Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3103100257 BIOLOGIA VEGETAL


Objectius  

Proporcionar els coneixements de biologia vegetal essencials relatius a la organització, biologia i funcionalisme de les plantes com a elements de les comunitats naturals, juntament  amb els conceptes sistemàtics i descriptius necessaris per al coneixement dels grups de plantes i els seu valor com a bioindicadors de les condicions ambientals.
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

Característiques dels organismes vegetals
1.- Els límits del regne vegetal. Desenvolupament històric de la Biologia Vegetal. Enfocament del curs.
2.- Botànica sistemàtica o taxonomia. Sistemes artificials, naturals, filogenètics i fenètics.
3.-Unitats sistemàtiques. Criteris per a la diferenciació d´espècies vegetals. Nomenclatura i categories taxonòmiques.
4.- Nivells morfològics d'organització dels vegetals.
5.- Reproducció vegetativa i reproducció sexual. Cicle biològic. Alternança de fases nuclears i de generacions. Exemples.

Els fongs i la seva biologia
6.- Els Fongs. Característiques generals. Els grans grups de fongs. Mixomicets, Pseudofongs, Zigomicets.
7.- Ascomicets i Basiodiomicets. Característiques generals i exemples.
8.- Líquens. La liquenificació. Estructura, formes de desenvolupament i reproducció.

Diversitat de les plantes
9.- Les algues: morfologia, organització i nivells de complexitat. Les algues unicel.lulars.
10.- Les algues pluricel.lulars: Feòfits i Rodòfits. Morfologia, organització i reproducció. Ecologia. .
11.- Les algues pluricel.lulars: Cloròfits. Morfologia, organització i reproducció. Ecologia. .
12.-Briòfits. Cicle biològic. Hepàtiques i Molses. Característiques generals i cicles. Ecologia. .
13.- El corm. La diferenciació cel.lular. Els teixits vegetals. Parènquima. Col.lènquima. Esclerènquima. El xilema i el floema. Epidermis i peridermis.
14.- La rel. L´ àpex radicular. Estructura primària. Ramificació. Creixement secundari. Tipologia de les rels.
15.- La tija. La gemma. Ramificació. Estructura primària de la tija. El creixement secundari.
16.- La fulla. Anatomia i morfologia de la fulla. Tipologia. Fil.lotaxi.
17.- Convergències adaptatives. Modificacions de rels i tiges. Cormòfits paràsits i hemiparàsits. Plantes carnívores.
18.- Pteridòfits. Cicle biològic. Isospòria i heterospòria. Grups actuals i fòssils. Característiques generals i exemples.
19.- Plantes amb llavors. Gimnospermes: coníferes i ciques. Organs vegetatius i organs reproductors. Sistemàtica i exemples.
20.- Angiospermes. La flor. Periant. Androceu. Gineceu. Simetria.Inflorescències.
21.- Els gametòfits. Pol.linització. Fecundació. La llavor: embrió, teixits nutricis, episperma.
22.- El fruit. Tipologia dels fruits. Disseminació de llavors i fruits. Germinació de la llavor.
23.- Criteris per a una ordenació sistemàtica natural de les Angiospermes: caràcters primitius i evolucionats. Sistemàtica i exemples.

Creixement, nutrició i transport
24.- Regulació del creixement i desenvolupament. Les hormones vegetals. Auxines, cinines, àcid abscísic, giberel.lines.
25.- Els factors externs. Tropismes. Nàsties. Ritmes. Fotoperiodicitat, el fitocrom. Processos fisiològics.
26.- La nutrició de les plantes. Transport d'aigua i nutrients a les plantes.

Annex: les comunitats vegetals.
Geobotànica.

Vegetació actual i vegetació potencial. Comunitats vegetals. Concepte d´associació. Successió i clímax. Estatges de vegetació. Paisatge vegetal.

 

No hi ha crèdits pràctics

 
Bibliografia  


Azcón-Bieto, J. & Talón, M. 2000. Fundamentos de Fisiología Vegetal. Ed. Universitat de Barcelona.

Ederra, A. 1996. Botànica ambiental aplicada. EUNSA. Pamplona.

Font i Quer, P. 1981. Iniciació a la botànica. Fontalba, Barcelona.

Folch, R., ed. 1985-92. Història Natural dels PPCC, volums 4,5,6,7,. Enciclopèdia Catalana, Barcelona.

Folch, R. de. 1993-1997. Biosfera. 10 volums. Enciclopèdia Catalana S.A. Barcelona.

Izco, J. et al. 1997. Botánica. McGraw Hill-Interamericana. Madrid.

Raven, P.H., et al. 1991. Biología de las plantas. Reverté. Barcelona.

Scagel, R. et al. 1987. El Reino Vegetal. Omega. Barcelona.

Strasburger, E. et al. 1994. Tratado de Botánica Omega, Barcelona.

 
Mètodes docents  

Classes pressencials: exposició dels continguts teòrics amb abundant documentació d'esquemes i fotografies. L'alumne disposa amb anterioritat dels materials gràfics utilitzats durant la classe.
 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

Examen final teòric amb preguntes tipus test, interpretació d'esquemes i de cicles biològics i temes a desenvolupar.
 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes  

Català