Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3103100278 PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA FONAMENTAL


Objectius  

Identificació dels diferents tipus cel.lulars i dels orgànuls que els integren. Interpretació d'alguns processos cel.lulars mitjançant tècniques de microscòpia. Identificació de la variabilitat genètica en poblacions naturals. Tècniques cromatogràfiques i quantificació de proteïnes. Estudi de l'activitat enzimàtica. Aïllament i identificació de microorganismes. Observació de bacteris al microscopi. Estudi del creixement bacterià i de l'efecte dels agents antimicrobians.
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

Pràctiques de Biologia Cel.lular
1. Unitats emprades en microscòpia. Poder de resolució i augment útil del microscopi. Parts, funcionament i manteniment del microscopi òptic i del microscopi electrònic.
2. Tipus de microscopis òptics i electrònics. Tècniques generals de preparació de mostres.
3. Observació al microscopi òptic de diferents tipus de cèl.lules i estructures cel.lulars.
4. Interpretació d'electromicrografies de rastreig (SEM) i de transmissió (TEM) de diferents estructures cel.lulars.

Pràctiques de Genètica
Identificació per mètodes moleculars de la variabilitat genètica present en una població natural: La pràctica consisteix en l'anàlisi genètica de dues poblacions naturals, per mitjà de l'electroforesi d'al.loenzims, d'una serie de gens enzimàtics a fi d'avaluar la variablitat genètica present a cada població i comparar-les.

Pràctiques de Bioquímica i Biologia Molecular
1. Cromatografia de filtració en gel.
2. Estudi de l'activitat de la fosfatasa alcalina.

Pràctiques de Microbiologia
1. Aïllament de cultius purs i identificació de microorganismes.
2. Antibiograma en placa. Sensibilitat dels bacteris a diferents antibiòtics.
3. Observació de microorganismes. Microscopia i tincions.
4. Creixement d'Escherichia coli en diferents condicions ambientals.

 
Bibliografia  


Alberts, B i col. (1997). Essential Cell Biology. Ed. Garland. Nova York.
Alberts, B. i col. (1994). Biología Molecular de la Cèl.lula. (2a ed). Ed. Omega. Barcelona.
Cárdenas i col. (1988). Problemas de Bioquímica. Ed. Alhambra. Madrid.
Darnell, J.; Lodish, H. i Baltimore, D. (1990). Molecular Cell Biology. (2n ed). Scientific American Books-Freeman and Co. Nova York. (Edició espanyola de 1988; Ed. Labor. Barcelona).
Genevès, L. (1989). Aide-mémoire de Biologie Cellulaire. Ed. Dunod. Paris
Giordan A. i col. (1988). Conceptos de Biología. (2a ed). Editorial Labor, M.E.C., Barcelona.
Herrera, E. i col. (1991). Bioquímica. (2a ed.). Ed. Interamericana, Madrid.
Lackie, J.M. i Dow, J.A.T. (1989). The Dictionary of Cell Biology. Academic Press, Nova York.
Lehninger i col. (1993). Principios de Bioquímica.Ed. Omega. Barcelona.
Matthews, C. K. i van Holde, K. E. (1990). Biochemistry. Ed. Benjamin/Cummings. Redwood City.
Paniagua, R. i col. (1997). Citología e Histología Vegetal y Animal. (2a ed). Ed. Interamericana-McGraw-Hill. Madrid.
Rawn, J.D. (1988). Bioquímica. Ed. Interamericana. Madrid.
Stryer, L. (1990). Bioquímica. (3a ed). Ed. Reverté. Barcelona.
Voet, D. i Voet, J.G. (1992). Bioquímica. Ed. Omega. Barcelona.
 
Mètodes docents  

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

L’avaluació de l’assignatura es fa a través d’una prova objectiva escrita de caràcter individual; s’avalua també l’assistència a les sessions pràctiques, la qual és obligatòria, i l’actitud al laboratori.
 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes  

Català