Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3103200269 ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT


Objectius  

Desenvolupar els principals elements teòrics de l'ordenació territorial i del paper dels factors mediambientals en la reformulació de la disciplina . Analitzar en profunditat l'evolució i les figures de planejament a Catalunya i l'Estat Espanyol. La peça clau és entendre el Pla d'Urbanisme des de la seva confecció fins a la interrelació amb la resta de figures.
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

1. FONAMENTS TEÒRICS I BASES CONCEPTUALS DE L’ORDENACIÓ DEL TERRITORI

1.1. Una aproximació conceptual a l’ordenació territorial i a l’urbanisme.

1.2. Objectius bàsics de l’ordenació del territori

1.3. Característiques i tipologia de planificació i ordenació

1.4. Orígens i justificació de l’ordenació del territori

 

2. MÈTODES I INSTRUMENTS DE L’ORDENACIÓ DEL TERRITORI

2.1. Què hem de planificar?. Conceptes claus

2.2. Les principals fases en el procés de planificació

2.3. Metodologies, escales i informació

2.4. El pla com a instrument bàsic de planificació

 

3. PLANEJAMENT URBANISTIC

3.1. Formació i elements de l’espai urbà

3.2. La Llei del Sòl: evolució històrica i situació actual

3.3. La classificació i qualificació del sòl i la seva delimitació

3.4. Figures de planejament urbanístic

3.5. La gestió urbanística

 

4. PRÀCTICA I EVOLUCIÓ DE L’URBANISME

4.1. Anàlisi de casos: Plans de Girona i Olot

4.2. La Llei del Sòl de Catalunya de 2002

4.3. Urbanisme i consideracions ambientals. La ciutat sostenible

4.4. Reflexions entorn l’evolució de l’urbanisme (lectura)

 

5. ANTECEDENTS DE LA PLANIFICACIÓ TERRITORIAL A CATALUNYA

5.1. Polítiques i reflexions territorials abans de la República

5.2. Polítiques i projectes de la Generalitat republicana

5.3. El Planejament territorial durant el franquisme

5.4. Els estudis d’organització territorial a Catalunya

 

6. PLANIFICACIÓ TERRITORIAL

6.1. Objectius i principals continguts d’un pla territorial

6.2. Condicionants econòmics, urbans i ambientals

6.3. Exemples de planificació territorial: El Pla Territorial de Catalunya i el PTPTE

 

7. PLANIFICACIÓ SECTORIAL: EL PEIN

7.1. Orígens i instruments de la planificació sectorial

7.2. La planificació econòmica i d’infrastructures

7.3. La ordenació dels espais naturals. L’exemple del PEIN

 

8. L’ORDENACIÓ DE L’ESPAI METROPOLITÀ DE BARCELONA: DEL PLA COMARCAL AL PLA TERRITORIAL PARCIAL

8.1. La formació de l’àrea i la regió metropolitana

8.2. El planejament de la regió metropolitana de Barcelona

8.3. Transformacions recents del territori metropolità

8.4. La proposta de Pla Territorial Parcial Metropolità

 

9. EL PLANEJAMENT ESTRATÈGIC

9.1. Origen de la planificació estratègica i la seva aplicació als territoris

9.2. Metodologia

9.3. L’exemple del Pla Estratègic de Barcelona

9.4. Aportacions i característiques diferencials dels plans estratègics

 

10. L’AGENDA 21 LOCAL: PLANS D’ACCIÓ CAP A LA SOSTENIBILITAT

10.1. Origen i antecedents

10.2. El procés d’elaboració de l’Agenda 21 local

10.3. Eines i procediments del PALS: diagnosi ambiental i indicadors ambientals

10.4. Agenda 21, planejament estratègic i pla urbanístic: integració d’instruments?

 

11. POLÍTICA REGIONAL A ESPANYA

11.1. Objectius, instruments i tipus d’actuacions

11.2. L’evolució de la política regional a Espanya

11.3. El Fons de Compensació Interterritorial

11.4. Polítiques de reindustrialització i de reequilibri territorial a Catalunya

 

12. POLÍTICA REGIONAL I ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA UNIÓ EUROPEA

12.1. Disparitats regionals i política regional

12.2. Les polítiques dels fons estructurals i dels fons de cohesió

12.3. L’estratègia Territorial Europea i el component de sostenibilitat

 

13. LA CONCERTACIÓ INTERNACIONAL DE POLÍTIQUES AMBIENTALS: DE RIO A JOHANERSBURGO

13.1. El nou context geopolític i la irrupció de l’agenda ambiental

13.2. La Cimera de Rio de Janeiro de 1992

13.3. Evolució i avaluació del compromís per la sostenibilitat: Johannesburg 2002

 
Bibliografia  


-ALLENDE LANDA, José 2000: Medio ambiente, ordenación del territorio y sostenibilidad. Serie Economía y Empresa. Universidad del País Vasco.

