Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3103200289 DRET AMBIENTAL


Objectius  

Estudi de l'ambient com objecte de les diferents branques del Dret. Anàlisi de la normativa sectorial, amb especial referència, segons el casos, a la normativa catalana, i dels mecanismes de protecció del medi ambient.
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

L'ambient com objecte del Dret

I. Antecedents i Principis del Dret ambiental. Els ordenaments confluents.
1. La configuració al dret del medi ambient a la Constitució.
2. Dret Civil. Risc i responsabilitat.
3. Dret Penal. Especial referència al delicte ecològic.
4. Legislació Fiscal. Els tributs ecològics.
5. Dret Administratiu. Els instruments públics d'intervenció.
6. L' Ordenament Internacional.
7. La tutela judicial front les agressions contra el medi ambient
    a) el contenciós administratiu
    b) la via civil
    c) la tutela penal.

 

Protecció sectorial

I. Tutela del medi hídric.
    a)Aigües continentals.
    b)Aigües subterrànies.
    c)Aiguamolls.
    d)Aigües marítimes.

II.Riscos ambientals.
1. L'activitat industrial com a generadora de riscos.
    a) Seguretat industrial; b) Qualitat industrial. Especial referència a la gestió i auditoria ambiental

2.El principi de precaució

Biotecnologia i Dret ambiental

1. El marc del Dret internacional públic

2. La regulació europea

3. Aspectes constitucionals i la legislació espanyola

 

 

 
Bibliografia  


ALONSO GARCIA, Enrique. "El Derecho Ambiental de la Comunidad Europea", Vol. I. FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA i Ed. CIVITAS, 175 pp.

DOMPER FERRANDO, J. "El medio ambiente y la intervención administrativa en las actividades clasificadas", vol. I i II, Ed. Civitas, Madrid, 1992.

ESTEVE PARDO, J. "Técnica, riesgo y Derecho",  Ariel, Barcelona, 1999.

JAQUENOD DE ZSÖGÖN, Silvia. "El Derecho Ambiental y sus principios rectores", Ed. Dykinson, Madrid, 1991.

MARTIN MATEO, R. "Tratado de Derecho Ambiental", vol. I i II, Ed. Trivium, Madrid.

MONTORO CHINER, Mª J. "Bioética, medio ambiente y Derecho", Cedecs, Barcelona, 1996.

TARRES VIVES, MARC. "Normas Técnicas y Ordenamiento jurídico", Tirant lo Blanch, Valencia, 2003.

TEXTOS LEGALS

CONSTITUCIO ESPANYOLA i ESTATUT D'AUTONOMIA DE CATALUNYA. Existeix una col.lecció de textos legal editada pel Parlament de Catalunya que recull ambdós.

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, Generalitat de Catalunya. "Legislació Ambiental de Catalunya", 1993, 1360 pp.

LEGISLACION DEL MEDIO AMBIENTE, Ed. Tecnos, 1993, 902 pp.

 
Mètodes docents  

Fomentar la participació de l'estudiant mitjançant l'elaboració i exposició de treballs  sobre aspectes concrets del programa a partir del material bibliogràfic i les explicacions docents que es facilitaran.
 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

Com a criteri d'avaluació és tindrà en compte la participació en les diferents activitats que es puguin organitzar, l'elaboració d'un treball final i l'examen.
 
Informació addicional  

Durant el curs es facilitaran informacions addicionals sobre alguns punts del programa, especialment en l'apartat "Biotecnologia i Dret ambiental"
 
Llengua de les classes  

Català