Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3103100260 PROCESSOS I RECURSOS GEOLÒGICS


Objectius  

Analitzar els grans grups de roques en relació als processos i ambients formacionals que les han originat o deformat.

Diferenciar els processos externs entre ells, caracteritzant qualitativament i quantitativament el paper dels diferents agents, condicionants i formes que en resulten.

Estudiar la tipologia, abundància i disponibilitat dels recursos geològics des d'una perspectiva global i regional.

 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

Bloc 1. Materials i processos geològics

Tema 1. Processos petrogenètics: Roques i processos ígnis. Roques i processos sedimentaris. Estratigrafia. Roques i processos metamòrfics.

Tema 2. El registre fòssil: Paleontologia. Concepte. Història de les investigacions paleontològiques. El procès de fossilització.Tipus de fòssils. Mètodes d´estudi paleontològic. Paleoecologia. Fòssils i eres geològiques. Patrimoni paleontològic.

Tema 3. Processos tectònics de deformació: Esforç i deformació. Comportament de les roques en front les deformacions. Estructures de deformació dúctil. Estructures de deformació fràgil.

Tema 4. El processos externs: Definició. Agents, processos, formes i condicions. Distribució global de l'aigua.

Tema 5. Processos d´alteració: Meteorització. Concepte. Meteorització i erosió. La meteorització física: agents, processos, efectes. La meteorització química: agents, reaccions, efectes. Relacions climàtiques de la meteorització.

Tema 6.- Edafologia: Components d'un sòl. Propietats. Factors que intervenen en la seva formació. Perfil d'un sòl. Tipologia.

Tema 7. Processos fluvio-torrencials: Aigua d'aixaragallament. Els torrents. El rius: paràmetres de la hidràulica fluvial, processos i formes d'erosió i sedimentació.

Tema 8. Acció geològica del mar: El relleu submarí. Els moviments de l'aigua: marees, ones i corrents. Formes litorals d'erosió i sedimentació. Evolució de les costes. Sedimentació oceànica i tectònica de plaques.

Tema 9. Processos glacials: Estadis de compacitat del gel. Concepte i tipus de glaceres. Formes d'erosió i sedimentació glacials. Les glaciacions: Evidències, teoríes que les expliquen.

Tema 10. Altres processos: Gravitatòris, eòlics, càrstics, biòtics, antròpics. Efectes i formes resultants de cadascun d'ells.

Bloc 2. Recursos geològics

Tema 11. Introducció.Tipus de recursos geològics: renovables i no renovables. Abundància i disponibilitat dels recursos geològics. Els recursos i el mediambient.

Tema 12. Jaciments minerals i roques industrials. Processos de formació dels jaciments metàl.lics i les mineralitzacions. Jaciments metàl.lics. Jaciments no metàl.lics i de roques industrials.

Tema 13. Recursos geoenergètics. Combustibles fòssils: carbó, petroli i gas natural. Jaciments de minerals radioactius i energia nuclear. Geotèrmia. Fonts alternatives d´energia.

Tema 14. Geologia regional. Introducció a l´estudi de la geologia de Catalunya. Síntesi històrica de la geologia de Catalunya. Recursos Geològics a Catalunya, Espanya i el món.Pràctiques de laboratori
Pràctica 1. Paleontologia. La fossilització.Tipus de fòssils.
Pràctica 2. Petrologia.
Pràctica 3. Geologia Regional I: 3a)Estudi de la geologia Regional. Metodologia 3b)Estudi de sediments: Sortida a les afores de la Universitat
Pràctica 4. Geologia Regional II: Estudi d'una sèrie sedimentària.
Pràctica 5. Processos i recursos geològics. Estudi de materials Ígnis i sedimentaris com a roques industrials. Estudi de processos externs. Hidrogeologia

Pràctiques de camp:
Sortida de mig dia a l’entorn de Girona. (pràctica 4)
Sortida d´un dia sobre Processos i recursos geològics a Caldes de Malavella. (pràctica 5)

 
Bibliografia  


Materials i processos geològics

ALLEN (1997): Earth surface processes.

ANCOCHEA, E., et al. (1980): Geología. Procesos externos, Edelvives, Zaragoza.

ANGUITA y MORENO (1993): Procesos geológicos externos y geología ambiental. Rueda.

CASTRO, A. (1989): Petrografía básica, Paraninfo, S.A., Madrid.

CENTENO, et al., (1994): Geomorfología práctica. Rueda.

CLARKSON (1986): Paleontología de Invertebrados y su evolución. Paraninfo.

CORRALES, I., et al. (1977): Estratigrafía, Rueda, Madrid, 718 pp.

DOMENECH, R. y MARTINELL, J. (1993): Introducció als fòssils, Ed. PPU, Barcelona, 297 pp.

GALLEMÍ, J. (coord) (1988): "Registre fòssil". "Història Natural dels Països Catalans, vol 13, Fundació Enciclopèdia Catalana S.A., Barcelona, 478 pp.

INGLÈS, M.; MARTÍ, J. y PALAU, J. (1986): Les Roques, Introducció a la Petrologia, Col.lecció Ventall 7, Ed. Ketres, Barcelona, 128 pp.

MELENDEZ, B. (1977): Paleontología, Paraninfo, Madrid, 715 pp.

PEDRAZA (1996): Geomorfología. Rueda.

PETTIJOHN, F.J. (1970): Rocas sedimentarias, Traducción revisada de Sedimentary rocks (1949, 1957)., EUDEBA, Buenos Aires, 731 pp.

RICE, R.J. (1983): Fundamentos de Geomorfología, Paraninfo, S.A., Madrid, 392 pp.

SIMPSON, G. (1985): Fósiles e historia de la vida, Labor, Barcelona, 240 pp.

STRAHLER, A.N. (1987): Geografía física, Omega, S.A., Barcelona, 767 pp.

STRAHLER, A.N. y STRAHLER, A.H. (1989): Geografía física, Omega, S.A., Barcelona.

Recursos geològics

HURLBUT, C.S. y KLEIN, C. (1991): Manual de Mineralogía de Dana, 3ª edición, Ed. Reverté, Barcelona, 564 pp.

KLEIN, C. y HURLBUT, C.S. (1994): Manual de Mineralogía de Dana, 4ª edición, Ed. Reverté, Barcelona

LUNAR, R. y OYARZUN, R. (1991): Yamimientos minerales, Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., 938 pp.

SERRAT, D. y PORTA, J. (coords.) (1986): "Recursos geològics i sòl". "Història Natural dels Països Catalans", vol. 3, Fundació Enciclopèdia Catalana S.A., Barcelona, 451 pp.

MATA, J.M. (1990): Els minerals de Catalunya, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 441

 
Mètodes docents  

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

A) examen teòric

B) informes de les sortides i de les sessions de pràctiques de laboratori

C) treball d´investigació.

Nota final: 65%A+35%(B+C)

 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes  

Català