-COLL OLALLA, J. i alt. (1992): La Pràctica de la Gestió Urbanística. Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Direcció General d’Urbanisme. Barcelona.

-CUNILLERA, M.; MIRALLES. J. (1997) Duel per un municipi verd. El medi ambient i la gestió municipal. Ed. Fundació Ferrer i Guàrdia, Barcelona.

-DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (1995): Bases i aplicacions d'anàlisi territorial per a la gestió ambiental, Barcelona.

-DIPUTACIÓN DE BARCELONA (2000): Manuals 10. Els processos d’Agenda 21 Local en els municipis de Barcelona. Vol. I. Metodologia per a l’elaboració d’auditories ambientals municipals. i Vol. III. La diagnosi ambiental: document bàsic de l’auditoria ambiental. Els fluxos metabòlics en els municipis.

-ESTEBAN I NOGUERA, J. (1998): Elementos de ordenación urbana. Edicions UPC. Barcelona.

-ESTEBAN, Juli 2001: L’ordenació urbanística: conceptes, eines i pràctiques, col·lecció Espai Públic Urbà. Institut d’Edicions de la Diputació de Barcelona, Barcelona.

-FERNÁNDEZ GÜELL, J. (1997): Planificación estratégica de ciudades. Ed Gustavo Gili, S:A. Barcelona.

-GARCÍA FERNÁNDEZ, J. (1993); Medio ambiente y ordenación del territorio. Universidad de Valladolid.

-GOMEZ OREA, Domingo (2002): Ordenación territorial. Ediciones Mundi-Prensa i Ed. Agrícola Española. Madrid.

-GRUPO ADUAR (2000): Diccionario de geografía urbana, urbanismo y ordenación del territorio, Ariel Referencia, Barcelona.

-HILDEBRAND, A. 1996: Política de ordenación del territorio en Europa. Universidad de Sevilla, Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, Sevilla.

-MOYA GONZÁLEZ (ed). (1994): La pràctica del planeamiento urbanístico, Síntesis Madrid.

-NORMATIVA URBANÍSTICA ESTATAL SOBRE REGIM DEL SÒL.

-PASCUAL I ESTEVE, J.M (1999) La estrategia de las ciudades. Los planes estratégicos como instrumentos, métodos, técnicos y buenas prácticas. Ed. Diputació de Barcelona. Barcelona

-PUJADAS, Romà; FONT, Jaume (1998): Ordenación y planificación territorial. Editorial Síntesis, colección Espacios y Sociedades, serie mayor, 8, Madrid.

-SUREDA, V. (dir) (1998) Eines per a una gestió municipal cap a la sostenibilitat . La pràctica diària de l’Agenda 21 local. Ed. Diputació de Barcelona. Barcelona.

-TERRADAS, Jaume 2001: Ecologia urbana. Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient.

 
Mètodes docents  

El treball de l'assignatura consistirà en:

1. Classes teòriques que desenvolupen el programa

2. Dos exercicis pràctics que es desenvoluparan en hores de classe

3. Dues excursions, al Delta del Llobregat i a una ciutat propera per analitzar els processos de planejament i gestió del canvi urbanístic, territoiral i ambienal

4. Un treball de curs per grups, que consistirà en l'anàlisi del planejament d'un municipi i en l'anàlisi de les seves perspectives de creixement i del tractament del sòl no urbanitzable.

Concretament, per al treball caldrà realitzar les següents operacions:

  1. Veure el Planejament Urbanístic existent.
  2. Anàlisi del sòl no urbanitzable especialment les frontisses amb el sòl urbà i urbanitzable.
  3. Evolució dels usos del sòl a través de fotos aèries i ortofotomapes
  4. Conèixer el creixement urbanístic del municipi, per on s’han de produir els pròxims creixements. Anàlisi i diagnosi del problema i propostes.
  5. Entrevistes als implicats.
  6. Presentació i discussió del treball en públic els últims dies de classe.

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà a partir dels següents criteris:

-Treball de grup: 40% de la nota final del curs

· Realització pràctiques i assitència a excursions: 5%
- Examen Final: 55% de la nota del curs

· Per aprovar l'assignatura caldrà haver tret un mínim de 5 a l'examen.

 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes  

Català