Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3103200288 RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL


Objectius  

L'objectiu general de l'assignatura és donar a conèixer les tècniques de restauració per tal que una àrea alterada per una actuació humana o pertorbació natural pugui ser integrada amb l'ambient que l'envolta. L'eina bàsica del treball, per tal d'assolir aquest objectiu, és el programa de restauració. Aquest correspon a un projecte en qual es defineixen el seguit d'actuacions a executar per tal de recuperar una àrea degradada per a un ús concret.
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

I. Introducció

1. La restauració. Concepte de restauració. Qué es pot restaurar?. El per què de la restauració del patrimoni natural?.

II. Pertorbacions del medi

2. Què és una pertorbació?. Pertorbacions d'origen natural i pertorbacions d'origen humà.

3. Pertorbacions antropogèniques (I): Les activitats extractives. La construcció d'abocadors. Obres d'infraestructura viària i civil. Obres hidràuliques.

4. Pertorbacions antropogèniques (II): Els incendis. La deforestació. L'agricultura. La cacera i la pesca.

III. El programa de restauració i el seu marc legal

5. Programació de restauració. Definició. Contingut. Documentació.

6. Legislació. Normativa reguladora de la restauració.

IV. Criteris i tècniques de restauració

7. Usos com a condicionants de la restauració. Factors que determinen l'ús del sòl.

Criteris i tècniques de restauració del subsòl i del sòl

8. Estabilitat de talussos. Possibilitats d'anàlisi dels moviments en massa. Mètodes de càlcul. Disseny d'obres per a l'estabilització de talussos. Excavacions, drenatges, murs, contraforts, ancoratges.

9. Erosió superficial. Avaluació de les pèrdues de sòl pels diferents agents erosius. Models i metodologies pel càlcul d'escorrentia. Caudals màxims a evaquar.

10. Disseny i càlcul d'obres pel control de l'erosió I. Mesures preventives. Mesures de defensa. Terrasses: tipus, factors d'elecció, avantatges i inconvenients.

11. Disseny i càlcul d'obres pel control de l'erosió II Disseny dels canals de desguàs. Tipus i aspectes a tenir en compte. Drenatges subterranis.

12. Disseny d'obres per a la restauració de lleres fluvials. Estructures transversals i longitudinals.

13. Mesures correctores per a la restauració d'aqüífers. Barreres físiques i de recàrrega.

14. Tècniques per a la restauració de platges.

15. El sòl. Conceptes. Tècniques d'implantació i manteniment del sòl.

Criteris i tècniques de restauració de la cobertora vegetal

16. Aspectes bàsics de la vegetació. Forma i estructura. Propagació. Patrons de creixement estacional.

17. Comunitats vegetals. Estructura, successió i competència.

18. Factors primaris que afecten a la germinació de llavors, a l'establiment de plantes i al creixement. Factors climàtics, edàfics i topogràfics.

19. Disseny de la revegetació I. Objectius. Estudi de la vegetació de l'entorn. Inventariat.

20. Disseny de la revegetació II. Integració paisatgística. Definició. Estudi del paisatge. Anàlisi de visuals.

21. Disseny de la revegetació III. Selecció de les espècies. Els vivers. Adequació de les espècies al medi, als objectius i al disseny.

22. Tècniques de revegetació I. Plantació. Característiques de les plantes. Densitat, mètodes i execució.

23. Tècniques de revegetació II. Sembra. Característiques de les llavors. Dosis, mètodes i època.

24. Manteniment de la revegetació.

25. Restauració animal. Crustacis. Peixos. Aus. Mamífers.

V. Casos aplicats.

26. Exemples de restauració. Programes i valoració econòmica. Activitats extractives, infrastructura viària, espais d'interès natural.Posar a la pràctica diferents càlculs i dissenys d'obres de restauració. Visita a vivers de plantes per a la repoblació. Visites a zones afectades per activitats extractives sense restaurar i restaurades.

 
Bibliografia  


Aguiló, M. et al. (1992.) Guia para la elaboración de estudios del medio físico: contenido y metodologia. MOPT. Secretaria de Estado para las Politicas del Agua y del Medio Ambiente.

Bradshaw, A. D. i Chadwick, M. J. (1988) Restauració de terres. Ecologia i recuperació de terres malmeses i degradades. Blackwell Scientific Publications. Diputació de Barcelona. Barcelona.

Cairns, Jr. (1988). Rehabilitating damaged ecosystems. Volume 1, CRC. Press, Inc. Florida.

Cairns, Jr. (1988). Rehabilitating damaged ecosystems. Volume 2, CRC. Press, Inc. Florida.

Coppin, N. J. and Richards I.G. (1990). Use of vegetation in civil engineering. Butterworths. London.

Folch, R. (1976) Per què es destrueix la natura?. Editorial Barcino. Barcelona.

Folch, R. (coord.) (1988) Natura, ús o abús? Llibre blanc de la gestió natura als Països Catalans. 2ª ed. Ed. Barcino. Barcelona.

Garolera, E. et al. (1988) Repoblació forestal. Fundació Caixa de Pensions. Barcelona.

Gonzàlez, S. (1989) Metodologías para la elaboración de estudios de impacto ambiental. 3 Repoblaciones forestales. MOPU. Madrid.

Lacroix, G. (1992) Lagos y rios: medios vivos. Ed. Plural. Barcelona.

López, J. y López, J (1990) El diagnóstico de suelos y plantas. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid.

Lyle, Jr. (1986). Surface mine reclamation manual. Elsevier. London.

Relea, F. (1987) Recomanacions tècniques per a la restauaració i condicionament dels espais afectats per activitats extractives. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Barcelona.

Varios autores (1991) Evaluación y corrección de impactos ambientales. Instituto Tecnológico Geominero de España. Madrid.

Wathern, P. (1988) Environmental impact assessment: theory and practice. Routledge. London.

 
Mètodes docents  

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

Examen teòric-pràctic.
 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes  

Català