Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3103100264 CARTOGRAFIA, FOTOINTERPRETACIÓ I TELEDETECCIÓ


Objectius  

Objectius de la primera part.

Oferir els elements i principis fonamentals de la cartografia, de la fotointerpretació i de la digitalització cartogràfica. Aplicar els conceptes estudiats mitjançant el desenvolupament d’exercicis pràctics.

 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

PRIMERA PART

1. Introducció

2. Els documents cartogràfics: mapes topogràfics, mapes temàtics, ortofotomapes...

3. El concepte d’escala.

4. Projeccions.

5. Sistemes de coordenades: geogràfiques i UTM.

6. Fotografia aèria i fotointerpretació:

7. Digitalització cartogràfica (AutoCad)

SEGONA PART

TEMA I. TOPOGRAFIA
I.1. Introducció al mapa topogràfic: planimetria i altimetria.
I.2. Elaboració de talls topogràfics.
I.3. Determinació d’angles, distàncies i superfícies sobre talls i mapes.
I.4. Aplicacions de la topografia a la solució de problemes ambientals.

TEMA II. CARTOGRAFIA TEMÀTICA

II.1. Cartografia temàtica ambiental.
II.2. El mapa geològic (1)
II.3. El mapa geològic (2)
II.4. Aplicacions de la cartografia temàtica a la solució de problemes ambientals.

 
Bibliografia  


La Carte: mode d´emploi. Roger Brunet. París, 1994.

How to lie with maps. Mark Monmonier. Chicago. The University of Chicago Press. 1991.

Diccionario de Cartografía. I Otero. Madrid. Ediciones de la Ciencias Sociales. 1995.

La Nueva Cartografía. Arno Peters. Barcelona. Vicens Vives. 1992.

Elementos de Cartografía. Arthur H. et al. Robinson. Barcelona. Omega. 1987.

The mapping of geological structures. K.R. McClay et al. Wiley & Sons, 1991.

Basic Geological mapping. J.W. Barnes 2nd ed. Wiley & Sons, 1991.

Geological maps. Bolton. Cambridge Univ. Press, 1989.

Introducción a la cartografía geológica. Ramón y Martínez. Serv. Ed. País Vasco. 1993.

Mapas y cortes geológicos. A. Guerra Merchán. Ciencia y Técnica. C.E.P. Málaga.

Cartografía minera. M. Estruch. UPC, Barcelona.

Cartografía geológica. Martínez Álvarez, Paraninfo, 1989.

Mapas geológicos. Martínez Álvarez, Paraninfo, 1991.

Geología cartográfica. Martínez Álvarez, Paraninfo, 1985.

Principales tipos de mapas geóticos. Martínez Torres, Ser. Ed. País Vasco, 1994.

 
Mètodes docents  

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

Avaluació de la primera part

Per aprovar la primera part de l’assignatura caldrà superar un examen de la matèria impartida i realitzar una pràctica de digitalització. La nota de la primera part vindrà donada per l'examen i corregida a l'alça o a la baixa per la pràctica de digitalització.

La nota final del conjunt de l’assignatura serà la mitjana de les notes de les dues parts essent un 5 la nota mínima necessària de la primera part.

 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes  

Català