Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3103100280 INTRODUCCIÓ A LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL


Objectius  

Revisar els tòpics de la problemàtica ambiental actual. Es preten analitzar la informació de què es disposa actualment i contraposar les diferents hipòtesis, posicionaments i argumentacions, sempre des de una visió crítica

 

 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

Introducció

1. Les ciències ambientals. Medi ambient, ecologia i ecologisme. Les ciències ambientals com a camp interdisciplinari de coneixement. Anàlisi i gestió ambientals.

2. La problemàtica ambiental. Causes i nivells en la problemàtica ambiental. Canvi global i canvis locals. Canvi global sistemàtic o acumulatiu. Problemàtica ambiental global i la hipòtesi de Gaia.

La biosfera

3. L'ecosistema global terrestre. El sistema climàtic. Els factors que governen el clima. La radiació solar i el flux d'energia. L'efecte hivernacle. La circulació atmosfèrica i oceànica. Els canvis climàtics del passat. El cicle de l'aigua. Els cicles biogeoquímics.

4. La biodiversitat. El concepte de biodiversitat. Nivells a què es pot considerar la biodiversitat. Biodiversitat de la Biosfera: el nombre total d'espècies, la seva distribució geogràfica i la seva variació en el temps. Biodiversitat en els ecosistemes: la successió ecològica i les pertorbacions. El concepte enganyós d'equilibri ecològic. Biodiversitat dins les espècies: la variabilitat genètica. L'evolució: adaptació i especiació. La selecció natural i la deriva genètica.

Els canvis locals

5. Contaminació. Contaminació atmosfèrica urbana: smog fotoquímic. La pluja àcida. Efectes potencials de la pluja àcida. Contaminació dels ecosistemes aquàtics continentals. L'eutrofització cultural. La contaminació dels oceans per fonts terrestres i per petroli. Residus urbans sòlids. Els residus tòxics.

6. La transformació del paisatge. L'explotació dels ecosistemes: el paisatge rural. L'urbanització del territori. Deforestació i desertització: la destrucció dels boscos i l'erosió dels sòls. L'assecament de zones humides.

7. La pèrdua de biodiversitat. Explotació i successió, dos processos antagònics. Acció antròpica i extinció de poblacions: destrucció de l'habitat, contaminació, desplaçament per espècies alienes, sobrexplotació. La problemàtica de les repoblacions. Efectes potencials de la pèrdua de biodiversitat.

El canvi global

8. La reducció de l'ozó estratosfèric. L'ozó estratosfèric i les radiacions ionitzants. Els forats d'ozó i les seves causes. Efecte antròpic sobre la capa d'ozó: els halocarbonis. Efectes potencials de la reducció de l'ozó estratosfèric.

9. L'escalfament global. Increment de l'efecte hivernacle. L'augment del CO2 atmosfèric. L'augment de la temperatura mitjana. Hipòtesi d'un canvi climàtic global antròpic: controversia, magnitud i abast. Efectes potencials del canvi climàtic.

Les causes

10. L'explosió demogràfica actual. L'evolució passada i previsible de la població mundial. La transició demogràfica. Conseqüències de l'explosió demogràfica: augmenten els pobres, creixen les ciutats, increment de les migracions internacionals, increment del deteriorament ambiental. L'envelliment de la població.

11. El consum energètic. Energia exosomàtica. El consum i la producció d'energia. El consum de combustibles fòssils. L'esgotament previsible dels combustibles fòssils. El consum de combustibles fets amb biomassa. L'energia nuclear i la contaminació radiactiva. Els embassaments i les centrals hidroelèctriques. Les energies alternatives. La problemàtica energètica dels països desenvolupats. La problemàtica energètica dels països del tercer món.

12. L'ús social dels recursos. Concepte de recurs i tipologia. L'aigua, un recurs escàs. El model biològic bàsic de relació entre la població i els recursos. La capacitat de "sustentació" de la Terra. L'ús per càpita dels recursos. L'endarreriment tecnològic dels humans. La internacionalització de l'economia.

