Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3103200273 GESTIÓ DE FLORA I FAUNA


Objectius  

L'objectiu de l'assignatura és introduir els coneixements essencials per a la gestió de la fauna i de la flora. Es revisen dels criteris que s'utilitzen en la gestió integrada de la diversitat biològica. El programa recull aquells aspectes d'especial significació, com ara els plans per a la preservació i gestió de les espècies vegetals i animals, els criteris d'explotació dels recursos naturals coherents amb un desenvolupament sostenible, el control d'espècies al.lòctones i plagues, així com la legislació relacionada amb la conservació.
 
Prerrequisits  

No hi ha prerrequisits obligatoris. És necessari disposar de coneixements fonamentals de botànica, zoologia i ecologia.
 
Contingut (Programa)  

Programa de TEORIA:

A) Gestió de la flora

Bloc I. Generalitats
Tema 1. Introducció a la diversitat vegetal. Dades taxonòmiques i corològiques. Aspectes biogeogràfics i florístics de la Mediterrània occidental.

Bloc II. Elements florístics d'interès
Tema 2. La flora endèmica i relicte. Endemismes: origen i tipologia. Centres d'especiació. L'endemoflora als Països Catalans i a la península Ibèrica.
Tema 3. La flora sinantròpica. Aproximació general a les espècies al.lòctones. Classificació. Vies d'expansió i mesures de control.
Tema 4. Els vegetals com a recurs. Els recursos genètics i farmacològics. El comerç d'espècies vegetals.

Bloc III. Plans i legislació proteccionistes. Espais i centres de conservació
Tema 5. Criteris per la protecció d'espècies d'àrea reduïda. Normatives nacionals i internacionals per a la protecció de les espècies amenaçades. Els catàlegs d'espècies vegetals en perill en la legislació catalana, espanyola i europea.
Tema 6. Els centres de recerca per a la conservació de la flora: jardins botànics i bancs de germoplasma. Mètodes i experiències de reintroducció.

Bloc IV. Caracterització ecològica i funcionalisme de diversos ambients naturals i humanitzats. Problemàtica en la gestió de la flora
Tema 7. El medi marí i les zones litorals. Litoralització. Paisatges marins i litorals amenaçats a la Mediterrània. Protecció i desenvolupament.
Tema 8. Els cursos fluvials i les zones humides. Ambients azonals i corredors biològics. Perturbacions i diversitat.
Tema 9. Els boscos. Evolució històrica de l'explotació del bosc. Silvicultura i gestió forestal. Inventari forestal de Catalunya.
Tema 10. Els ambients agrícoles. Perspectiva històrica i situació actual. Espècies vegetals conreades i patrimoni genètic. Flora arvense: efecte de les pràctiques i dels canvis culturals.

B) Gestió de la fauna

Bloc I. Per què gestionar la fauna ?
Tema 1. Generalitats. Causes d'extinció. Criteris de gestió: conservació i explotació. Biodiversitat i endemisme de la fauna mediterrània.

Bloc II. Bases de la gestió
Tema 2. Mecanismes d'extinció. Problemes demogràfics i risc d'extinció. Fragmentació, insularització i ecotons. Mínima població viable.
Tema 3. Problemes genètics i risc d'extinció. Problemes genètics en poblacions captives. Conservació de la diversitat genètica.
Tema 4. Introducció i colonització. Problemes originats per espècies introduïdes. Competència entre animals salvatges i domèstics.
Tema 5. Capacitat de càrrega i regulació de la població. Explotació sostenible. Alternatives d'explotació.

Bloc III. Planificació de la gestió
Tema 6. Plans de gestió i conservació de fauna. Criteris aplicables. Judicis tècnics i de valors.
Tema 7. Seguiment de fauna: planificació i metodologies. Monitoratge de l'hàbitat. Cartografia.
Tema 8. Legislació faunística: internacional, estatal i autonòmica. Tipologies d'espais segons criteri faunístic.

Bloc IV. Gestió per a la conservació
Tema 9. Conservació dins i fora les reserves naturals. Conservació internacional. Avaluacions d'impacte sobre la fauna.
Tema 10. Recuperació d'espècies amenaçades. Mesures in situ. Mesures ex situ.
Tema 11. Tècniques de millora d'hàbitats per fauna. Millores artificials.

Bloc V. Explotació i control de la fauna
Tema 12. Les pesqueries a la Mediterrània. Pesca esportiva en aigües costaneres i epicontinentals.
Tema 13. La caça a Catalunya. Tipologies d'espais per a la pràctica de la caça.
Tema 14. Objectius i efectes del control. Control d'espècies invasores. Tècniques de control de vertebrats i invertebrats plaga.

 

Programa de PRÀCTIQUES:

Cerca per internet i estructuració de la informació: biologia de les espècies que es treballaran posteriorment.

Pràctica d'aula: conflictes i solucions entre l'explotació dels recursos naturals i la conservació de la diversitat.

Pràctica de camp: valoració dels efectes de la fragmentació d'hàbitats en processos biològics.

Pràctica de camp: avaluació d'espècies invasores en un espai natural (identificació, cartografia, estratègies reproductives i dispersives, possible control).

 
Bibliografia  


Blondel, J. & Aronson, J. (1999) Biology and wildlife of the Mediterranean region. Oxford University Press, Oxford, 328 pp.

Bowles, M.L. & C. Whielan (1994) Restoration of endagered species: conceptual issues, planning and implementation. Cambridge Univ. Press. Cambridge. 394 pp.

Caughley, G. & Sinclair, A.R.E. (1994) Wildlife ecology and management. Blackwell Science, Cambridge, 334 pp.

Camprodon, J. & Plana, E. [Eds.] (2001) Conservación de la biodiversidad y gestión forestal. Su aplicación en fauna vertebrada. Edicions Universitat de Barcelona & Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Barcelona, 469 pp.

