Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3107EM0028 POLÍTICA DE COMUNICACIÓ COMERCIAL


Objectius  

S’explicaran les principals decisions que cal adoptar en la formulació d'estratègies de comunicació a l'empresa. Aquest fet implica tractar exhaustivament els diferents elements del mix de comunicació, és a dir, les polítiques de publicitat, de relacions públiques, de marketing directe; sense perdre de vista les habilitats comunicatives personals com a factor essencial de l'èxit comercial.

 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

Teoria

1 - LA COMUNICACIÓ A L'EMPRESA: IMATGE I PRODUCTE.

2 - SABER-SE VENDRE PER VENDRE EL PRODUCTE.

3 - LA PUBLICITAT.

4 - LES RELACIONS PÚBLIQUES.

5 - EL MARKETING DIRECTE, LA PROMOCIÓ DE VENDES I EL MERCHANDISING.

Pràctiques

Es desenvoluparan sessions d'estudi i discussió de casos durant el curs per tal de potenciar els aspectes pràctics i l'anàlisi de situacions reals en relació al temari proposat .

 
Bibliografia  


Bàsica

GARCÍA UBEDA, M. (2000): Las claves de la publicidad. ESIC, Madrid.

RODRIGUEZ, I.A.; DE LA BALLINA, J.; SANTOS, l. (1997): Comunicación comercial : conceptos y aplicaciones. Civitas, Madrid.

WILCOX, D.L.; AULT, Ph. h.; AGEE, W.K.; CAMERON, G.T. (2000): Relaciones Públicas. Estrategias y tácticas. Addison Wesley, Madrid.

Complementària

CUESTA, F. (1997): La gestión del marketing directo. McGraw-Hill, Madrid.

GLADWELL, M. (2001): The Tipping Point. Espasa, Madrid.

JOHNSON, L.M.; KURTZ, D.L.; SCHEUING, E.E. (1996): Administración de ventas. McGraw-Hill, Madrid.
LORENTE, J. (1986): Casi todo lo que sé de publicidad. Folio, Barcelona.
RABASSA, B. (1987): Promoción de ventas. Pirámide, Madrid.

SANTESMASES, M. (2000): Marketing. Conceptos y estrategias. Pirámide, Madrid.

WELLHOFF, A.; MASSON, J.E. (1997): El merchandising. Rentabilidad y gestión del punto de venta. Ed. Deusto, Bilbao.

 
Mètodes docents  

Les classes teòriques es combinaran amb l'estudi de casos pràctics per tal d'oferir una visió propera a la realitat professional de la comunicació empresarial i comercial.

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

La qualificació final d’aquesta assignatura serà el resultat d’una aproximació a la següent ponderació :

examen : 70 %

casos : 30 %

 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes  

Català