Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3103200267 AVALUACIÓ DE L'IMPACTE AMBIENTAL


Objectius  

El contingut de l’assignatura pretén introduir a l’alumne en el concepte d’avaluació de l’impacte ambiental com a tècnica i com a procediment reglamentat, donar a conèixer les metodologies bàsiques utilitzades en la seva aplicació i proporcionar una visió de l’evolució d’aquesta tècnica, el seu estat actual i la seva possible evolució futura.
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

1.- EL MARC CONCEPTUAL DE L'AVALUACIÓ DE L’ IMPACTE AMBIENTAL
1.1.- El rerafons de l’avaluació d’impacte ambiental. Els conceptes de medi ambient i canvi ambiental.
1.2.- L’impacte ambiental i l'avaluació de l'impacte ambiental. Conceptes bàsics
1.3.- L’avaluació d’impacte, un concepte obert. Tipologies d’avaluació d’impacte

2.- L'AVALUACIÓ DE L'IMPACTE AMBIENTAL. BLOCS METODOLÒGICS.
2.1.- L’avaluació d’impacte ambiental com a complex de metodologies. Diferenciació dels diversos nivells metodològics que s’integren en l’avaluació d’impacte ambiental.
2.2.- La diagnosi ambiental. Concepte i tècniques.
2.3.- La identificació d’efectes sobre el medi. Concepte i tècniques.
2.4.- La predicció d’efectes sobre el medi. Concepte. Models de predicció.
2.5.- Valoració, caracterització i avaluació dels impactes. Concepte i tècniques usuals.
2.6.- Correcció de l’impacte ambiental. Concepte, objectius i tècniques.
2.7.- El seguiment i vigilància ambiental. Concepte, objectius i tècniques.

3.- ESTUDIS D’IMPACTE AMBIENTAL
3.1.- L’estudi d'impacte ambiental com a document tècnic. Estructura, contingut i tipus.
3.2.- Metodologies d’elaboració d’estudis d’impacte ambiental

4.- EL MARC LEGAL DE L'AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL
4.1.- Idea, concepte i contingut de l'avaluació d'impacte ambiental com a procediment reglamentat. L’avaluació d’impacte a nivell mundial.
4.2.- L'avaluació d'impacte ambiental a la Unió Europea, a l'Estat Espanyol i a Catalunya. Legislació específica.
4.3.- Legislació sectorial relacionada amb l'avaluació d'impacte ambiental.
4.4.- El procediment administratiu de l'avaluació d'impacte ambiental.
4.5.- L'execució i funcionament de l’actuació que ha estat sotmesa al procediment d’avaluació d'impacte ambiental.P.1. Avaluació de l'impacte ambiental en el marc del desenvolupament sostenible. El concepte d’avaluació estratègica de l’impacte ambiental.
P.2.- Avaluació de l'impacte ambiental en projectes d'infrastructura de comunicació
P.3.- Avaluació de l'impacte ambiental en projectes d'infrastructura portuària o altres actuacions amb afecció de la zona marítímo-terrestre
P.4.- Avaluació de l'impacte ambiental en projectes d'infrastructura de serveis
P.5.- Avaluació de l'impacte ambiental en projectes d'aprofitament de recursos naturals
P.6.- Avaluació de l'impacte ambiental en projectes d'actuació sobre grans superfícies
P.7.- Avaluació de l'impacte ambiental en projectes d'activitats de caràcter industrial..
P.8.- Avaluació de l'impacte ambiental en projectes de caràcter lúdico-recreatiu.
P.9.- Avaluació de l'impacte ambiental del planejament urbanístic.

 
Bibliografia  


Bibliografia bàsica

BELLOCH, V et al. (1985) Curso sobre evaluaciones de impacto ambiental. (2ª ed. rev.) MOPU Dirección General de Medio Ambiente. Madrid.

CARBONELL, A. (1993) " L’avaluació de l’impacte ambiental: el paper de les Comunitats Europees i dels Estats Membres" . A Quaderns de Treball de l’Institut d’Estudis Autonòmics. Generalitat de Catalunya.

CONESA FERNÁNDEZ VITORIA, V. (1993) Guía metodológica para la evaluación de impacto ambiental. Coeditat per Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante i Ediciones Mundi-Prensa. Madrid i València.

ESTEVAN BOLEA, M.T. (1984). Evaluación de impacto ambiental . ITSEMAP. Madrid.

GOMEZ OREA, D. (1988) "Evaluación de impacto Ambiental". Ciudad y territorio nº 75, pp. 5-32.

GOMEZ OREA, D. (1984) Metodología general para la evaluación de impacto ambiental. DGMA , MOPU.

