Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3103200292 PROBLEMÀTICA AMBIENTAL DELS PAÏSOS CATALANS


Objectius  

Al llarg d’aquesta assignatura s’analitzaran quins són els principals problemes ambientals que en l’actualitat pateixen els Països Catalans, amb una especial i prioritària atenció al cas de Catalunya. Aquest anàlisi de la problemàtica ambiental es realitzarà amb la voluntat d’abordar-la des d’una perspectiva complexa que prengui en consideració les distintes variables que hi intervenen: ecològiques, socials, econòmiques, polítiques i culturals. I donant un especial èmfasi a la seva dimensió territorial.
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

 

1.     El marc sòcio-econòmic i polític en els problemes ambientals.

 

2.     Introducció a la Geografia dels Països Catalans:

2.1  La Geografia Física.

2.2  La Geografia Humana i Política.

 

3.     La transformació territorial:

3.1  El litoral.

3.2  Les planes de l’interior.

3.3  La muntanya.

 

4.     Els principals problemes ambientals dels Països Catalans.

 

4.1 El món urbà:

4.1.1    Consum del territori.

4.1.2    Mobilitat.

4.1.3    Residus i contaminació.

4.1.4    Degradació i congestió.

 

4.2  El món rural:

4.2.1    L’abandonament del camp.

4.2.2    La intensificació agrària.

 

4.3  Els incendis forestals.

 

4.4  L’aigua: qualitat i quantitat.

4.4.1    Les aigües continentals

4.4.1.1       Els rius.

4.4.1.2       Les aigües subterrànies: exhauriment i contaminació.

4.4.1.3       Els transvasaments: el transvasament de l’Ebre.

4.4.2    Les aigües marítimes.

 

4.5 Dificultats i reptes per la conservació de la biodiversitat.

4.5.1    Globalització i Biodiversitat.

4.5.2    Els efectes de l’activitat cinegètica.

4.5.3    L’Estratègia Catalana per a la Conservació i l’Ús Sostenible de la Biodiversitat.

 

 

PROGRAMA DE PRÀCTIQUES

 

A.    Sortides de Camp:

1. Parc Agrari del Baix Llobregat (Baix Llobregat).

2. Vall d'Hortmoier (Alta Garrotxa).

 

B.    Aula:

- Anàlisi d'un problema ambiental actual a escala local des d'una perspectiva de complexitat, és a dir tenint present els factors ecològics i ambientals, grups de pressió, interessos econòmics i polítics…

 
Bibliografia  


-ALIER, Joan Martínez (1999). Introducció a l’economia ecològica. Col·lecció Monografies de Medi Ambient, Barcelona, Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Rubes Editorial, 142 pàg.

-BELLÉS, Xavier (1998). Supervivientes de la biodiversidad. Barcelona, Rubes Editorial, 142 pàg.

-BRÚ, Josepa (1997). Medio ambiente: poder y espectáculo. Col·lecció Antrazyt núm. 108, Barcelona, Icaria, 253 pàg.

-CUNILLERA, Montserrat i MIRALLES, Jordi (1999). Duel per un municipi verd. El medi ambient i la gestió municipal, Documents del Tercer Mil·leni núm. 2, Barcelona, Fundació Terra i Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, 237 pàg.

-DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT (1999). Informe sobre el medi ambient a Catalunya. Col·lecció Documents dels Quaderns de medi ambient núm. 3, Barcelona, Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient, 199 pàg.

-FOLCH, Ramon (coord.) (1988). Natura, ús o abús?. Llibre Blanc de la Gestió de la Natura als Països Catalans. 2ª edició, Barcelona, Editorial Barcino, 805 pàg.

-FORTIÀ, Ramon (coord.) (1993). El medi natural a les comarques gironines. L’estat de la qüestió. Girona, Diputació de Girona, 683 pàg.

-FRANQUET, José María (2001). Con el agua al cuello. 55 respuestas al Plan Hidrológico Nacional, Barcelona, Littera Books, 207 pàg.

-LLEBOT, Josep Enric (1997). El canvi climàtic. Col·lecció Monografies de Medi Ambient, Barcelona, Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Rubes Editorial, 160 pàg.

-MALLARACH, Josep Mª (1999). Criteris i mètodes d’avaluació del patrimoni natural. Col·lecció Documents dels Quaderns de medi ambient núm. 3, Barcelona, Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient, 106 pàg.

-PANAREDA, Josep Mª i ARIOLA, Josep (1999). Els incendis forestals. Col·lecció Descoberta Geogràfica núm. 6, Vic, Eumo Editorial, 136 pàg.

-RIGOLA, Miquel (1998). Producció + Neta. Col·lecció Monografies de Medi Ambient, Barcelona, Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Rubes Editorial, 160 pàg.

 
Mètodes docents  

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

-75% nota de l’examen.

-25% informe anàlisi d'un problema ambiental a escala local.

La nota final s’obtindrà de la mitjana de les dues notes. Cal aprovar independentment la part teòrica i pràctica per poder fer mitjana.

 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes  

Català