Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3103200285 RISCOS NATURALS


Objectius  

Identificar i avaluar els riscos naturals derivats de la dinàmica interna i externa del planeta Terra. Aportar els elements necessaris per que l'alumne pugui abordar estudis d'avaluació de  riscos naturals.
 
Prerrequisits  

Els alumnes haurien d'haver cursat alguna assignatura de geologia general de primer cicle universitari per poder seguir correctament el desenvolupament d'aquesta assignatura.
 
Contingut (Programa)  

Bloc 1. Introducció

Tema 1. Concepte de risc. Perillositat i risc. Tipus de riscos: tecnològics i naturals. Riscos dels sistemes globals. Tipus de riscos naturals. Predicció, previsió i prevenció dels riscos. Avaluació dels riscos naturals.

Bloc 2. Riscos derivats de la dinàmica interna de la Terra

Tema 2. Risc sísmic. Característiques generals dels terratrèmols. Efectes i danys. Factors de perillositat. Riscos associats. Previsió i prevenció: normes sismorresistents.

Tema 3. Els tsunamis. Característiques generals. Previsió i prevenció: xarxes d'avís.

Tema 4. Risc volcànic. Característiques generals. Tipus: colades de lava, pluja de piroclastos, colades i onades piroclàstiques, lahars, gasos volcànics. Anàlisi del risc volcànic i mesures de prevenció.

Tema 5. Riscos lligats a les estructures hal·locinètiques. Característiques generals. Riscos associats.

Bloc 3. Riscos derivats de la dinàmica externa de la Terra

Tema 6. Risc d'erosió. Generalitats: erosió, transport i sedimentació. Erosió del sòl. Tipus d'erosió hídrica: superficial i subsuperficial. Erosió real i potencial. Factors que controlen l'erosió. Causes: el paper dels incendis forestals. Efectes i danys: la desertització. Avaluació. Mesures preventives.

Tema 7. Riscos associats a la dinàmica fluvial i torencial. Inundacions, avingudes. Causes i efectes. Previsió. Obres i mesures de defensa. Sistemes d'alarma.

Tema 8. Riscos associats a moviments de vessant. Generalitats. Tipus de moviments. Factors d'inestabilitat. Danys i efectes. Principis físics i factors de seguretat. Prevenció i mètodes d'estabilització. Risc d'allaus de neu.

Tema 9. Riscos per esfondrament. Esfondraments per karstificació. Factors condicionants. Danys i mesures de prevenció. Esfondraments per tubificació.

Tema 10.  Risc eòlic. Erosió i sedimentació eòlica. Avanç de dunes. Factors i efectes. Mesures de prevenció.

Tema 11. Riscos associats a terrenys expansius. Factors i efectes. Prevenció.

Tema 12. Riscos associats a la dinàmica marina. Erosió i sedimentació litoral. Danys i efectes. Oscil·lacions del nivell del mar. Riscos derivats de la dinàmica als marges continentals.

Tema 13. Riscos meteorològics.

Bloc 4. Riscos còsmics

Tema 14. Impacte de meteorits.

 
Bibliografia  


Active tectonics. Earthquakes, uplift and landscape. E. Keller & N. Pinter. Prentice Hall, 1999

At risk: natural hazards, people's vulnerability, and disasters. P. Blaikie. Routledge, 1994

Catálogo nacional de riesgos geológicos. ITGE,1988

Ces Risques que l'on dit naturels. P. Martin. EDISUD, 1998

Coasts erosion and sedimentation. Bremer, H. (ed), 1989

Desertification. Mainguet, M. Springer-Verlag Ed. 1994

Disasters by design: a reassessment of natural hazards in the United States. D. S. Mileti. Joseph Henry Press, 1999

Disasters, development and environment. A.Varley. Wiley, 1994

Earth's fury: an introduction to natural hazards and disasters. R.L. Kovach. Prentice Hall, cop. 1995

Environmental geology. Principles and practice. Bell, F.G. Blackwell Science, 1998

Environmental geology. R. W. Tank. Oxford University Press, 1983

Environments at risk. Case histories of  impact Aasessment. D. Ellis. Springer Verlag, 1989

Estudio de riesgos naturales en la ciudad de Alcoy. Ayala, F.J. ITGE-Ayuntamiento Alcoy. 1990

Floods and landslides. R. Casale & C. Margottini (ed). Springer, 1999

Geohazards in engineering geology. Maund & Eddleston (ed). GSEGSP, 15. Geological Society, 1998

