Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3103100263 GEOGRAFIA HUMANA


Objectius  

L'assignatura pretén oferir a l'alumne/a una base interpretativa de les accions humanes de transformació i consum del territori i els impactes ambientals que aquests produeixen.

Els objectius de l'assignatura són els següents: -Introduir els principals conceptes de la Geografia Humana. -Reflexionar especialment sobre el concepte de sostenibilitat i desenvolupament sostenible, en qualsevol cas aquest serà el fil conductor de l'assignatura. -Analitzar els diversos impactes en el medi ambient derivats de l'acció humana. -Ensenyar les principals tècniques metodològiques en l'anàlisi territorial. -Fomentar la capacitat reflexiva i d'estudi del territori.

 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

1. Presentació programa (1 classe)


2. INTRODUCCIÓ (4 classes) 
2.1. La conceptualització mediambiental des de la Geografia Humana. La relació societat- medi ambient.
2.2. Un nou model de desenvolupament: la sostenibilitat.

3. POBLACIÓ, RECURSOS I MEDI AMBIENT (6 classes)
3.1. El concepte de recurs: escassetat, consum i medi ambient. El consum ecològic, una alternativa?
3.2. Alguns conceptes demogràfics: anàlisi de les principals taxes i indicadors demogràfics. L'estat actual de la població.
3.3. La relació població/recursos: les teories de Malthus i de la transició demogràfica i el problema del creixement exponencial. Restriccions al creixement i polítiques demogràfiques. La relació població, medi ambient i pobresa.

4. PRODUCCIÓ AGRÍCOLA: ENTRE L'ARTIFICIALITZACIÓ, LA DESTRUCCIÓ I LA CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT (6 classes)
4.1. Els impactes de l'expansió territorial agrícola i del desenvolupament dels sistemes agraris industrials: deforestació, irrigació artificial, estabulació, explotació intensiva... I els impactes de les polítiques agràries: la intervenció administrativa i les subvencions, la "revolució verda", l'intercanvi deute-natura...
4.2. La degradació del paisatge rural mediterrani: els incendis forestals.
4.3. El conservacionisme del medi rural i consum turístic. El paper dels espais naturals protegits i el dilema de la compatibilitat entre protecció i usos públics recreatius.

5. PRODUCCIÓ INDUSTRIAL I MEDI AMBIENT (4 classes) 
5.1. La indústria i els canvis de relació amb el medi ambient des de la Revolució Industrial.
5.2. La problemàtica de la contaminació i els residus industrials: els impactes sòcio-territorials.

6. EL FENOMEN URBÀ: IMPACTE AMBIENTAL I PROBLEMES DE PLANIFICACIÓ (6 classes)
6.1. La ciutat: creixement i problemes higiènics i ambientals des d'una perspectiva històrica.
6.2. L'explosió urbana als països del Tercer Món: conseqüències ambientals i territorials.
6.3. La problemàtica ambiental en la ciutat occidental.

7. CONCLUSIONS (1 classe)
7.1. La sostenibilitat: una alternativa?

 
Bibliografia  


ALIO, Mª A.; BRÚ, J. (1993): "L'esquerda ecològica: residus Industrials i geografia humana", Quaderns d'Analisi Geogràfica, 19-20, p. 11-31.

ALIÓ, M.A.; OLIVELLA, M. -coord.- (1999): Per viure bé nosaltres i les generacions que vindran, Barcelona, Diputació de Barcelona. 

BALLESTEROS J.; PÉREZ ADÁN, J. -coord.- (1997): Sociedad y medio ambiente, Madrid, Ed. Trotta.

BARDET, J-P; DUPÂQUIER, J. -dir.- (1999): Historia de las poblaciones de Europa.Los tiempos inciertos (1914-2000), vol. III, Madrid, Síntesis.

BERMEJO, R.; GARCÍA ESPUCHE, A. (2000): Hacia una economía sostenible, Barcelona, Centre de Cultura Contemporània.

BIFANI, P. (1999): Medio ambiente y desarrollo sostenible, Madrid, Iepala.

BOADA, M.; ZAHONERO, A. (1999): Medi Ambient. Una crisi civilitzadora, Barcelona, Edicions Magrana.

CAIRNCROSS, F. (1993): Las cuentas de la Tierra, Acento Editorial.

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1990): Libro verde sobre el Medio Ambiente Urbano, Bruselas-Luxemburgo.

EUROPARC (2002): Plan de Acción para los espacios naturales protegidos del Estado español, Madrid, Europarc i Fundación Fernando González Bernáldez.

GEORGE, J. (2001): Informe Lugano, Barcelona, Icaria editorial.

GOOGLAND, R. -ed.- (1997): Medio ambiente y desarrollo sostenible: más allá del informe Brundtland, Madrid, Trotta.

http://civitas-es.barcelona2004.org/index.cfm

MEADOWS, D.H.; MEADOWS, D.L.; RANDERS, J. (1994): Más allá de los límites del crecimiento, Madrid, El País/Aguilar.

MÉNDEZ, R.; MOLINERO, F. (1998): Espacios y sociedades, Barcelona, Ariel.

MULERO, A. (1999): Introducción al medio ambiente en España, Barcelona, Ariel.

NEL.LO, O. (2001): Ciutat de ciutats, Barcelona, Ed. Empúrie

NOGUÉ, J. (coord.): La ciutat: visions, anàlisis i reptes, Girona, UdG i Ajuntament de Girona.

NOGUÉ, J.; VICENTE, J. (2001): Geopolítica, identidad y globalización, Barcelona, Ariel. 

PÉREZ de las HERAS, M. (2002): La cumbre de Johanesburgo, Madrid, Mundi-Prensa.

PONTING, C. (1992): Historia verde del mundo, Barcelona, Paidós.

PUYOL, R. (1993): Los grandes problemas actuales de la población, Madrid, Síntesis.

REQUES, P. (2001): Población, recursos y medio ambiente: ¿el fin de los mitos?, Santander, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria.

SHANKAR, J. (2001): Un nuevo consenso sobre población. Balance y propuestas en el umbral del siglo XXI, Barcelona, Icaria.

SHIVA, V. (2001): Biopiratería, Barcelona, Icaria.

TERRADAS, J. (2001): Ecología urbana, Barcelona, Departament de Medi Ambient-Generalitat de Catalunya.

THUMERELLE, P-J (1997): Las poblaciones del mundo, Madrid, Cátedra.

VV.AA. (1988): Trabajos prácticos de la Geografía Humana, Madrid, Síntesis.

VV.AA. (1998): La ciutat sostenible, Barcelona, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

WALLACE, P. (2000): El seísmo demográfico, Madrid, Siglo XXI.

WEEKS, J.R. (1984): Sociología de la población, Madrid, Alianza Universidad Textos. 

 
Mètodes docents  

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà a partir dels següents criteris: -Un 70% de la nota s'obté de l'examen. -El 30% restant s'obté de la nota mitjana de les pràctiques. No es calcularà el promig en el cas de què una de les dues notes sigui inferior a 5. L'examen de caràcter teòric consistirà en el comentari d'un text, taula, mapa o gràfic o bé en relacionar diversos temes tractats en les classes i continguts en les lectures obligatòries.

Cada alumne/a haurà de realitzar 2 pràctiques al llarg del quadrimestre, la segona es pot realitzar en grups de 2 estudiants, com a màxim:

Pràctica 1: Recensió comentada d'una lectura.

Pràctica 2: Anàlisi de la mobilitat interna urbana i la sostenibilitat aplicada a alguna ciutat catalana.

 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes  

Català