Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3103200306 TÈCNIQUES DE MINIMITZACIÓ D'IMPACTE INDUSTRIAL


Objectius  

L’objectiu fonamental d’aquesta assignatura és donar a conèixer les eines existents per a minimitzar l’impacte d’instal.lacions industrials de diferents tipologies fent èmfasi en l’ús de l’energia que aquestes activitas suposen. S’estudiaran també les implicacions mediambientals de les diferents fonts energètiques.
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

1.-Introducció. Interaccions indústria-medi ambient. Impacte industrial. Avaluació d'impacte ambiental d'instal·lacions industrials

2.- Anàlisi de risc a la indústria. Definicions i conceptes. Avaluació quantitativa del risc. Gestió del risc. Reducció del risc. Plans d'emergència.

3.- Energia i medi ambient. Lleis termodinàmiques. Energia, calor, treball. Altres formes d'energia i conversions. Eficiència energètica. Exergia. Emmagatzematge i transport de l'energia

4.- Energies "tradicionals". Energia nuclear, energia hidràulica, combustibles fòssils. Processos de generació d'electricitat. Co-generació. Impactes ambientals associats.

5.- Energies "alternatives". Energia solar, energia eòlica, energia geotèrmica. Impactes ambientals associats..

6.- Energia i indústria. Consum energètic en activitats industrials. Programes i auditories energètiques.

7. Soroll. Nivells de soroll i efectes. Mitigació del soroll.

 
Bibliografia  


R. Clift, J. Longley , "Clean Technology and the Environment", Blackie Academic and Professional (Chapman & Hall), Londres (1995)

W.J. Kennedy, W.C. Turner and B.C. Capehart. "Guide to energy management". The Fairmont Press, Liburn (USA) (1994)

W.F. Kenney. "Energy conservation in the process industries". John Wiley and Sons, New York (1984)

R. Howes and A. Fainberg (eds.). "The energy sourcebook". American Institute for Physics, New York (1991)

D. Gomez Orea, "Evaluación de Impacto Ambiental", 1982

P. Morris, R. Therivel, "Methods of Environmental Impact Assessment", UCL Press Limited, London (1995)

T. Kleitz, "Hazop and Hazan. Identifying and Assessing Process Industry Hazards", (3a ed.), The Institution of Chemical Engineers. Rugby (1992)

J.M. Santamaría, P.A. Braña, "Análisis y reducción de riesgos en la industria química", Fundación Mapfre, Madrid (1994)

M.L. Davis, D.A. Cornwell, "Introduction to Environmental Engineering", McGraw-Hill, (1991)

J.M. Querol, "Manual de mesurament i avaluació de soroll", Direcció general de Qualitat Ambiental, Barcelona (1994)

 
Mètodes docents  

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

La nota vindrà donada per un examen escrit (80%), que consistirà en una part de teoria i una altra de problemes, i el treball realitzat a les pràctiques (20%). Les dues parts s'han d'aprovar per separat.
 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes  

Català