Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3103100282 INFORMÀTICA II


Objectius  

 • Introducció els conceptes bàsics d’algorísmica (tipus de dades i esquemes algirísmics bàsics). Aprendre a implementar algorimes mitjançant un llenguatge de programació.
 • Introducció a les Bases de Dades. Aprendre a dissenyar i implementar una base de dades.
 • Introducció als fulls de càlcul i presentacions gràfiques.
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

 1. INTRODUCCIO(2 hores)
  • Objectius
   • Breu introduccio als conceptes informatics familiaritzant-se amb el vocabulari que s´utilitzara durant els curs
  • Contingut
   1. Introduccio a la Informatica
   2. Conceptes basics de programacio
    1. Algorisme, programa, proces, instruccio, accio
    2. Accio simple i accio composta
    3. Proces de resolucio d´un problema
    4. Concepte d´analisi descendent
 2. EINES FONAMENTALS DE PROGRAMACIO (4 hores)
  • Objectius
   • Clarificar les diferents fases que comporta la resolucio d´un problema
   • Familiaritzar-se amb la terminologia que s´usara
   • Coneixer les eines fonamentals de programacio i adquirir-ne un cert domini en el seu us.
  • Contingut
   1. Notacio algorismica i estructura general d´un algorisme
   2. Tipus elementals de dades
    1. Objectes
    2. Tipus elementals
    3. Declaracio d´objectes
    4. Operadors i expressions
   3. Accions elementals. Estructures algorismiques
    1. Accions elementals
     1. Assignacio
     2. Entrada i Sortida
    2. Estructures algorismiques
     1. Estructura sequencial
     2. Estructura alternativa
     3. Estructura iterativa
 3. DISSENY D´ALGORISMES ITERATIUS SOBRE SEQUENCIES (4 hores)
  • Objectius
   • Aprendre a identificar problemes com a casos particulars d´altres
   • Aprendre a identificar es sequencies que apareixen en la resolucio d´un problema i quin tipus d´esquema cal aplicar.
  • Contingut
   1. Sequencia. Definicio.
   2. Tractament de sequencies
    1. Esquema de recorregut
    2. Esquema de cerca
    3. Esquemes mixtos
   3. Exemples sobre tractament de seqüencies
 • DISSENY D´ALGORISMES ITERATIUS SOBRE TAULES (4 hores)
  • Objectius
   • Definir nous tipus que representaran conceptes mes complexes que els representats pels tipus elementals.
  • Contingut
   1. Tipus estructurats de dades
    1. Constructors de taules
   2. Tractament de taules
    1. Tractament sequencial
    2. Tractament directe
   3. Exemples sobre tractament de taules
   Les sessions de laboratori estant dividides en tres mòduls:
   1. MÒDUL DE BASES DE DADES:
    • Introducció a les bases de dades.
    • Introducció al model entitat-relació.
    • Introducció al model relacional.
    • Problemes de disseny de bases de dades.
    • Disseny i implementació d'una bases de dades.
   2. MÒDUL DE PROGRAMACIÓ
    • Introducció al llenguatge de programació Visual Basic.
    • Implementació de programes en Visual Basic.
   3. MÒDUL D'OFIMÀTICA
    • Introducció a l'Excel.
    • Introducció al Power Point.
   Caldrà entregar obligatoriament una pràctica de cadascun dels mòduls.
   
  Bibliografia  


  - Valcells, J.; Lopez E. "Programació: Introducció a l’algorísmica" Eumo Editorial

  - Russell Borland "Guia completa de Word 6 para Windows" Ed. McGraw-Hill

  - The Cobb Group "Guia completa de Excel5" McGraw-Hill

  - Jennings Roger: "La Biblia d’Access 1.1 para Windows "

  - Falten les referències de VisualBasic (es donaran a principi de curs)

   
  Mètodes docents  

   
  Tipus d'exàmens i avaluacions  

  • Cadascun dels tres moòduls que formen el curs (OFIMÀTICA, PROGRAMACIÓ I BASES DE DADES) s'avaluen per separat. Els treballs que cal realitzar de cada part són: ofimàtica (exercicis de laboratori), Programació (examen teòric i examen + entrega de pràctiques), Bases de Dades (examen + entrega de practiques).
  • L’alumne ha d’entregar obligatòriament les pràctiques assignades de cada part.
  • Per aprovar el curs cal aprovar cada part per separat i haver entregat correctament les pràctiques. Cal tenir com a mínim un 4 de cada part. La nota dels examens teorics només faran mitja si són superiors a 3.
  • El pes de cada part sobre la nota final és
   PROGRAMACIÓ 45% (30% examen + 70% pràctiques)
   BASES DE DADES 40% (20% examen + 80% pràctiques)
   OFIMÀTICA 15%
   
  Informació addicional  

  Les llistes de problemes es deixaran a fotocopies. També en deixarem una copia en una pàgina web. L'adreça de la pàgina la donarem a principi de curs.
   
  Llengua de les classes  

  Català