Geohazards: natural and human. N.K. Coch. Prentice Hall, cop. 1995

Geología y medio ambiente. J. De Pedraza (ed). Monografía CEOTMA, 11, 1981

Geología y prevención de daños por inundaciones. J.J. Durán Valsero. Instituto Geológico y Minero de España, 1985

Geological hazards. Bolt.  Springer-Verlag. NY, 1975

Geomorfologia applicata. M. Panizza, La nuova Italia Scientifica. Roma, 1988

Geomorfología. Principios, métodos y aplicaciones. J. De Pedraza. Rueda, 1996

Glaciar hazards. Tufnell. Longman, 1984

Guía ciudadana de los riesgos geológicos. E.B. Nuhfer, R.J. Proctor y P.H. Moser. Colegio Oficial de Geólogos de España, 1997

Guía para la elaboración de estudios del medio físico. Monografía MOPT. 1992

Handbook on natural disaster reduction in tourist areas. World Tourism Organization: World Meteorological Organization, cop. 1998

Impacto económico y social de los riesgos geológicos en España. IGME, 1988

Ingeniería geológica. González de Vallejo, L.I. (coord.). Prentice Hall, 2002

La inestable Tierra. Booth, B. & Fitch, F.  Salvat. Barcelona, 1986

La volcanologia actual. Martí, J. & Araña, V. CSIC, 1993.

Landslides. Causes, consecuences and environment. CROZIER, M.J. Washintong, Cromm-Helm, 1996

Le volcanisme et sa prévention. Tazieff, H. & Derruau. Masson, 1990.

Les risques naturels en méditerranée: situation et perspective. A. Villevieille. Economica, 1997

Living with the unexpected: linking disaster recovery to sustainable development in Montserrat. A.K. Possekel. Springer, 1999

Manual de taludes. ITGE, 1987

Natural and technological disasters: causes, effects and preventive measures. Majumdar, S. (ed). Acad of Science, Easton, 1992

Natural disasters [Recurs electrònic]: cause, course, effect, simulation. H. Frater. Springer Electronic Media Düsseldorf : MMcD, 1998

Natural disasters. D. Alexander. UCL Press, 1993

Natural disasters. P.L. Abbott. Wm. C. Brown, cop. 1996

Natural hazards risk. Assessment and public policy. Petak, W.J. & Atkinson, A.A. Springer Verlag, 1982

Natural hazards. E. Bryant. Cambridge University Press, 1991

Natural hazards: an integrative framework for research and planning. Risa I. Palm. Johns Hopkins University Press, cop. 1990

Plan nacional de restauración hidrológico-forestal para el control de la erosión. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid. ICONA, 1991

Reducción de riesgos geológicos en España. Instituto Tecnológico Geominero de España, 1995

Restauración hidrológico forestal de cuencas y control de la erosión. TRAGSATEC. Ed. Mundi-Prensa, 1994

Riesgo, peligrosidad y vulnerabilidad sísmica de edificios de mampostería. F. Yépez, A.H. Barbat, J.A. Canas. Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería, 1995

Riesgos geológicos. Serie Geología Ambiental. Madrid. ITGE, 1988

Riesgos naturales en ingeniería civil. E. Alonso (et al.) Universitat Politècnica de Catalunya, 1986

Riesgos naturales. F.J. Ayala & J. Olcina (coord.). Ariel Ciencia, 2002

Risques naturels, risques de sociétés. A.S. Bailly (dir.). Economica, 1996

Rock slope stability analysis. Gian., P. Balkema, 1992

Sismos y volcanes. J. P. Rothé. Oikos-Tau, 1972

Terremotos. B.A. Bolt. Reverté, 1981

Terremotos. Evaluación y mitigación de su peligrosidad. Ed. Blume. 1980.

The World at risk: natural hazards and climate change. R. Bras. American Institute of Physics, 1993

 
Mètodes docents  

El contingut teòric de l'assignatura es desenvoluparà mitjançant sessions en les que es convinaran classes magistrals i discussió de casos reals. En aquestes sessions es proposaran diversos casos pràctics d'avaluació de riscos naturals que hauran de treballar els estudiants de manera autònoma.  Els resultats d'aquests casos exemplificadors es posaran en comú a classe. Alguns d'aquests casos plantejats a classe seran objecte de visita in situ al camp.

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

L'assignatura en el seu conjunt s'avaluarà mitjançant un examen final únic que inclourà els aspectes teòrics i pràctics tractats a classe i al camp.
 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes  

Català