Universitat de Girona

Guia de la titulació

Assignatures curs 2003-2004

CIÈNCIES AMBIENTALS, pla d'estudis de 1995

 

 

Dades generals


Cicle

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

92,00

46,00

0

15,00

0

153,00

Segon

71,00

0

63,00

16,00

0

150,00

Total

163,00

46,00

63,00

31,00

0

303,00

Observacions


Objectius de l'estudi

Els estudis de Ciències Ambientals tenen com a objectiu formar professionals generalistes capaços de donar resposta als problemes ambientals en totes les esferes d’actuació i escales que puguin plantejar-se. En l’exercici de les seves funcions, des de l’Administració, l’empresa o el lliure exercici professional, han de ser capaços de planificar i gestionar les activitats humanes per evitar els efectes nocius cap als sistemes naturals del nostre entorn.

La seva formació es nodreix dels coneixements que hi aporten disciplines molt diferents tant des dels àmbits tradicionalment anomenats de ciències com dels de lletres, economia i dret. Aquest coneixement pluridisciplinari facilita la percepció, anàlisi i solució dels problemes ambientals. Resultarà imprescindible analitzar la dimensió ambiental com un conjunt d’elements naturals i intervencions artificials absolutament interrelacionats. Per aquesta raó, conformen el pla d’estudis de la llicenciatura:
• Unes matèries científiques, que aporten les bases conceptuals necessàries per abordar la comprensió del medi ambient i dels seus processos.
• Unes tècniques i mètodes de treball que ofereixen solucions a l’obtenció i processament de dades.
• Uns coneixements socioeconòmics, geogràfics i de legislació ambiental que donen una visió de la distribució i interrelacions humanes amb el medi.
• Unes bases per a la gestió racional i sostenible del medi ambient.

Durant la llicenciatura es desenvolupa la capacitat d’obtenció de dades ja sigui experimentalment, a partir d’anàlisi en un laboratori o directament en el camp, o bé a partir de fonts bibliogràfiques i bases de dades. S’adquireixen habilitats deductives i d’anàlisi, capacitat de treball en equip i la utilització d’eines informàtiques. També es treballa la capacitat de redacció i presentació d’informes i projectes.

El currículum dels llicenciats els permet assolir un perfil ampli, obert i adaptable a especialitzacions posterior.


Què convé saber

Els estudis de Ciències Ambientals són pluridisciplinaris i reuneixen tota una sèrie de camps de coneixement molt diversos al voltant d’un tema comú: el medi ambient.

Per afrontar bé el vessant científic, és important que l’alumne tingui una bona formació bàsica en les disciplines científiques clàssiques: matemàtiques, física, química, geologia i biologia.

Cal tenir actitud per desenvolupar treball científic. Es recomana un bon coneixement de l’anglès per facilitar la consulta bibliogràfica i coneixements informàtics bàsics de nivell d’usuari.


Què aprendrà l'estudiant

Aquesta titulació és especialment atractiva per la diversitat de matèries que s’estudien, la qual cosa permet tenir una visió de conjunt del nostre entorn i abordar des d’una perspectiva més àmplia els problemes ambientals. Engloba des de matèries estrictament científiques (matemàtiques, física, química, geologia, biologia) fins a les que presenten un caire més humanístic i social (geografia, dret, economia), passant per matèries d’àmbit tecnològic (enginyeria ambiental). Els estudiants podran escollir matèries optatives que permetran que el seu currículum es decanti cap al vessant de ciència i tecnologia ambiental o cap al de planificació i gestió ambientals.

És important remarcar que l’estudiant rep un ensenyament eminentment pràctic i que dedicarà una gran part del seu temps a fer pràctiques al laboratori, a sortides de camp i fer treballs en equip.

Durant l’estudi es desenvolupen les habilitats relacionades amb el treball experimental al laboratori i el treball de camp i la capacitat de gestió i processament de dades. També s’adquireix habilitat de raonament, interpretació i avaluació, així com d’elaboració de documents, i es promou el treball en equip.

La titulació culmina amb un projecte realitzat en grups que integra els coneixements i habilitats adquirits.


Sortides professionals

Les diferents tasques que podran realitzar els llicenciats en Ciències Ambientals comprenen tant les del sector productiu com les del sector de l'oferta de serveis i l'Administració. En el sector productiu, poden ocupar-se de la gestió mediambiental de les indústries, treballant, per exemple, en feines de manteniment, seguretat, neteja, higiene, inspecció i control d’instal·lacions contaminants i en la prevenció de la contaminació.

