Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3103200271 TOXICOLOGIA AMBIENTAL I SALUT PÚBLICA


Objectius  

En acabar el curs els estudiants hauran de ser capaços de:
  • Conèixer els sistemes de mesura de la salut i els seus determinants, i saber interpretar-ne els resultats.
  • Reconèixer els principals problemes de salut de la població d’origen predominantment ambiental.
  • Definir, descriure i comprendre els processos bàsics mitjançant els quals els factors ambientals poden causar problemes de salut.
  • Comprendre i saber aplicar el mètode epidemiològic per establir i mesurar la relació entre els factors ambientals i la salut.
  • Conèixer els elements principals de protecció de la salut per poder col·laborar en la prevenció dels riscs ambientals.
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

Bases de la salut pública

Concepte de salut. La salut i els seus determinants. El model ecològic de la salut. La interrelació entre el ser humà i el medi ambient.

Salut i malaltia. Principals indicadors: mortalitat, morbiditat, qualitat de vida. Fonts d’informació sanitària. Els principals problemes de salut a Espanya i a Catalunya.

Estratègies d’intervenció en Salut Pública. Salut Pública. Salut Comunitària i Medicina Preventiva. Nivells de prevenció. La Protecció de la Salut. L’Educació per a la Salut.

Epidemiologia Ambiental

Epidemiologia. Evolució històrica. Concepte anual. Fonaments del mètode epidemiològic. Objecte i aplicacions.

Teoria epidemiològica de la causalitat. Causa i factor de risc. Criteris de causalitat. Tipus d’associacions. Models causals. Causalitat i prevenció.

Mesura de l’efecte. Incidència, prevalència, risc atribuïble, risc relatiu, persones-any.

Persones, lloc i temps: diferències temporals i geogràfiques en l’ocurrència de les malalties. Factors socioeconòmics i salut.

Estadística bàsica aplicada a l’epidemiologia.

Factors de confusió. Estratificació. Estandardització.

Disseny d’estudis epidemiològics. Estudi de cohort. Estudis de casos i controls. Clusters. Estudis ecològics. Estudis transversals. Estudis de mortalitat proporcional.

Mesura de l’exposició en epidemiologia ambiental. Marcadors biològics.

Vigilància epidemiològica. Detecció de problemes de salut.

Bases de Toxicologia

Definició de la toxicologia. El tòxic. Les intoxicacions. Tipus. Toxicitat. Relació dosi-resposta. Resposta acumulativa. Dosis letals. LD50. Marge de seguretat. Reversibilitat.

Toxicocinètica. Absorció: transport a través de la membrana cel·lular. L’absorció via oral, via respiratòria i via dèrmica. Distribució: transport del contaminant per les proteïnes plasmàtiques. Principals llocs de dipòsit i factors que poden influir en la redistribució. Barrera hematoencefàlica i placentària. Eliminació: concepte. Excreció urinària, fecal i biliar. L’exhalació. La llet materna.

Salut ambiental i Toxicologia

Agents biològics i Salut. Epidemiologia general de les malalties transmissibles. Agent causal i cadena epidemiològica. Formes de presentació comunitària: epidèmies i endèmies. El paper del medi ambient.

Les malalties infeccioses i parasitàries que es transmeten per l’aigua i el sòl. Les intoxicacions alimentàries. El paper dels vectors.

Agents químics i salut. Els contaminants d’origen industrial: solvents i vapors, fibres, metalls, pesticides. Els contaminants químics de l’aigua i del sòl: hidrocarburs halogenats, compostos aromàtics halogenats. Ions inorgànics: nitrats i fluorats. Els fosfats i la qualitat de l’aigua.

Contaminants atmosfèrics, malalties respiratòries produïdes pels contaminants atmosfèrics. La contaminació fotoquímica. El monòxid de carboni i la seva relació amb les malalties cardiovasculars, els hidrocarburs aromàtics policíclics i el seu potencial carcinogènic.

Agents físics i salut. Les radiacions ionitzants. Tipus de radiacions ionitzants (alfa, beta, gamma i X). Efectes sobre la salut, mutació, teratogènia i càncer. Sistemes de mesura de l’exposició. Estudis sobre l’exposició en humans. Els supervivents de la bomba atòmica. L’accident nuclear de Txernòbyl.

Les radiacions no ionitzants. Radiacions electromagnètiques. Radiacions ultraviolades, importància del seu potencial carcinogènic a nivell dèrmic. El soroll.

Estil de vida i Salut. Tabac i la seva contribució a la contaminació del medi. Toxicologia de l’alcohol. Els fàrmacs com a contaminants. Additius alimentaris.Estudis de casos i exposicions específiques. Epidèmia d’asma a Barcelona. L’exposició a l’asbest. Fluoració de les aigües a Girona. Cas del virus d’Èbola, etc.

Realització d’un treball individual o en petits grups de disseny d’un estudi epidemiològic: diagnòstic de situació, establiment de prioritats, definició d’objectius, elecció de la mostra, selecció de les variables a estudiar, valoració de l’exposició, control de biaixos, anàlisi de dades, etc.

 
Bibliografia  


Ashton, J., Sheymour, H.; 1990; La nueva Salud Pública.; Ed. Masson. Barcelona;

Beagleholo, R., Bonita, R., Kjellstron, T.; 1993; Basic epidemiology.; World Health Organization, Geneve;

Elliot, P., Cuzick, D., English, D., Stern, R.; 1992; Geographical and Environmental Epidemiology: Methods for Small-Area Studies; Oxford University Press.;

Generalitat de Catalunya; 1995; Pla de Salut de Catalunya;

Jennicek, M., Cleroux, R.; 1993; Epidemiologia; Ed. Masson-Salvat. Barcelona;

Ministerio de Salud; 1991; Indicadores de Salud;

Pineault, R.; Daveluy, C.; 1990; La Planificación Sanitaria; Ed. Masson. Barcelona;

Repetto, M.; 1988; Toxicologia fundamental; Ed. Científico Médica. Barcelona;

Rochon, A.; 1991; Educación para la Salud; Ed. Masson. Barcelona;

Rothman, K.; 1987; Epidemiología Moderna.; Ed. Díaz de Santos. Barcelona;

Viñas, J.J.; 1989; Introducción a la Medicina Preventiva y Salud Pública; Ed. EUNSA. Pamplona;

 
Mètodes docents  

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

Examen teòric-pràctic: preguntes curtes, resolució d’un cas pràctic.

Valoració del treball i la seva presentació.

 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes  

Català