Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3103L00313 PRÀCTIQUES EN EMPRESES, INSTITUCIONS PÚBLIQUES O PRIVADES


Objectius  

Els objectius bàsics del treball en empreses, institucions públiques o privades, son la presa de contacte dels estudiants amb el mon de la indústria i els serveis i la seva introducció en el mon laboral.
 
Prerrequisits  

Tenir aprovats el 50% dels crèdits de l’Estudi.
 
Contingut (Programa)  

El proposat pel tutor/tutora del treball i reflectit en el conveni entre l’empresa i la Universitat.
 
Bibliografia  


Dependrà del tipus de treball i serà proposada pel tutor/tutora del treball.
 
Mètodes docents  

a. MODALITAT EXTERNA :

1.    L’estudiant presentarà, juntament amb l'imprès 1a -1b, l' imprès 2 on consta una proposta de treball més detallada de la feina i les tècniques que utilitzarà signada pel tutor de l'empresa , que ha de ser llicenciat o doctor d'una carrera de ciències. 

2.    El coordinador determinarà el nombre de crèdits assignats en funció del pla de treball (uns 6 crèdits per treball realitzat i així és poden realitzar  dues pràctiques en empreser fins arribar al màxim de 10 cr o 12 cr segons l'estudi que es cursi) i es signarà el  Conveni de Cooperació Educativa.

3.    La matriculació dels crèdits es farà a la Secretaria Acadèmica de la Facultat durant els períodes de matriculació. Els crèdits corresponents s'inscriuran en l'assignatura de lliure elecció “Pràctiques en Empreses, Institucions Públiques o Privades” .

4.    Un cop acabades les pràctiques l’estudiant presentarà a Secretaria de Coordinació, la memòria del treball realitzat, signada pel tutor.

5.    El coordinador/a  hi donarà el vistiplau si s'escau i signarà l’acta. La qualificació serà d’apte o no apte. 

 

b. MODALITAT INTERNA:

Durant el curs es fa pública l'oferta de la Facultat (normalment la última quinzena d'abril).

En la oferta hi  consta  l'empresa  i/o laboratori el títol del projecte, la durada i l’equivalent en crèdits assignats.

1.    L’estudiant interessat ha de presentar una sol·licitud a secretaria de coordinació. Els criteris per atorgar les places es basaran en les qualificacions en matèries afins i l’expedient acadèmic en general.

2.    Quan el treball es realitza fora la Universitat abans d'iniciar les pràctiques, l'estudiant sempre ha de signar el corresponent Conveni de Cooperació Educativa (imprès 1a -1b, 2). Si el treball és dins una Àrea de Coneixement de la Facultat es signarà un  conveni intern (imprès 3). 

Els punts  3. 4 i 5. són els mateixos que en l’apartat anterior.

 

 

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

L’avaluació la realitzarà el Coordinador de l’Estudi de CCAA a partir de la memòria presentada per l’estudiant i de l'informe del tutor/tutora del treball.

PROCEDIMENT   PER A LA PRESENTACIÓ I REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA:

1.      La primera pàgina de la memòria ha d’estar signada pel tutor de l’empresa

2.      Per tal que la memòria pugui ser avaluada pel coordinador de l'estudi, l'empresa haurà d'haver enviat prèviament l'imprès 4, omplert signat pel tutor de l'empresa a la secretaria de coordinació (Sra. Magda Arbat) FAX: 972 418150

3.      El primer  full ha de ser l' imprès 5 amb la opinió de l’estudiant sobre l’aprofitament i condicions en que ha realitzat les pràctiques.

4.      A continuació s'ha d'ajuntar fotocòpia del conveni de cooperació educativa signat entre la UdG / estudiant / empresa.  

5.      La memòria ha de contenir un breu recull de les activitats realitzades i en el seu cas dels resultats obtinguts. No ha de superar les 25 pàgines mecanografiades a espai senzill inclosos els gràfics i il·lustracions que siguin del cas. El format és lliure. En el moment d'entregar la memòria a Secretaria de coordinació, aquesta ha de portar el vistiplau del tutor de l'empresa.

 

 
Informació addicional  

Podeu trobar els impresos (1a i 1b)  que s’han d’omplir per a fer el conveni de cooperació educativa a l’adreça següent: : http://ciencies.udg.edu/ciencies/modelCE03.doc

 

 
Llengua de les classes  

Català