En el sector de l'oferta de serveis poden participar en consultories mediambientals juntament amb altres professionals per realitzar projectes per a empreses, estudis d'assessorament, d'impacte mediambiental, de restauració de zones alterades, entre altres. A l'Administració s'ocuparan fonamentalment de la gestió ambiental, tot realitzant tasques de planificació en les polítiques de recollida, selecció, transport i tractament de residus, en la millora de la qualitat de l'aire o de l'aigua, en la conservació del sòl i dels recursos hídrics, etc.

També hi ha la possibilitat de participar tant en la docència com en la investigació.

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Primer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

H

3103100253

FÍSICA

Física de fluids. Termodinàmica. Ones. Electricitat i magnetisme.

T

4,50+2,50

A

2

B

2

3103100254

FONAMENTS DE QUÍMICA

Enllaç químic i estructura de la matèria. Dissolucions i reaccions. Química analítica orgànica i inorgànica.

T

4,50+2,50

A

1

B

1

3103100255

BIOLOGIA FONAMENTAL

Organització molecular i cel·lular. Microorganismes i genètica.

T

6,00+0

A

1

B

1

3103100257

BIOLOGIA VEGETAL

Biologia vegetal.

T

4,50+0

A

2

B

2

3103100259

GEOLOGIA GENERAL

Estructura interna i composició de la Terra. Minerals i roques. Processos geològics externs. El sòl. Recursos naturals. El cicle hidrogeològic.

T

4,00+3,00

A

1

B

1

3103100261

MATEMÀTIQUES I

Càlcul, àlgebra lineal i geometria. Equacions diferencials. Mètodes numèrics.

T

4,50+1,50

A

1

B

1

3103100263

GEOGRAFIA HUMANA

Estudi dels efectes socials de les alteracions del medi ambient i de les repercussions en el medi ambient de les transformacions i canvis socials.

T

4,00+2,00

A

2

B

2

3103100277

CANVI I EQUILIBRI QUÍMICS

Equilibri químic. Canvi químic i cinètica de reacció. Fotoquímica. Química de l'aigua.

OB

4,50+1,50

A

2

B

2

3103100278

PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA FONAMENTAL

Procediments pràctics de biologia fonamental.

OB

0+6,00

A

2

3103100280

INTRODUCCIÓ A LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL

Principis ambientals. Problemàtica ambiental a escala local, regional i global. Anàlisi crítica de les causes i els efectes.

OB

4,00+0

A

1

B

1

3103100281

INFORMÀTICA I

L'ordenador digital. Sistemes operatius. Xarxes d'ordinadors. Correu electrònic. Teledocumentació.

OB

2,00+4,00

A

1

B

1

3103100282

INFORMÀTICA II

Algorismes i llenguatges de programació. Processadors de textos. Fulls de càlcul. Bases de dades. Gràfics.

OB

1,00+5,00

A

2

B

2

Troncals

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle Curs

CT+CP

G

D

H

3103100251

ADMINISTRACIÓ I LEGISLACIÓ AMBIENTAL

Administracions i institucions públiques. Normativa ambiental. El delicte ecològic.

1 2

4,50+1,50

A

2

B

2

3103100252

BASES DE L'ENGINYERIA AMBIENTAL

Balanços de matèria i energia. Fenòmens de transport. Índexs de qualitat del medi. Processos de depuració físico-químics i biològics.

1 2

4,50+3,00

A

2

B

2

3103100256

BIOLOGIA ANIMAL

Biologia animal.

1 2

4,50+0

A

1

B

1

3103100258

ECOLOGIA

Fonaments. Factors ambientals. Estructura i funció d'ecosistemes. Ecofisiologia. Ecologia humana.

1 2

7,50+4,50

A

2

B

2

3103100260

PROCESSOS I RECURSOS GEOLÒGICS

Estructura interna i composició de la Terra. Minerals i roques. Processos geològics externs. El sòl. Recursos naturals. El cicle hidrogeològic.

1 2

4,00+3,00

A

1

B

1

3103100262

MATEMÀTIQUES II

Càlcul. Àlgebra lineal i geometria. Equacions diferencials. Mètodes numèrics.

1 2

3,00+2,50

A

1

B

1

3103100264

CARTOGRAFIA, FOTOINTERPRETACIÓ I TELEDETECCIÓ

Tècniques de representació: cartografia i teledetecció. Fotointerpretació.

1 2

0+6,00

A

A

3103200265

INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA

Introducció a l'economia general i aplicada del medi ambient.

2

4,50+1,50

A

1

3103200266

ESTADÍSTICA

Distribucions de probabilitat. Regressió i correlació. Mostreig. Contrast d'hipòtesis. Anàlisi de variància. Introducció a l'anàlisi multivariant.