La resposta

13. La conservació. La gestió ambiental i la conservació. L'objectiu del desenvolupament sostingut. L'estratègia mundial per a la conservació. Possibles solucions al canvi global: deturar la població, augmentar els recursos o canviar de sistema. Els acords internacionals sobre seguretat ambiental. Els canvis de conducta individual i col.lectiva.

 
Bibliografia  


Bibliografia general

LUDEVID, M. 1995. El canvi global en el medi ambient. Edicions Proa, Barcelona.350 pp.

ORTEGA, R. & I. RODRÍGUEZ, 1994. Manual de gestión del medio ambiente. Ed. MAPFRE, Madrid. 342 pp.

FOLCH, R. (ed.) 1993. Planeta viu. Biosfera, vol. 1. Enciclopèdia Catalana, Barcelona. 430 pp.

FRANCO, A. 1992. Enciclopedia de la Naturaleza y del Medio Ambiente. Primera Plana, Barcelona. 439 pp.

LEAN, G.; HINRICHSEN, D. & MARKHAM, A. 1991. Atles del Medi Ambient. Enciclopèdia Catalana, Barcelona. 192 pp.

 

Bibliografia sobre pensament ambiental

LOVELOCK, J.E. 1983. GAIA. Una nueva visión de la vida sobre la Tierra. Blume, Madrid. 185 pp.

CARWARDINE, M. 1992. Manual de conservación del medio ambiente. Plural, Barcelona. 188 pp.

FOLCH, R. 1977. Sobre ecologismo y ecologia aplicada. Ketres, Barcelona. 309 pp.

FOLCH, R. 1990. Que lo hermoso sea poderoso. Alta Fulla, Barcelona. 204 pp.

SCHUMACHER, E.F. 1990. Lo pequeño es hermoso. Hermann Blume Ediciones, Madrid. 310 pp.

PARÉS, R.; S. REGUANT; A. PREVOSTI; M. PUIGSERVER; S. CLARAMUNT & J.M. CASASÚS 1995. La catàstrofe i el catastrofisme. Dept. Cultura, Generalitat de Catalunya, Barcelona. 190 pp.

PUIG, J. 1991. L'Ecologisme. Biblioteca cultural, vol. 7. Barcanova, Barcelona. 163 pp.

 

El canvi global

3. La Bioesfera.

PEÑUELAS, J. 1988. De la biosfera a la antroposfera. Barcanova, Barcelona. 87 pp.

DELÉAGE, J.P. 1993. Historia de la Ecología. Una ciencia del hombre y la naturaleza. ICARIA Editorial, Barcelona. 364 pp.

MARGALEF, R. 1981. Ecología. Planeta, Barcelona. 252 pp.

WAGNER, Ch. 1993. Entender la Ecología. Blume, Barcelona. 242 pp.

  1. L'escalfament global. i 5. La depleció de l'ozó estratosfèric.

LUDEVID, M. 1995. El canvi global en el medi ambient. Edicions Proa, Barcelona.350 pp.

FAUCHEUX, S. & J.-F. NOËL 1992. Las amenazas globales sobre el medio ambiente. Talasa ediciones, Madrid. 152 pp.

PARÉS, R.; S. REGUANT; A. PREVOSTI; M. PUIGSERVER; S. CLARAMUNT & J.M. CASASÚS 1995. La catàstrofe i el catastrofisme. Dept. Cultura, Generalitat de Catalunya, Barcelona. 190 pp.

PEÑUELAS, J. 1993. El aire de la vida. Ariel, Barcelona. 241 pp.

 

El deteriorament dels sistemes naturals

6. Contaminació.

DIRECCIÓ GENERAL DE MEDI AMBIENT, 1984. La contaminació atmosfèrica. Generalitat de Catalunya, barcelona.118 pp.

GONZÀLEZ, J.M. 1989. La contaminació. Quaderns d'Ecologia Aplicada, vol. 3. Diputació de Barcelona, Barcelona. 138 pp.

DOMÈNECH, X. 1994. Química ambiental. El impacto ambiental de los residuos. Miraguano Ediciones, Madrid. 254 pp.

PEÑUELAS, J. 1993. El aire de la vida. Ariel, Barcelona. 241 pp.

