I. Ed. Pirámide 1996.

o       “Contabilidad de costes. Cuestiones, supuestos prácticos resueltos y propuestos”. Blanco I., Aibar B. i Ríos S. Ed. Prentice Hall 2001.

o       “Ejercicios resueltos de contabilidad de costes y analítica de gestión”. Blanco F. Ed. Deusto 1995.

 
Mètodes docents  

Els diferents nivells de desenvolupament teòric del programa, es complementaran amb exercicis parcials i supòsits globals de tipus pràctic, facilitant una participació directa dels alumnes assistents, i una visió aplicativa de la matèria prèviament tractada . També caldrà realitzar lectures obligatòries d'articles doctrinals i de divulgació que s'aniran comunicant durant el curs. Per potenciar el caràcter aplicatiu de l'assignatura els alumnes realitzaran un treball obligatori mitjançant una simulació de costos d'empreses fictícies, tutoritzats pels professors.

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

Una prova no alliberadora de matèria al febrer que valdrà un 20% de la nota final de la convocatòria de juny. A la convocatòria de juny i setembre hi haurà un examen final que valdrà un 70% de la nota final en el cas de la convocatòria de juny i un 100% de la nota final en el cas de la convocatòria de setembre. Aquest examen constarà de dues parts: una primera part teòrica i una segona part pràctica. Per poder fer promig a l’assignatura caldrà treure com a mínim un 30% de cadascuna de les dues parts. Si no fós així, l’alumne/a obtindria, com a nota de l’examen, la pitjor puntuació de les dues parts.Caldrà presentar un treball obligatori, que valdrà un 10% de la nota final de la convocatòria de juny, abans del 30 d'abril de 2004, sobre aspectes concrets de l'assignatura que s'analitzaran mitjançant simulacions d'empreses fictícies; el treball es portarà a terme mitjançant grups d'un mínim de 2 persones i un màxim de 4; el desenvolupament d'aquest treball es concretarà pels professors a les aules. 

 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes  

Català