2

4,50+1,50

A

1

3103200267

AVALUACIÓ DE L'IMPACTE AMBIENTAL

Metodologia d'identificació i valoració d'impactes.

2

4,50+4,50

A

A

3103200268

METEOROLOGIA I CLIMATOLOGIA

Principis físics de la meteorologia. Dinàmica atmosfèrica. Elements i factors climàtics. Canvis climàtics.

2

4,50+1,50

A

1

3103200269

ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT

Processos i mètodes de planificació. Mapes. Ordenació del territori.

2

6,00+3,00

A

1

3103200270

PROJECTE

Metodologia, organització i gestió d'informes i projectes.

2

0+11,00

A

2

3103200271

TOXICOLOGIA AMBIENTAL I SALUT PÚBLICA

Ecotoxicologia. Assajos de toxicitat. Epidemiologia i salut pública.

2

4,50+1,50

A

1

3103200272

CONTAMINACIÓ I TRACTAMENT DE SÒLS

Erosió i desertització de sòls. Qualitat i de sòls contaminació de sòls i aigües. Gestió i conservació de flora i fauna. Tècniques d'anàlisi, depuració i control de sòls.

2

4,50+1,50

A

1

3103200273

GESTIÓ DE FLORA I FAUNA

Erosió i desertització de sòls. Qualitat i contaminació de sòls i aigües. Gestió i conservació de flora i fauna. Tècniques d'anàlisi, depuració i control de sòls.

2

4,50+1,50

A

1

3103200274

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

Tècniques d'anàlisi i control.

2

4,50+1,50

A

1

Obligatòries

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle Curs

CT+CP

G

D

H

3103100275

QUÍMICA AMBIENTAL

Processos químics en el medi natural. Cicles dels elements majoritaris. Contaminació. Origen i transport dels contaminants. Química del sòl, de l'aigua i de l'atmosfera.

1 2

4,50+1,50

A

1

B

1

3103100276

FÍSICA AMBIENTAL

Electromagnetisme i Ones electromagnètiques.

1 2

4,50+1,50

A

1

B

1

3103100279

PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA D'ORGANISMES I SISTEMES

Procediments pràctics de botànica i zoologia.

1 2

0+6,00

A

2

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle Curs

CT+CP

G

D

H

3103200285

RISCOS NATURALS

2

6,00+3,00

A

2

3103200288

RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL

2

6,00+3,00

A

2

3103200289

DRET AMBIENTAL

Estudi de l'ambient com objecte de les diferents branques del Dret. Anàlisi de la normativa sectorial, amb especial referència, segons el casos, a la normativa catalana, i dels mecanismes de protecció del medi ambient. Tanmateix, aquest curs es farà un tractament especial a aspectes de la biotecnologia sobre el medi ambient.

2

6,00+3,00

A

2

3103200290

ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DELS RECURSOS NATURALS

2

6,00+3,00

A

2

3103200291

VALORACIÓ SOCIAL DELS RISCOS I GESTIÓ DE RESIDUS

2

6,00+3,00

A

1

3103200292

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL DELS PAÏSOS CATALANS

2

6,00+3,00

A

2

3103200295

HISTÒRIA DEL PENSAMENT AMBIENTAL

2

6,00+3,00

A

2

3103200298

HIDROGEOLOGIA

2

6,00+3,00

A

2

3103200299

GEOBOTÀNICA

2

6,00+3,00

A

1

3103200300

TRACTAMENT DE RESIDUS

Tratamiento de aguas residuales. Tratamiento de residuos sólidos. Tratamiento de residuos especiales.

2

6,00+3,00

A

2

3103200301

MICROBIOLOGIA AMBIENTAL

2

6,00+3,00

A

2

3103200302

ECOLOGIA DE SISTEMES AQUÀTICS

2

6,00+3,00

A

2

3103200306

TÈCNIQUES DE MINIMITZACIÓ D'IMPACTE INDUSTRIAL

2

6,00+3,00

A

2

Lliure elecció recomanada

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle Curs

CT+CP

G

D

H

3100000726

MATEMÀTIQUES BÀSIQUES

Operacions numèriques bàsiques. Equacions algebraiques. Geometria elemental i Geometria analítica plana. Funcions elementals d'una variable. La derivada.

6,00+0

B

1

C

1

3103L00243

PRÀCTIQUES EN EMPRESES, INSTITUCIONS PÚBLIQUES O PRIVADES

0+6,00

A

1

B

2

3103L00313

PRÀCTIQUES EN EMPRESES, INSTITUCIONS PÚBLIQUES O PRIVADES

2

0+4,00

A

1

B

2