7. Biodiversitat i dinàmica dels sistemes biològics.

WILSON, E.O. 1994 . La diversidad de la vida. Col.lecció Crítica. Grupo Grijalbo-Mondadori, Barcelona. 410 pp.

WILSON, E.O. & F.M. PETER (eds.) 1990 . Biodiversity. 6a. edició. National Academy Press, Washington, D.C. 521 pp.

8. La pèrdua de biodiversitat.

ERICKSON, J. 1992 . La extinción de las especies. McGraw Hill, Madrid. 212 pp.

WILSON, E.O. 1994 . La diversidad de la vida. Col.lecció Crítica. Grupo Grijalbo-Mondadori, Barcelona. 410 pp.

WILSON, E.O. & F.M. PETER (eds.) 1990 . Biodiversity. 6a. edició. National Academy Press, Washington, D.C. 521 pp.

9. L’alteració dels ecosistemes.

SIMMONS, I.G. 1982. Biogeografía Natural y Cultural. Omega, Barcelona. 428 pp.

 

El canvi demogràfic

10. L'explosió demogràfica actual.

PUYOL, R.;J. VINUESA & A. ABELLÁN, 1993. Los grandes problemas actuales de la población. Ed. Síntesis, Madrid. 235 pp.

11. Problemàtica “ús dels recursos i deteriorament ambiental”.

12. Problemàtica “població-recursos”.

SIMMONS, I.G. 1982. Biogeografía Natural y Cultural. Omega, Barcelona. 428 pp.

SIMMONS, I.G. 1982. Ecología de los Recursos Naturales. Omega, Barcelona. 463 pp.

AMBIO. 1988. El agua. Blume ecología, vol. 21. Blume, Barcelona. 174 pp.

La resposta

13. La conservació.

UICN 1986. Estratègia mundial per a la conservació. Diputació de Barcelona.

MONGE, M. 1983. L'Educació Ambiental. Quaderns d'Ecologia Aplicada, vol. 6. Diputació de Barcelona, Barcelona. 157 pp.

 

Bibliografia bàsica

AMBIO. 1988. El agua. Blume ecología, vol. 21. Blume, Barcelona. 174 pp.

CARWARDINE, M. 1992. Manual de conservación del medio ambiente. Plural, Barcelona. 188 pp.

DELÉAGE, J.P. 1993. Historia de la Ecología. Una ciencia del hombre y la naturaleza. ICARIA Editorial, Barcelona. 364 pp.

DIRECCIÓ GENERAL DE MEDI AMBIENT, 1984. La contaminació atmosfèrica. Generalitat de Catalunya, barcelona.118 pp.

DOMÈNECH, X. 1994. Química ambiental. El impacto ambiental de los residuos. Miraguano Ediciones, Madrid. 254 pp.

EHRLICH, P.R. & A.H. EHRLICH. 1987. Extinción. Biblioteca Científica Salvat, vol. 97 i 98. Salvat, Barcelona.

FAUCHEUX, S. & J.-F. NOËL 1992. Las amenazas globales sobre el medio ambiente. Talasa ediciones, Madrid. 152 pp.

FOLCH, R. 1977. Sobre ecologismo y ecologia aplicada. Ketres, Barcelona. 309 pp.

FOLCH, R. 1990. Que lo hermoso sea poderoso. Alta Fulla, Barcelona. 204 pp.

FOLCH, R. (ed.) 1993. Planeta viu. Biosfera, vol. 1. Enciclopèdia Catalana, Barcelona. 430 pp.

FRANCO, A. 1992. Enciclopedia de la Naturaleza y del Medio Ambiente. Primera Plana, Barcelona. 439 pp.

GONZÀLEZ, J.M. 1989. La contaminació. Quaderns d'Ecologia Aplicada, vol. 3. Diputació de Barcelona, Barcelona. 138 pp.

LOVELOCK, J.E. 1983. GAIA. Una nueva visión de la vida sobre la Tierra. Blume, Madrid. 185 pp.

LUDEVID, M. 1995. El canvi global en el medi ambient. Edicions Proa, Barcelona.350 pp.

MARGALEF, R. 1981. Ecología. Planeta, Barcelona. 252 pp.

