Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3103100276 FÍSICA AMBIENTAL


Objectius  

Introduir a l'alumne els conceptes bàsics d'electricitat, magnetisme i ones electromagnètiques i il·lustrar la seva rellevància en la dinàmica de la natura i dels éssers vius.

 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

0.- INTRODUCCIÓ.

De l'àmbar i la magnetita a les ones electromagnètiques. Forces fonamentals de la natura

1.- ELECTRICITAT

Matèria i càrrega elèctrica. Llei de Coulomb. Concepte de camp i camp elèctric. Electropredadors. Energia potencial elèctrica i potencial elèctric. Càrregues puntuals i càrregues extensens. El dipol elèctric. Separació de càrregues en una turmenta. Conductors i aïllants. El condensador. Permitivitat i resistència dels dielèctrics. El condensador terrestre. Intensitat del corrent elèctric i llei d'Ohm. Conduccions iòniques. Potència dissipada en una resistència.

2.- MAGNETISME

Camp magnètic. Llei de Biot-Savart. Els imants. Forces magnètiques. Moviment d'una càrrega puntual en un camp magnètic perpendicular. El camp magnètic terrestre. Inducció magnètica. El solenoide. Generació d'un corrent altern. Circuits RLC. Moment dipolar magnètic.

3.- ONES ELECTROMAGNÈTIQUES

Hipòtesis de Maxwell i ones electromagnèiques. Característiques de les ones e.m. L'espectre electromagnètic. Densidad d'energia i intensitat d'una ona. Interacció amb la matèria. Reflexió, difracció i dispersió. Absorció (interacció quàntica i no quàntica). Polarització de les ones e.m. La visió i la fotoactivitat de les algues. Efectes de la radiació sobre els teixits biològics.

 

 
Bibliografia  


D.Jou, J.E.Llebot, C. Pérez-García, Física para ciencias de la vida, McGraw-Hill, Madrid, 1994

R. Feynman, R. B. Leighton i M. Sands, Física, Addison-Wesley, 1977

J.L. Monteith, M.H. Unsworth, Principles of Environmental Physics, Edward Arnold, London, 1990

J.W. Kane, M.M. Sternheim, Física, Ed. Reverté, 1994. 

P.A. Tipler, Física, Ed. Reverté,1994 .

N. Garcia, A. Damask, S. Schwarz, Physics for computer science students,  Springer, 1991.

R. T. Hitchcock, R.M. Patterson, Radio-frequency and ELF electromagnetic energies, John Wiley & Sons, 1995.

 
Mètodes docents  

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

Un examen al final del quadrimestre on s'avaluaran els coneixements teòrics i els de problemes.

És condició necessària per a aprovar l'assignatura realitzar i aprovar les pràctiques de laboratori que també són avaluades a partir de la presentació d'un quadern de pràctiques. La nota de pràctiques representa un 10% de la nota final. 

 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes  

Català