Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3103200291 VALORACIÓ SOCIAL DELS RISCOS I GESTIÓ DE RESIDUS


Objectius  

Aquesta assignatura té per objectiu incidir sobre els aspectes humans i socials que expliquen l'exposició de les societats als riscos ambientals i les formes de gestió que aquestes societats duen a terme per fer-hi front. Aquests aspectes es tractaran tant pel que fa als riscos naturals com als tecnològics.
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

1. Definicions i conceptes bàsics - Definicions bàsiques: risc, catàstrofe, vulnerabilitat, adaptació. - Tipologia de riscos: riscos naturals, tecnològics, socials, per a la salut. 2. L´augment recent de les catàstrofes? - Les fonts d´informació - La pèrdua de vides humanes - Els danys econòmics - Primer Món versus Tercer Món 3. Temps i espai en situacions de risc - L´escala temporal del risc - L´escala espacial del risc - Escales de magnitud i escales d´intensitat 4. Marc d´estudi - Diferents escoles i enfocaments en l´estudi dels riscos - La ciència postnormal com a alternativa a la ciència normal - Un esforç d´integració: l´enfocament contextual 5. Percepció dels risc - Factors que influencien la percepció dels riscos - Percepció i comportament - La mesura de la percepció 6. Els riscos naturals - Les inundacions: factors físics, factors humans, formes d´adaptació - Les sequeres: factors físics, factors humans, formes d´adaptació 7. Els riscos tecnològics -Les agressions d’origen industrial 8. La gestió dels riscos - La legislació dels riscos - La cartografia de riscos - Els plans d´emergència - La comunicació del risc A determinar
 
Bibliografia  


ABBOTT, Patrick L. (1996), Natural Disasters, Dubuque. ALEXANDER, D. (1993): Natural Disasters, Londres, UCL Press. BLAIKIE, P. ; CANNON, T.; DAVIS, I.; WISNER, B. (1994): At Risk. Natural Hazards, people´s vulnerability and disasters, Londres, Routledge. BRYANT, E. (1991): Natural Hazards, Cambridge, Cambridge University Press. CALVO GARCÍA-TORNEL, Francisco (1984), “La Geografía de los Riesgos”, Geo crítica, 54, 37pp. COCH, N. K. (1995): Geohazards: natural and human, New Jersey, Prentice Hall. CUTTER, Susan L. (1993), Living with risk, Londres, Edward Arnold. CUTTER, Susan L. (ed.) (1994), Environmental risks and hazards, New Jersey, Prentice Hall. DAUPHINÉ, André (2001), Rsiques et catastrophes. Observer - Spatialiser - Comprendre - Gérer, París, Armand Colin. HEWITT, Kenneth (1997), Regions of risk. A geographical introduction to disaster, Essex, Longman. KOVACH, Robert L. (1995), Earth´s fury an introduction to natural hazards ans disasters, Englewood Cliffs Prentice Hall.
 
Mètodes docents  

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

La nota final de l'assignatura estarà en funció de dues avaluacions parcials, amb la següent distribució: exament (60% de la nota) i pràctiques ( 40% de la nota).
 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes  

Català