GOMEZ OREA, D. (1995) Evaluación de impacto ambiental.. Editorial Agrícola Española. Madrid.

GRAHAM SMITH, L. (1993) Impact Assessment and Sustainable Resource Management. Ed. Longman Scientific & Technical .

ROSA MORENO, J. (1993) Régimen jurídico de la evaluación de impacto ambiental. Ed. Trivium. Madrid.

SUMPSI , C. (1996) Curs d’avaluació d’impacte ambiental. ICT

THERIVEL, R. et al. (1994) " Strategic Environmental Assessment" Ed. Earthscan Publications Ltd. London.

Bibliografia complementària.

AGUILO, M. (1981) "Metodología para la evaluación de la fragilidad visual del paisaje". Tesis doctoral E.T.S.I. Montes. Universidad Politécnica de Madrid.

ANDERSSON, M. et al. (1991) "Implementation of EIA in Denmark". Research Center for Environmental Assessment. Dep. Of Enviromental Technology and Social Studies. Roskilde University Center. Denmark.

ANDERSSON, M. (1992) "Considerations on Methodology of EIA in Relation to Physical Planning". Paper-Research Center for Environmental Assessment Roskilde University Center. Denmark.

AREVALO BARROSO, A. (1993) "Información geográfica para el medio ambiente": Article publicat a la revista Información de medio ambiente nº 21. MOPTMA.

BALDASANO, J.M., HARLEMAN, D.R.F. i SERRAHIMA, F. (1990) "Aplicación de un modelo matemático de calidad de agua para el control de la eutrofización del embalse de Sau (Barcelona)". Modelos de Calidad de agua. Ed. POCH, M., editorial Prensa XXI, Barcelona. Cap. 10; pp. 235-251.

BALDASANO, J.M., CREMADES, L. i CALBÓ, J. (1992) " Modelos de dispersión de contaminantes atmosféricos" a Mundo científico nº 114, vol 11, pp. 588-595.

BARTELL, S.M.et al. (1992) "Ecological Risk Estimation". Lewis Publishers.

BATELLE COLUMBUS LAB. (1972) Environmental Evaluation System for Water Resource Planning. Springfield.

BERTRAN, J. (1995) "Auditories ambientals municipals: la construcció d’un model de reequilibri territorial sostenible", publicat a la revista Àrea de debats territorials, nº2, Diputació de Barcelona.

BOLOS, M. et al. (1992) "Manual de la ciencia del paisaje, teoría, métodos y aplicaciones", Ed. Masson, Col. Geografía. Barcelona.

BOSCH, A. (1996) " Una crítica a les previsions de la població catalana contemplades en el PTGC" a Ecologia i Territori a Catalunya, una crítica ecologista al Pla Territorial General de Catalunya. Documents UAB.

COLOMBO A.G. et al. (1996) An Analysis of Environmental Impact Studies of Installations for the Treatment and Disposal of Toxic and Dangerous Waste in the EU . Joint Research Centre, EC. Institute for Systems, Informatics and Safety.

COMOLET, A (1994) L’évaluation et la comptabilisation du patrimoine naturel. Définitions, méthodes et practiques. Ed. l’Harmattan. París

COUCH, W.J. (1991) "Recent EIA Developments in Canada". EIA Newsletter 6. EIA Center. University of Manchester.

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, (1992) Cap a un desenvolupament sostenible .Vè Programa de la Comunitat Europea sobre política i acció en relació al medi ambient i el desenvolupament sostenible.

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT (1994). "Manual de mesurament i avaluació del soroll". J.M. Querol i Noguera.

ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (1992) Multimedi Environmental Goals

ERICKSON, Paul A. (1994) "A Practical Guide to Enviromental Impact". U.S. Geological Survey Circular, 645, Dep. Of Interior. Washington D.C.

FEMKE DE JONG, M. (1996) "Procedural Aspects of Environmental Impact Assessment. The Role of the Dutch EIA Commission" . Conference on Environmental Impact Assessment. ELNI. Milan.

GOUDIE, A. (1990) "The Human Impact on the Natural Environment" 3ª Edició. Oxford.

GUIGO, M. (1991) "Gestión de l’environnement et études d’impact". Masson

HAMBLIN, P. (1996) " Strategic Environmental Assessment: the Holy Grail for EIA?" Conference on Environmental Impact Assessment, ELNI. Milan.

HEY, C. (1996) " Strategic Environmental Impact Assessment 1977-1995" ELNI Newsletter nº 2 JORDA, C. (1990) "Aspectos ecológicos de la autopista del Garraf". Revista OP nº15, Primavera de 1990.

