Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3103200265 INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA


Objectius  

Subministrar els conceptes, instruments i esquemes interpretatius bàsics per a entendre i avaluar els sistemes econòmics actuals. En atenció a la naturalesa del curs, una introducció a l'Economia per a estudiants de Ciències Ambientals, hom procurarà introduir quan sigui possible els aspectes relacionats amb l'anàlisi econòmica del medi ambient i dels recursos naturals, aspectes difícilment considerats en cursos introductoris convencionals.
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

Part 1: Principis econòmics fonamentals
1.1. Escassetat i elecció: cost d'oportunitat.
1.2. Especialització i intercanvi: avantatges comparatius i economies d'escala.
1.3. Assignació de recursos: sistemes alternatius.

Part 2: Funcionament ideal d'una economia de mercat
2.1. Fonaments de la demanda, de l'oferta i de l'equilibri econòmic.
2.2. Propietats d'eficiència del sistema competitiu: la "ma invisible".
2.3. Les primeres crítiques que se'ns acudeixen: la distribució de la renda.

Part 3: Més enllà d'un marc ideal
3.1. Externalitats i béns col.lectius.
3.2. Mercats no competitius.

Part 4: Variables macroeconòmiques fonamentals
4.1. El flux circular de l'activitat econòmica i les identitats macroeconòmiques bàsiques.
4.2. La medició de la renda.
4.3. Conceptes centrals en les economies modernes.

Part 5: Aplicacions
5.1. Els problemes medi-ambientals típics: els recursos comuns.
5.2. Introducció a l'Anàlisi Cost/Benefici. Es realitzaran classes pràctiques en gairebé tots els temes del programa teòric, pel que es proposen exercicis sobre: càlcul de costos d'oportunitat i representacions de la frontera de possibilitats de producció, guanys del comerç internacional, el mercat i anàlisi d'estàtica comparativa, determinació de l'equilibri de mercat en competència perfecta, estudi de funcions de costos, fixació de preus en monopoli, anàlisi d'estratègies en oligopolis, efectes de les intervencions en mercats de factors, regulació de mercats amb externalitats i aplicacions relacionades amb el medi ambient, indicadors macroeconòmics i comptabilitat nacional. També es faran comentaris sobre articles d'interès apareguts a la premsa.

 
Bibliografia  


Bibliografia bàsica:

Mankiw, G.N. (1998). Principios de Economía. McGraw-Hill.

Bibliografia complementària:

Dornbush,R, Fischer,S. (1994). Macroeconomía. McGraw-Hill.

Fisher, S; Dornbusch, R.; Schmalense R (1992) Economía. Mc Graw-Hill

Lipsey, R. & Harbury, C. (1994). Principis d'economia. Vicens Vives.

Schiller, B.R.(1994). Principios Esenciales de Economia. Mc Graw-Hill.

Mankiw, G.N. (1997). Macroeconomía. Antoni Bosch, ed.

Pindyck, R.S; Rubinfeld, D.L (1995). Microeconomía Prentice Hall

Samuelson, P.A.; Nordhaus,W.D. (1993) Economía Mc Graw-Hill

The Economist (1993). Guía de los indicadores económicos. Ediciones del Prado.

Tugores,J., Ayerbe,J., Carrasco,C., Colom,A. y Fluvià,M. (1992). Introducción a la economía:Problemas y Cuestiones. Segona edició. Vicens Vives.

Wonnacott, P; Wonnacott, R. (1989) Economía. Mc Graw-Hill

 
Mètodes docents  

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

L'avaluació es realitzarà mitjançant un examen final que constarà d'una part tipus test i una part d'exercicis i/o preguntes curtes.Es valoraran també la participació en la ressolució dels problemes i la el.laboració de treballs, aspectes aquests de caire voluntari per als alumnes.
 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes  

Català