Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3103200274 CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA


Objectius  

L’objectiu d’aquesta assignatura és introduir a l’alumne per una part en la mesura de la contaminació atmosfèrica i per altra part en els tractaments possibles abans de procedir a les seves emissions.
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

1.- Introducció. Composició química de l'atmosfera. Partícules i aerosols. Contaminants atmosfèrics. Efectes de la contaminació. Fonts de contaminació.

2.- Fenòmens a nivell local (ozó troposfèric), regional (pluja àcida) i global (ozó estratosfèric, canvi climàtic).

3.- Legislació. Emissió i immissió. Criteris de qualitat. Valors guia, valors límit, valors d'emergència.

4.- Mesura de la contaminació. Control d'emissions de fonts puntuals. Xarxes de vigilància

5.- Dispersió de contaminants. Bases meteorològiques. Dispersió atmosfèrica. Tipus de plomalls. Disseny de xemeneies. Altres models. Ventilació de locals.

6.- Tractaments de partícules: ciclons, filtres, precipitadors electrostàtics, rentat.

7.- Tractament de gasos: absorció, adsorció, biosorció, oxidació i incineració, catalític.

8.- Control de fonts estacionàries (centrals tèrmiques, incineradors, processos químics i metal·lúrgics, agricultura). Control de fonts mòbils (vehicles). Contaminació per radon.

 
Bibliografia  


- G. M. Masters. Introduction to Environmental Engineering and Science. Prentice Hall

- C.D. Cooper i F.C. Alley.  Air Pollution Control: a Design Approach  

- Ministerio de Industria y Energía. manual de Cálculo de Chimeneas Industriales.

- "Impacte atmosfèric de focus contaminants" Diputació de Barcelona. 1987

- L. Theodore et al. "Air pollution control equipment" Springer Verlag, Berlin (1992)

- Benitez "Process Engineering and design for air pollution control" Elsevier (1993)

- A. Parker "Contaminación del aire por la industria" Reverté

- Spedding D.J. "Contaminació atmosfèrica" Reverté, Barcelona (1981)

-M.B. Hocking. "Handbook of chemical technology and pollution control". Academic Press. San Diego (1993)

- AWMA,Buonicore and Davis. "Air Pollution Engineering Manual". Van Nostrand

 
Mètodes docents  

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

La nota vindrà donada per un examen escrit (80%), que consistirà en una part de teoria i una altra de problemes, i el treball realitzat a les pràctiques (20%). Les dues parts s'han d'aprovar per separat.
 
Informació addicional  

lequia1.udg.edu/docencia/catmosferica/
 
Llengua de les classes  

Català