Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3103200266 ESTADÍSTICA


Objectius  

Introduir a l’alumne en la metodologia de l’anàlisi de dades. Estudiar les distribucions de probabilitat més usuals de la seva titulació. Conèixer i saber aplicar les tècniques més usuals d'estimació i contrastos d'hipòtesi, regrssió lineal i analisi de la variància.
 
Prerrequisits  

Recomanats: Matemàtiques I i Matemàtiques II.
 
Contingut (Programa)  

I Marc general d'actuació de l'estadística

II Anàlisi exploratòria de dades univariants
1. Variables estadístiques i el seu suport
2. Anàlisi de variables qualitatives: taules i gràfics
3. Anàlisi de variables quantitatives discretes: taules, gràfics i valors característics
4. Anàlisi de variables quantitatives continues: taules, gràfics i valors característics
5. Transformacions de variables quantitatives continues

III Teoria de la probabilitat
1. Fenòmens aleatoris i espais de probabilitat
2. Probabilitat. Propietats elementals
3. Probabilitat condicionada i independència d'esdeveniments
4. Teorema de la probabilitat total. Teorema de Bayes
5. Variables aleatòries

IV Variables aleatòries quantitatives discretes
1. Aspectes generals
2. Funció de densitat de probabilitat i funció de distribució. Paràmetres
3. Mesures característiques. Esperança, variància, percentils
4. Models discrets de probabilitat
4.1. Distribució uniforme discreta
4.2. Distribucions de Bernoulli i Binomial
4.3. Distribució de Poisson
5. Funcions de variables aleatòries discretes
6. Inferència estadística
6.1. Conceptes fonamentals
6.2. Estimadors puntuals de màxima versemblança de paràmetres
6.3. Estimació per interval de paràmetres

V Variables aleatòries contínues
1. Aspectes generals
2. Funció de densitat i funció de distribució. Paràmetres
3. Mesures característiques. Esperança, variància, percentils
4. Models continus de probabilitat
4.1. La distribució uniforme contínua
4.2. La distribució normal o de Laplace-Gauss
4.3. La distribució exponencial
5. Altres models continus
5.1 Variables aleatòries continues amb suport la recta real positiva
5.2. Variables aleatòries continues amb suport l'interval (0,c)
6. Funcions de variables aleatòries continues i teorema del límit central
7. Inferència estadística
7.1. Conceptes fonamentals
7.2. Estimadors puntuals de màxima versemblança de paràmetres
7.3. Estimació per interval de paràmetres

VII Contrastos de hipòtesi
1. Distribucions associades al mostreig
2. Contrastos sobre paràmetres
2.1. Models discrets de probabilitat
2.2. Models continus de probabilitat
3. Contrastos de bondat d'ajust
3.1. Variables qualitatives.
3.2. Variables quantitatives discretes
3.3. Variables quantitatives continues

VIII Introducció a la estadística bivariant
1. Anàlisi exploratori i models de probabilitat
2. Taules de contingència
3. Regressió lineal
4. Anàlisis de la variància

Les pràctiques de l'assignatura d'Estadística consisteixen en classes de problemes, és a dir, de resolució dels exercicis proposats en un dossier facilitats als estudiants en començar el curs. Aquests exercicis es corresponen amb allò que s'està explicant en aquell moment, de tal manera que la resolució dels problemes forma part del desenvolupament normal de les classes de teoria.

Es faran pràctiques de laboratori amb un paquet estadístic incloent les següents:

1. Iniciació al programa SPSS
2. Anàlisi exploratori de dades
3. Transformacions de variables
4. Càlcul de probabilitats i percentils amb SPSS
5. Simulació de variables aleatòries
6. Estimació de paràmetres
7. Contrastos d’hipòtesi
8. Taules de contingència
9. Regressió lineal
10. Anàlisi de la variància
11. Introducció a l'anàlisi multivariant

 
Bibliografia  


Bibliografía bàsica

- Larson, H. J. (1995). Introducción a la Teoría de Probabilidades e Inferencia Estadística. Editorial Limusa, México (MEX). 6ª ed., 466 p.

