Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3103100275 QUÍMICA AMBIENTAL


Objectius  

El programa que es proposa per a aquesta assignatura compren un conjunt de blocs temàtics on s'estudien els processos químics que tenen lloc en el medi ambient, en els diferents medis: aquàtic, atmosfèric i sòls, i els canvis produïts en aquests medis per l'activitat industrial i altres activitats d'origen antropogènic o natural. Tanmateix, s'inclouen en el programa aspectes d'anàlisi química com són la descripció del procés analític i els mètodes d'anàlisi més habituals per a caracteritzar els diferents medis i avaluar la seva contaminació.

Metodologia: Les classes de teoria i els problemes es faran integrades. La descripció dels diferents processos químics es complementarà amb nombrosos exemples i problemes. Les pràctiques de laboratori tenen com a objectiu l'anàlisi i caracterització d'aigües i sòls.

 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

1.-Introducció a la Química Ambiental
Química Ambiental: definicions i conceptes. Química ambiental i anàlisi química. El procediment analític. Reaccions Químiques: àcid-base, solubilitat, complexació i redox. Elements Químics en el Medi Natural: Components majoritaris, minoritaris i elements traça. La matèria i els cícles de la matèria.

2.- Química Ambiental en el medi aquàtic
Introducció. El cícle hidrològic. Propietats de l'aigua. Composició química de les aigües naturals: aigües fresques (dolces) i oceans. Química Aquàtica. Alcalinitat i Basicitat. Oxidació i reducció: condicions redox en aigües naturals. El cicle del nitrogen Complexació i formació de quelats. Especiació. Interacció de l'aigua amb altres fases.

3.- Anàlisi d'aigües
La Presa de mostra. Tècniques analítiques d'anàlisi. Metodes automatitzats. Caracters que defineixen la qualitat d'una aigua: caracters organolèptics, caracters fisicoquímics, components no desitjables, components microbiològics i radioactivitat.

4.- Contaminació de l'aigua
Naturalesa i tipus dels contaminants de l'aigua, problemàtica i origen. Metalls tòxics: Pb, Hg, Zn, Cd... Altres espècies inorgàniques. Compostos orgànics: pesticides, hidrocarburs poliaromàtics i dioxines. Transport i degradació dels contaminants. Contaminació radioactiva de les aigües. Introducció a l'anàlisi d'aquest contaminants.

5.- Química Atmosfèrica
Importància de l'atmosfera. Característiques físiques. Balanç de transferència de massa i energia. El cicle de l'oxigen. Contaminació natural i antropogènica. Comportament i destí dels contaminants. El cicle del sofre. Reaccions químiques i fotoquímiques. Smog i smog fotoquímic. Pluja àcida. Capa d'ozó. Introducció a l'anàlisi dels contaminants atmosfèrics.

6.- Química del sòl
Estructura i composició del sòl. Processos químics en el medi edàfic: processos d'adsorció i bescanvi iònic, isotermes d'adsorció, reaccions àcid-base, processos d'oxidació-reducció, en el sòl. Macronutrients en el sòl. Anàlisi de sols contaminats. Les pràctiques de laboratori es realitzaran de forma intensiva i consistiran en la recollida al camp de mostres d'aigües naturals i sòls, les anàlisis corresponents al laboratori i la realització d'un informe respecte als resultats obtinguts.

1.- Presa i conservació de mostres d'aigua.
2.- Determinació de la concentració de Clorurs (Cl-).
3.- Determinació de la concentració de fosfats (PO43-).
4.- Determinació de la duresa de l'aigua.
5.- Determinació de l'alcalinitat de l'aigua.
6.- Utilització d’electrodes selectius a ions per a la determinació de Clorurs.
7.- Caracterització del sòl: meusura de pH, conductivitat i capacitat de bescanvi.

 
Bibliografia  


1.- Manahan,S.E. (1994). "Environmental Chemistry" 6th. Edition. Lewis Publishers.

2.- O'Neils, P. (1993). "Environmental Chemistry" 2nd. Edition. Chapman-Hall.

3.- Manahan, S.E. (1993). "Fundamentals of Environmental Chemistry". Lewis Publishers.

4.- Rodier,J. (1981). "Análisis de las Aguas". Ed. Omega.

5.- Stocker, H.S.; Seager, S.L. (1981). "Química ambiental: Contaminación del aire y del agua". Ed. Blume.

6.- Doménech, X. (1993). "Química ambiental. El impacto ambiental de los residuos" Ed. Miraguano.

7.- Doménech, X. (1991). "Química atmosférica. Origen y efectos de la contaminación" Ed. Miraguano.

8.- Doménech, X. (1995). "Química del suelo. El impacto de los contaminantes" Ed. Miraguano.

9.- Doménech, X. (1995). "Química de la hidrosfera. Origen y destino de los contaminantes" Ed.Miraguano.

10.- Raisswell, R.W. (1983). "Química ambiental" Ed. Omega.

11.- Fifield, F.W. i Haines, P.J. (1995). "Environmental Analytical Chemistry". Ed. Chapman & Hall.

12.- Reeve, R.N. (1994) "Environmental Analysis" Ed. Wiley.

13.- Csuros, M. (1994). "Environmental Sampling and Analysis for Technicians" Ed. Lewis Publishers

14. Baird,C. (2001). "Química Ambiental", Ed. Reverté

15. Brady, N. (1999). "The Nature and properties of soils", Prentice-Hall International

 
Mètodes docents  

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

La nota de l'assignatura correspondrà a la nota de l'examen que es realitzarà al final del quadrimestre. La nota de pràctiques es tindrà en compte sempre i quan s'hagi assistit a totes les sessions. En cas contrari, no es podrà realitzar l'examen teòric.
 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes  

Català