Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3103200272 CONTAMINACIÓ I TRACTAMENT DE SÒLS


Objectius  

Donar coneixements d’Edafologia per a que l’alumne sigui capaç d'avaluar l'estat de conservació del sòl, detectar els principals problemes de degradació, les fonts de contaminació i proposar solucions concretes per a la recuperació de sòls degradats i contaminats aixi com per a aigües subterrànies.
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

INTRODUCCIÓ

1. El sòl com a recurs natural: Concepte, definició, factors i processos de formació.

2. Els components del sòl, principals característiques i propietats.

3. L'estudi del sòl "in situ". El perfil, el pedió.

4. Bases generals de classificació de sòls (Soil Taxonomy System, World Reference Base for Soil Resources - FAO)

5. La utilització del sòl i la seva problemàtica. Qualitat del sòl

DEGRADACIÓ DE SÒLS

6. Principals processos de degradació del sòl: processos físics, químics i biològics.

7. Degradació física: Compacitat i segellament. L'erosió.

8. Degradació química: Pèrdua de nutrients. Contaminació per sals solubles. Salinitat i sodicitat. L' acidificació del sòl. Les plujes àcides i el seu efecte sobre el sòl.

9. Degradació biològica: Variacions en la matèria orgànica. Els organismes del sòl. Alteracions en els principals cicles biogeoquímics.

CONTAMINACIÓ DE SÒLS

10. Concepte de contaminació del sòl. Origen i naturalesa de la contaminació del sòl. Processos d'acumulació, transport i pèrdues de contaminants del sòl. Contaminació del sòl i impacte ambiental

11. Contaminació per compostos orgànics de l’agricultura: fitosanitaris, fertilitzants, residus orgànics, purins. Contaminants orgànics industrials.

12. Contaminació per compostos inorgànics: fertilitzants. Els metalls pesants: procedència, dinàmica en el sòl, factors reguladors.

13. Contaminació per activitats mineres. Tipus d’activitats, impactes, restauració.

14. El sòl com a sistema de reciclatge, esmorteïdor, depurador

TRACTAMENT DE SÒLS

15.Transport de contaminants en aigües subterrànies.Llei de Darcy. Gradient hidràulic. Conductivitat hidràulica. Transport de contaminants: advecció, difusió, dispersió. Control de plomalls de contaminació.

16. Tractament de sòls contaminats. Tecnologies de confinament. Tractaments físico-químics: Sistema d'extracció al buit, Rentat de sòls, Stripping, Detoxificació, immobilització. Tractaments tèrmics. Tractaments biològics.

17. Tractament d'aigües subterrànies: bombeix i tractament, tecnologies in-situ.

 
Bibliografia  


Bibliografia bàsica a utilitzar durant el curs.

Boulding,J.R., (1995) "Practical handbook of soil, vadose zone and ground water contamination. Assesment, prevention and remediation"

Bewley, (1992) Recovery and rehabilitation of contaminated land.

Bradshaw, A.D., Chadwick, M.J. (1988) Restauració de terres: Ecologia i recuperació de terres malmeses i degradades. Diputació de Barcelona

Brady, N.C., Weil, R.R.,(1999) The nature ans Properties of Soils. Prentice Hall

Felipó, M.T., Garau, M.A., (1987). La contaminació del sòl. Quaderns d’Ecologia aplicada, n. 12, Diputació de Barcelona,Servei de Medi Ambient.

M.D. LaGrega, P.L. Buckingham, J.C. Evans "Gestión de residuos tóxicos: tratamiento, eliminación y recuperación de suelos" McGraw-Hill, Madrid, 1996

Lal, R., Stewart, B.A. (1990). Soil Degradation, Advances in Soil Science, vol. 11, Springer-Verlag, New York,

Porta, J. et al., (1987). Introducció al coneixement del sòl: Sòls dels Països Catalans. Volumen Recursos geológics i sòl. Historia Natural PPCC. Enciclopèdia Catalana.

Porta, J., Lopez-Acevedo, M., Roquero, C. (1999). Edafologia para la Agricultura y el Medio Ambiente. Ediciones Mundi-Premsa, Madrid.

Smith, M.A. (1985). Contamined land, reclamation and treatment. NATO Challenges of modern Society, vol. 12, Plenum Press.

Troeh, F.R., Hobbs, J.A., Donahaue, R.L.(1999) Soil and Water Conservation: Productivity and Environmental Protection. Prentice Hall. New Jersey.

J.H.C. Wong, C.H. Lim and G.L. Nolen.(1997) "Design of remediation systems". Lewis Publisher. New York

Altra bibliografia utilitzada.

Avogadro, A. and Ragaini, R.C. (1993). Technologies for environmental clean up: soil and groundwater. Kluwer Acad.

Alexander, M. (1994). Biodegration and bioremediation. Academic Press.

Barth, H., l’Hermite, P. (1989). Scientific basis for soil protection in European Community. Elsevier, Bruselas.

W.C. Blackman. "Basic hazardous waste management". Lewis Publishers, 1996

R.J. Charbeneau, P.B. Bedient and R.C. Loehr. "Growndwater remediation". Technomic, 1992

Morgan, R.P.C. (1981). Soil Conservation, Problems and Prospects, C.I.T. Press, Bedford, 575 pp.

Sequi, P. (1989). Chimica del Suolo. Patron Editore, Bologna.

Russel, J. (1994). Description and sampling of polluted soils. A field guide. Lewis Publishers.

Wise, D.L. and Trantolo, D.J. (1994). Remediation of hazardous waste contaminated soils. Delker.

White, R.E. (1997). Introduction to the principle and practice of soil science (3a. edició). Blackwell Scientific Publications, Oxford.

 
Mètodes docents  

Sortida de camp: Estudi del sòl in situ. Identificació de processos de degradació i contaminació del sòl. Reconeixement i anàlisi d'un cas concret.

Pràctiques de laboratori:

1. Caracterització d'un sòl a partir del contingut en matèria orgànica, pH i salinitat.

2. Tractament d'un sòl contaminat mitjançant aereació in-situ.

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

Avaluació dels coneixements teòrico-pràtics mitjançant una prova global de tipus resposta múltiple o resposta breu i presentació d’un informe sobre les pràctiques realitzades.Cadascuna de les parts s'han d'aprovar per separat.
 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes  

Català