- Mood, A. M., F. A. Graybill, and D. C. Boes (1986). Introduction to the theory of statistics. McGraw Hill, New York, NY (USA). 17ª ed., 564 p.

- Visauta Vinacua, B. (1997). Análisis Estadístico con SPSS para Windows. McGraw-Hill, Madrid (E). 304 p.

- Lizosain, L. y Joaristi, L.  (2003). Gestión y análisis de datos con SPSS. Thomson, Madrid. 480 p.

- Wonnacott, T. H. and Wonnacott, R. J. (1997). Introducción a la estadística. Editorial Limusa, México (MEX), 3ª ed., 788 p.

Bibliografía complementària

- Barnett, V. and A. O'Hagan (1997). Setting environmental standards. Chapman and Hall, London (GB). 111 p.

- Barnett, V. and K. F. Turkman (Eds.) (1993). Statistics for the Environment, Volume 1 of Statistics for the Environment. John Wiley & Sons Ltd., Chichester (GB). 372 p.

- Barnett, V. and K. F. Turkman (Eds.) (1994). Water Related Issues, Volume 2 of Statistics for the Environment. John Wiley & Sons Ltd., Chichester (GB). 391 p.

- Barnett, V. and K. F. Turkman (Eds.) (1997). Pollution Assessment and Control, Volume 3 of Statistics for the Environment. John Wiley & Sons Ltd., Chichester (GB). 345 p.

- Barnett, V., A. Stein, and K. F. Turkman (Eds.) (1998). Statistical Aspects of Health and the Environment, Volume 4 of Statistics for the Environment. John Wiley & Sons Ltd., Chichester (GB). 422 p.

- Manly, B. F. J. (2001). Statistics for environmental science and management. Chapman and Hall, Boca Raton, FL (USA). 326 p.

- Millard, S. P. and Neerchal, N. K. (2001). Environmental statistics with S-Plus. CRC Press, Boca Raton, FL (USA). 830 p.

- Ott, W. R. (1995). Environmental statistics and data analysis. Lewis Publishers, Boca Raton, FL (USA). 313 p.

- Piegorsch, W. W. and A. J. Bailer (1997). Statistics for environmental biology and toxicology. Chapman and Hall, London (GB). 579 p.

 
Mètodes docents  

Hi haura dues classes semanals , dilluns i dimecres de 10:30 a 12:00 a on es farà la teoria i la resolució de problemes. Hi haurà tambè les classes pràctiques amb ordinador. Els horaris d'aquestes clases depèn dels diferents grups. Cal consultar a la página WEB dels estudis l'horari del grup corresponent.

L'horari de consultes és el següent:

Teoría i problemes:Professor. Francisco Martín: Edifici P-IV, Despatx 216 dilluns i dimecres, de 12 a 13:30.  dimecres de 18 a 19.

Pràctiques: Professora. Vera Pawolowsky, Edifici P-IV, Despatx 226 dimarts, de 10 a 13 horas.

 

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

L'avaluació de l'alumne consta de les següents qualificacions:

La nota de pràctiques amb SPSS i la nota de l'examen final.

La avaluació de les pràctiques es farà mitjançant una prova  pràctica al final de les sessions i/o bé per qüestions específiques dintre de l'examen final de l'assignatura. També es podrà demanar el lliurament d'exercicis al llarg del curs. Aquesta avaluació serà única i servirà tambè per a l'examen extraordinari, que no contempla la recuperació de pràctiques.

L'examen final consta de problemes i qüestions teòriques tipus test que poden incloure matèria impartida a les classes pràctiques.

Aproximadament, la nota de pràctiques te un pes del 20%, les qüestions teòriques tipus test d'un 25%, i els problemes d'un 55%.

 En l'examen de problemes està permès l'ús d'una calculadora i de les taules estadístiques editades pel Departament d'Informàtica i Matemàtica Aplicada.

 
Informació addicional  

Durant les dues primeres setmanes del curs es publicarà el següent material:

1. Apunts de teoria amb problemes
2. Colecció de taules d'estadística
3. Dossier de pràctiques

 
Llengua de les classes  

Castellà