Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3103100251 ADMINISTRACIÓ I LEGISLACIÓ AMBIENTAL


Objectius  

Introduir a l'estudiant en l'estudi del marc normatiu del medi ambient en els seus diferents nivells, tant pel que fa a la jerarquia entre normes jurídiques com al diferent abast territorial que tenen segons els seu origen: europeu, estatal, autonòmic, i local. També es fa consideració a la diferent protecció que des de el Dret s'ofereix al medi ambient.

L'altre objectiu de l'assignatura es estudiar l'organització administrativa i els mitjans de que disposen els poders públics per a la tutela ambiental.
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

Estudi dels següents punts:
1) Les fonts del dret ambiental.
2) Administracions Públiques: competències en medi ambient; organització administrativa ambiental.
3) La Unió Europea i el medi ambient.

Les Fonts del Dret ambiental

I.Les Fonts del Dret. Referències al Dret Ambiental.
1. La Constitució.
2. Convenis Internacionals.
3. Estatuts d'Autonomia.
4. Llei.Tipologia.
5. Reglament.

Administració Pública i medi Ambient

II.Estat i Administració.
1. La noció d'Estat i la seva organització: Poder legislatiu, judicial i executiu.
2. L'Administració Pública. Els diferents nivells reconeguts a la Constitució.
III.Administració estatal.
1. Administració central i Administració perifèrica.
2. L'organització administrativa ambiental.
IV.Administració autonòmica.
1. Organització administrativa.
2.L'Administració ambiental autonòmica. Especial referència a l'organització administrativa catalana.
V.Administració local.
1. La Província.
2. La comarca.
3. El municipi.
4. Les Arees Metropolitanes i les Mancomunitats de Municipis.
VI.L'àmbit competencial ambiental.
1. La distribució competencial que realitza la Constitució
a) Competències exclusives de l'Estat
b) Competències exclusives de les CC.AA
c) Competències compartides.
2. Les competències dels ens locals
a) La Llei Reguladora de les Bases de Règim Local
b) La Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

La Unió Europea.
VII.La Unió Europea.
1. Fonts
a) els Tractats constitutius, l'Acta Única Europea, el Tractat d'Unió Europea
b) Reglaments
c) Directives
c) Decisions.
2. Organització
a) el Consell
b) la Comissió
c) el Parlament Europeu
c) el Tribunal de Justícia
d) el Comitè Econòmic i Social
3. Referència a la protecció del medi ambient. Estudi de la normativa sectorial.

 
Bibliografia  


LATORRE, Angel. "Introducción al Derecho". Ed. Ariel, 197 pp.

AA.VV-DEPANA. "Els Drets del Medi Ambient". Editat pel Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA) i DEPANA, 135 pp.

ALONSO GARCIA, Enrique. "El Derecho Ambiental de la Comunidad Europea", Vol. I. FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA i Ed. CIVITAS, 175 pp.

JAQUENOD DE ZSÖGÖN, Silvia. "El Derecho Ambiental y sus principios rectores", Ed. Dykinson, Madrid, 1991.

CHOY TARRES, A. " La conflictivitat competencial: Medi Ambient", Institut d'Estudis Autonòmics, Barcelona, 1994.

TEXTOS LEGALS

CONSTITUCIO ESPANYOLA i ESTATUT D'AUTONOMIA DE CATALUNYA. Existeix una col.lecció de textos legal editada pel Parlament de Catalunya que recull ambdós.

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, Generalitat de Catalunya. "Legislació Ambiental de Catalunya", 1993, 1360 pp.

LEGISLACION DEL MEDIO AMBIENTE, Ed. Tecnos, 1993, 902 pp.

Varis Autors: Derecho del Medio Ambiente y Administración local (J. Esteve Pardo, coord.), Civitas, Madrid, 1996.

R. Martín Mateo: Manual de Derecho ambiental, Trivium, Madrid, 1997.

J. Maties Garcia: Derecho medioambiental de la empresa y de las corporaciones locales, Atelier, Barcelona, 2000.

 
Mètodes docents  

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

Com a criteri d'avaluació és tindrà en compte la participació en les diferents activitats que es puguin organitzar, l'elaboració de treballs i l'examen.
 
Informació addicional  

Durant el curs es facilitarà a l'estudiant diferent material en forma de dossiers per a l'estudi de l'assignatura.
 
Llengua de les classes  

Català