MONGE, M. 1983. L'Educació Ambiental. Quaderns d'Ecologia Aplicada, vol. 6. Diputació de Barcelona, Barcelona. 157 pp.

MOPT. 1992. Río 92, vol. 1. Publicaciones del MOPT, Madrid. 44 pp.

ORTEGA, R. & I. RODRÍGUEZ, 1994. Manual de gestión del medio ambiente. Ed. MAPFRE, Madrid. 342 pp.

PARÉS, M., G. POU & J. TERRADES. 1985. Ecologia d'una ciutat: Barcelona. Descobrir el medi urbà, vol. 2. Ajuntament de Barcelona, Barcelona. 198 pp.

PARÉS, R.; S. REGUANT; A. PREVOSTI; M. PUIGSERVER; S. CLARAMUNT & J.M. CASASÚS 1995. La catàstrofe i el catastrofisme. Dept. Cultura, Generalitat de Catalunya, Barcelona. 190 pp.

PEÑUELAS, J. 1988. De la biosfera a la antroposfera. Barcanova, Barcelona. 87 pp.

PEÑUELAS, J. 1993. El aire de la vida. Ariel, Barcelona. 241 pp.

PUYOL, R.;J. VINUESA & A. ABELLÁN, 1993. Los grandes problemas actuales de la población. Ed. Síntesis, Madrid. 235 pp.

SCHUMACHER, E.F. 1990. Lo pequeño es hermoso. Hermann Blume Ediciones, Madrid. 310 pp.

SIMMONS, I.G. 1982. Biogeografía Natural y Cultural. Omega, Barcelona. 428 pp.

SIMMONS, I.G. 1982. Ecología de los Recursos Naturales. Omega, Barcelona. 463 pp.

TERRADES, J. 1987. Ecologia d'avuI. (5a. edició).Teide, Barcelona. 197 pp.

WILSON, E.O. & F.M. PETER (eds.) 1990 . Biodiversity. 6a. edició. National Academy Press, Washington, D.C. 521 pp.

 

Bibliografia complementària

AMBIO. 1979. El Mediterráneo: un microcosmos amenazado. Blume ecología, vol. 7. Blume, Barcelona. 281 pp.

AMENÓS, A., A. PEÑALVERT & L.X. TOLDRÀ. 1991. Els Drets del Medi Ambient. CEPA, Barcelona. 135 pp.

COUSTEAU, J.Y., J. LUTZENBERGER, R. DUMONT, Z.A. MEDVEDEV, E. GOLDSMIITH & A. KING. 1990. Una sola Terra. Generalitat de Catalunya, Barcelona. 154 pp.

DE LORA, F & J. MIRO. 1978. Técnicas de defensa del Medio Ambiente, 2 vols. Labor, Barcelona. 1334 pp.

FOLCH, R. 1988. Natura, ús o abús. 2a. edició. Barcino, Barcelona. 805 pp.

FOLCH, R., J. GAYA, J. NOGUÉ, J.J. PÉREZ DE GREGORIO, J. CALS, N. PRAT, F. RALEA. 1992. Entorn l'Entorn. Palahí, Girona. 151 pp.

FRANCH, J., C. SÁNCHEZ & J. VICENS. 1990. Els residus sòlids a la ciutat de Girona. Ajuntament de Girona, Girona 71 pp.

ODUM, H.T. 1980. Ambiente, energía y sociedad. Blume ecología, vol. 10. Blume, Barcelona. 409 pp.

PUIG, J. 1991. L'Ecologisme. Biblioteca cultural, vol. 7. Barcanova, Barcelona. 163 pp.

SCORER, R.S. 1980. El idiota espabilado. Blume, Barcelona. 190 pp.

SIOLI, H. eds.1982. Ecología y protección de la naturaleza. Blume ecología, vol. 17. Blume, Barcelona. 480 pp.

TAZIEFF, H., F. ROELANTS DU VIVIER, G. FOLEY, L. CLINTON-DAVIS, P. WALZER & F. MEISSNER-BLAU. 1992. Per una Europa ecològica. Generalitat de Catalunya, Barcelona. 154 pp.

 
Mètodes docents  

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

• Examen escrit sobre els continguts teòrics.

 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes  

Català