Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3103200300 TRACTAMENT DE RESIDUS


Objectius  

L’objectiu fonamental d’aquesta assignatura és donar a conèixer a l’alumne els tipus de tecnologies que s’utilitzen tant en el tractament d’aigües residuals(urbanes o industrials com de residus sòlids (urbans i especials). Es descriu cadascuna d’aquestes tecnologies, la seva aplicació, les avantatges i desavantatges respecte d’altres processos i s’inicia a l’alumne en el seu disseny.
 
Prerrequisits  

Cap
 
Contingut (Programa)  

PART I: TRACTAMENT D’AIGÜES RESIDUALS

 

Tema 1.- Introducció al tractament d’aigües residuals

1.1.- Caracterització de les aigües residuals

1.2.- Legislació d’aigües

1.3.- Classificació dels mètodes de tractament. Esquema dels tractaments.

 

Tema 2.- Pre-tractament i tractament primari

2.1.- Reixes i tamissos

2.2.- Separació de sorres i greixos

2.3.- Regulació de cabals i càrregues (homogeneïtzació)

2.4.- Sedimentació

2.5.- Coagulació i floculació

2.6.- Altres tractaments primaris per a aigües industrials

 

Tema 3.- Tractament biològic (secundari)
3.1.- Fonaments del tractament biològic

3.2.- Tractament aerobi biomassa en suspension.

3.3.- Tractament aerobi biomassa fixada

3.4.- Eliminació biològica de nutrients. Configuracions.

3.5.-  Tractament anaerobi

 

Tema 4.- Tractament de fangs

4.1.- Espessiment de fangs

4.2.- Estabilització química i biològica (digestió anaeròbia)

4.3.- Acondicionament

4.4.- Deshidratació (filtres premsa, banda, centrifugació, assecat)

 

Tema 5.- Tractaments terciaris/avançats

5.1.- Filtració

5.2.- Adsorbió en carbó actiu

5.3.- Bescanvi iònic

5.4.- Oxidació química

5.5.- Desinfecció (Cloració / UV)

5.6.- Processos de membrana

 

PART II: TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS

Tema 6.- Introducció

6.1.- Concepte de residu i subproducte.

6.2.- Classificació de residus

6.3.- Característiques físiques, químiques i biològiques dels residus

6.4.- Legislació vigent

6.5.- Gestió de residus sòlids

            6.5.1.- Alternatives existents

            6.5.2.- Catàleg Europeu de Residus

6.6.- Classificació dels sistemes de tractament dels residus

6.7.- Condicionament dels residus

 

Tema 7.- Compostatge

7.1.- Objectius del compostatge

7.2.- Procés de compostatge

7.3.- Condicionants per al compostatge

7.4.- Operacions en una planta de compostatge

7.5.- Sistemes de compostatge

7.6.- Requeriments per al compostatge

7.7.- Qualitat del compost

 

Tema 8.- Digestió anaeròbia

           

8.1.- Introducció, avantatges i aplicacions

8.2.- Bases microbiològiques i químiques del procés. Biodegradabilitat d'un substrat.

8.3.- Paràmetres ambientals i operacionals del procés

8.4.- Tecnologies de DA per Residus Sòlids. Planta tractament de residus municipals

8.5.- Valorització del biogàs

 

Tema 9.- Abocadors

9.1.- Introducció: definicions, reaccions que tenen lloc i normativa. Classificació d’abocadors: Tipus d’abocadors i mètodes d’abocament. Consideracions en la localització d’abocadors

9.2.- Consideracions en la planificació, operació, disseny i localització d’abocadors

9.3.- Gestió d’un abocador (operació i control, gasos, lixiviats i aigües superficials)

9.4.- Clausura i manteniment post-clausura d’un abocador

9.5.- Requeriments dels abocadors i cànon d’abocament

 

Tema 10.- Processos termoquímics (valorització energètica)

10.1.- Introducció: objectius, avantatges, inconvenients, classificació i legislació

10.2.- Incineració (combustió): Principis de la combustió. Balanç de matèria. Balanç d’energia. Emissions gasoses. Tecnologia: forns.

10.3.- Piròlisi

10.4.- Gasificació

10.5.- Sistemes de recuperació d’energia

10.6.- Sistemes per al control de les emissions atmosfèriques

 

Tema 11.- Tractaments físico-quimics

11.1.- Introducció i objectius dels tractaments físico-químics

11.2- .Tractaments químics (inertització)

11.3.- Tractaments físico-químics
 
Bibliografia  


·        J. Boixadera i M.R. Teira (eds.). 2001. Aplicación agrícola de residuos orgánicos. Edicions de la Universitat de Lleida, Lleida.

·        C.R. Brunner; Handbook of Hazardous Waste Incineration. TAB Books.

·        M.L. Davis i D.F. Cornwell. 1998. Introduction to Environmental Engineering. Third Edition. WCB McGraw-Hill, Boston.

·        W.W. Eckenfelder; Industrial water pollution control@ McGraw-Hill, New York, 1989.

·        H.M. Freeman. "Standard Handbook of hazardous waste treatment and disposal" Seona Edició. McGraw-Hill, New York, 1997.

·        G. Kiely. 1999. Ingeniería ambiental: fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de gestión. McGraw-Hill, Madrid.

·        M.D. LaGrega, P.L. Buckingham, J.C. Evans. "Gestión de residuos tóxicos: tratamiento, eliminacion y recuperación de suelos". McGraw-Hill, Madrid, 1996

·        Metcalf-Eddy "Ingeniería sanitaria. Tratamiento, evacuación y reutilización de aguas ". Labor SA, Barcelona, 1985.

·        H.S. Peavy, D.R. Rowe, G. Tchobanoglous; Environmental engineering@ McGraw-Hill, New York, 1985.

·        R.S. Ramalho "Tratamiento de aguas residuales". Reverté, Barcelona, 1991.

·        M. Soliva. 2001. Compostatge i gestió de residus orgànics. Estudis i Monografies, 21. Diputació de Barcelona, Àrea de Medi Ambient, Barcelona.

·        G. Tchobanoglous, H. Theisen and S. Vigil. A Integrated solid waste management: engineering principles and management issues@. McGraw Hill, New York, 1993.

·        WEF. Design of Municipal Wastewater Treatment Plants. Manual of Practice No. 8, Water Enviornment Federation, Alexandria; Manual and Report on Engineering Practice No. 76, American Society of Civil Engineers, New York, 1992.

 

Recursos a Internet

 

·        www.gencat.es/mediamb/ Generalitat de Catalunya. Departament de MA

·        http://www.junres.es Junta de Residus. Departament de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya

·        http://www.upc.es/mediambient. Web de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de Catalunya

·        www.mma.es Ministerio de Medio Ambiente

·        www.wef.org Water Environmental Federation

·        www.epa.gov Environmental Protection Agency.

 

 
Mètodes docents  

Classes de teoria, problemes i treballs pràctics.
 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

Examen escrit (teoria + problemes) 80%
Informe de pràctiques 20%
Indispensable aprovar ambdues parts.
Sortides de camp obligatòries.

 
Informació addicional  

Per tutories, podeu trobar en Quim Comas al Despatx M20-128 (als mòduls entre Ciències i EPS) o per a/e: joaquim.comas@udg.es
 
Llengua de les classes  

Català