Cerovsky, J. (1995) Endagered plants. A comprehensive ilustrated guide to the conservation of flowers, threes and shrubs. Sunbrust books. Lonodon. 176 pp.

Cirujano, S. et al. (1992) Criterios botánicos para la valoración de las lagunas y humedales españoles (península Ibérica y las islas Baleares). Colec. Técnica. ICONA-CSIC. Madrid. 456 pp.

Consell d'Europa (1991) La conservation des espèces sauvages progénitrices des plantes cultivés. Co. Rencontres environnement, 8. Strasbourg. 154 pp.

Cox, G.W. (1993) Conservation ecology. WCB Publishers, Dubuque, 352 pp.

Falk, D.A. & K.E. Holsinger [Eds.] (1991) Genetics and conservation of rare plants. Oxford Univ. Press. 283 pp.

Fillat, F. et al. (1984) Els pasturatges Funcionalisme i aprofitament des ecosistemes pastorals. Quaderns d'Ecologia aplicada, 7. Diputació de Barcelona. Barcelona, 94 pp.

Folch, R. et al. (1993) Biosfera, volum 5: Mediterrànies. Enciclopèdia Catalana S.A., Barcelona, 439 pp.

Folch, R. [coord.] (1988) Natura, ús o abús? Llibre blanc de la gestió natura als Països Catalans. (2ª ed.) Ed. Barcino. Barcelona.

García de Jalón, D. et al. (1993) Principios y técnicas de gestión de la pesca en aguas continentales. Ediciones Mundi Prensa, Madrid, 247 pp.

Gibbs, J.P., Hunter, M.L.Jr. & Sterling, E.J. (1998) Problem-solving in conservation biology and wildlife management. Exercises for class, field and laboratory. Blackwell Science, Malden, 215 pp.

Gilbert, F.F. (1992) The philosophy and practice of wildlife management. Malabar, Krieger, 326 pp.

Goldsmith, B. [Ed.] (1991) Monitoring for conservation and ecology. Chapman & Hall, Londres, 275 pp.

Gómez-Campo, C. et col. (1987) Libro rojo de las plantas de la península y Baleares. ICONA. Madrid. 676 pp.

Gómez-Campo, C. [Ed.] (1985) Plant conservation in the Mediterranean area. Geobotany, 7. Dr. W.Junk Publ. Dordrecht. 269 pp.

Hilborn, R. & Walters, C.J. (1992) Quantitative fisheries stock assesment: choice, dynamics and uncertainty. Chapman and Hall, New York, 570 pp.

Irazola, M. et al. (1996) La pesca en el siglo XXI: propuestas para una gestión pesquera racional en Catalunya. CCOO, CEPROM i FORCEM, 289 pp.

Labaree, J.M. (2000) Com funcionen les vies verdes? Un manual d'ecologia del paisatge. Fundació Territori i Paisatge, Barcelona, 91 pp.

Lacaze, J.-C. (1993) La dégradation de l'environnement côtier. Conséquences écologiques. Masson. Paris. 149 pp.

Machado, A. (1989) Planes de recuperación de especies. Ecología, 3 : 23-41. Madrid.

Marquès, T. & Romeu, J. (2002) Guia de caça. Tot el que cal saber per caçar a Catalunya. Ed. Pòrtic, 95 pp.

Payne, N.F. & Bryant, F.C. (1994) Techniques for wildlife habitat management of uplands. McGraw-Hill, Inc., New York, 840 pp.

Pedigo, L.P. (1989) Entomology and pest management. Macmillan Publishing Company, New York, 646 pp.

Primack, R.B. & Ros, J.D. (2001) Introducción a la biología de la conservación. Editorial Ariel, Barcelona, 375 pp.

Rosell, C. & Velasco, J.M. (1999) Manual de prevenció i correcció dels impactes de les infraestructures viàries sobre la fauna. Documents dels Quaderns de Medi Ambient, 4. Generalitat de Catalunya, Barcelona, 47 pp.

Sandlund, O.T., Schei, P.J. & Viken, A. (1999) Invasive species and biodiversity management. Kluwer, Dordrecht, 431 pp.

Santos, T. & Tellería, J.L. (1998) Efectos de la fragmentación de los bosques sobre los vertebrados en las mesetas ibéricas. O.A. Parques Nacionales, Madrid, 139 pp.

Shafer, C.L. (1990) Nature reserves: Island theory and conservation practice. Smithsonian Institution Press, Washington, 189 pp.

Speight, M.R. & Wainhouse, D. (1989) Ecology and management of forest insects. Oxford University Press, Oxford, 374 pp.

Spellerberg, I.F. (1992) Evaluation and assessment for conservation. Chapman and Hall, London, 260 pp.

Tellería, J.L. (1986) Manual para el censo de los vertebrados terrestres. Editorial Raíces, Madrid, 278 pp.

Terrades, J. et al. (1989) Sistemes naturals. Història Natural dels Països Catalans. vol. 14. Enciclopèdia Catalana SA. Barcelona. 500 pp.

Wadsworth, R. & Treweek, J. (1999) Geographic information systems for ecology: an introduction. Longman, Essex. 184 pp.

 
Mètodes docents  

Classes presencials, lectures de la temàtica, anàlisi i debat a l'aula de casos de gestió, aprenentage de metodologia de camp, utilització de bases de dades i fonts d'informació per internet, elaboració de la memòria de pràctiques.

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

El curs serà avaluat globalment. Per superar les pràctiques caldrà assistir a totes les sessions i presentar la memòria degudament elaborada. L’examen de continguts teòrics i pràctics consistirà en una prova escrita que valorarà els coneixements adquirits, la capacitat de síntesi i de relació.

 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes  

Català