KJELLERUP, U. (1996) " Environmental Impact Assessment in the Nordic Countries". Conference on Environmental Impact Assessment. ELNI. Milan.

LARROSA, M. (1996) "Vialitat i desenvolupament: una crítica a les opcions vials del Pla Territorial" Documents :"Ecologia i Territori a Catalunya, una crítica ecologista al Pla territorial general de Catalunya. UAB.

LEE, N. (1989) "Environmental Assessment: A Training Guide". Occasional Paper 18, Dept. of Planning and Lanscape. University of Manchester.

LEE , N. i COLLEY, R. (1990) " Reviewing the Quality of Environmental Assessments" Occasional Paper 24, EIA Centre . Universitat de Manchester.

LEOPOLD, L.B. (1971) A Procedure for Evaluating Environmental Impact. U.S. Geological Survey Circular, 645, Dep. of Interior. Washington, D.C.

McHARG, I.L. (1969) "A Comprehensive Highway Route Selection Method". Design with Nature. Double day and Co. Inc. New York.

MARSH, G.P. (1867) Man and Nature. Edició de Lowental, D. (1965). Cambridge. Mass: Harvard University Press.

MARTI, X. i SUMPSI, C. (1990) "Gestión ambiental integral de la nueva línea de alta velocidad Barcelona-Perpinyà". Obra Pública. Primavera 1990.

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT (1981) "Etudes d’impact sur l’environnement: Guide des procedures administratives et recueil des textes d’application". Atelier Central de l’Environnement.

PALLISE, J. (1996) " Tancar cercles: una crítica sectorial al PTGC o el menyspreu per l’energia" pp. 31-53 Documents "Ecologia i territori a Catalunya. Una crítica ecologista al PTGC." UAB. Acció Ecologista.

PARKER, J. (1995) " Indicadors de medi ambient urbà: treballs de l’Eurostat". Conferència internacional de Rennes, Ponència.

PRAT, N., MUÑOZ, I., GONZALEZ G., MILLET, X. (1986) "Comparación crítica de dos índices de calidad de las aguas : ISQUA y BILL" , Tecnología del Agua, 31. Pp.33-49

PRAT, N. (1996) "Planificar l’aigua, oblidar-se de la vida" Documents. "Ecologia i territori a Catalunya. Una crítica ecologista al PTGC". UAB, Acció Ecologista.

QUEROL, J.M. (1994) Manual de mesurament i avaluació del soroll. Departament de Medi Ambient.

RABINOWITZ, J. (1991) "Los efectos fisiológicos del ruido". Mundo Científico, 112.

RUDLOFF, Marie-Anne (1993) "Evaluation des valeurs non marchandes dans les zones humides" A vol. 10 Anuari de la Societat Catalanda d’Economia (Filial de l’Institut d’Estudis Catalans). Barcelona.

SARMIENTO, Bernadette (1993) "Técnicas de valoración de los impactos medioambientales en el contexto del análisis coste-beneficio". En cuadernos de Economía y Finanzas. Fundación de estudios de economía aplicada. Madrid.

SIMOS, J. (1995) "Fiche signalectique des indicateurs environmenteaux", Conferència Internacional de Rennes, Ponència.

SMIT, B. i SPALING, H. (1995) " Methods for Cumulative Effects Assessment

"a Environmental Impact Assessment Review, 15. Pp. 81-106. Elsevier Science Inc.

SONDHEIM (1978) "A Comprehensive Methodology for Assessing Environmental Impact". Journal of Environmental Management nº6 pp. 27-42.

TURLIN, M. i LILIN, Ch. (1991) "Environmental Impact Assessments: The French Experience". EIA Newsletter, 6. Manchester.

WILLIAMSON,S., ARMOUR, C., KISNER, G., FUNDERBURK, S. i HALL, T. (1987) "Cumulative Impacts Assessment: an Application to Chesapeake Bay". Transactions of the North American Wildlife and Natural Resources Conference, 52; pp. 377-388.

WOOD, C. (1991) "The Extension of EIA to Policies, Plans and Programmes: Training and Research Implications". "Environmental Impact Assessment Training in the European Communities". EIA Centre. Department of Planning and Landscape. University of Manchester. Occasional Paper 27.

ZIEMER, R., LEWIS, J., RICE, R., & LISLE, T. (1991) " Modelling the Cumulative Watershed Effects of Forest Management Strategies". Journal of Environmental Quality, 20; pp. 36-42.

 
Mètodes docents  

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

La nota final de l’assignatura vindrà donada per un examen teòric (85 %) i per la valoració de les diverses activitats que l’alumne/-a haurà de realitzar, de forma individual o en grup, en el transcurs de les sessions pràctiques (15 %).
 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes  

Català